Biz hakda

Marketing

TOP 10 Hytaý awtoulag bölekleri arassalaýjy pyçak öndüriji satyjy

Ösüş

19 ýyllyk önümçilik tejribesi we köp sanly halkara markalary bilen hyzmatdaşlyk.

Önümçilik

Müşderilere öz markalaryny ösdürmäge, müşderileriň talaplaryna laýyklykda täze önümleri öwrenmäge we ösdürmäge kömek ediň.

Biz kim

“Siamen So Good Auto Parts Co., Ltd.”Has köp19 ýyl iş tejribesisüpürgiç önümleri önümçiliginde.Bizde barGeçen ýyl 25 million satuw gazanan 40 hünärmen;Häzirki wagtda bizde bar9 seriýasüpürgiç pyçaklar, şol sanda: Köp wezipeli süpürgiç, uniwersal süpürgiç pyçaklary, metal süpürgiç pyçaklary, gibrid süpürgiç pyçaklary we yzky arassalaýjy pyçaklar we ş.m.

Süpürgiç önümleri üçin ýokary derejeli önümçilik enjamlarymyz bar we hünär tehnologiýasy we ökde işçiler toparyny döretdik, bularyň hemmesi durnukly, ygtybarly weçalt eltip bermekofhilisüpürgiç.Uly hyzmatdaşlar bilen ösmek bize örän bagtly.

Biz kim

Gaty gowy saýlaň

ISO9001 we IATF16949 şahadatnamasy bilen 19+ ýyl arassalaýjy Blade Solutions bilen üpjün ediň

gurnama hatary

Biz näme edýäris

SO GOOD ýokary hilli, wagtynda eltip bermek we zerur bolanda dürli özleşdirmeler bilen bäsdeşlik nyrh ulgamyny döretmek arkaly müşderileriň talaplarynyň ýerine ýetirilişine ýöriteleşýär.SO GOOD-yň esasy ünsi diňe bir iň oňat önümlerimizi we hyzmatlarymyzy bermek bilen çäklenmän, abraýly hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikde ösýär.

ýyllar
2004-nji OFYL ÜÇIN
& 2016
ISO9001 & IATF16949
+
OUURTLAR
$+
SATYLAR

Müşderi üçin
Size diňe bir gowy bahany däl, eýsem gowy hilli, wagtynda eltip bermäge we müşderiňiziň kanagatlanjakdygyna göz ýetirýäris.
Işgärler üçin
Staffhli işgärler
Durmuşyň gowy hiline we iş üstünliklerine ýetiň.
Gymmatlygymyz
Daşky gurşawy goramaga goşant goşmak.Bu, Eartheri söýmegiň ýoludyr.

Akylly zawod • Akylly ussahana

GLOBAL MARKETING TERWORKY

“Xiamen So Good Auto Parts Co., Ltd” Europeanewropa, Amerikan, Aziýa bazaryna şemal arassalaýjy pyçaklar bilen üpjün edýär.Europeanewropa we Amerika esasy bazarymyzdyr we bazar paýy hemişe artýar

Müşderilerimiziň käbiri

Müşderilerimiziň käbiri 1
Müşderilerimiziň käbiri 2
Müşderilerimiziň käbiri 3
Müşderilerimiziň käbiri 4
Müşderilerimiziň käbiri 5
Müşderilerimiziň käbiri 6
Müşderilerimiziň käbiri 7
Müşderilerimiziň käbiri 8
Müşderilerimiziň käbiri 9

“Süpürgiçleriň mukdary barada aýdanymyzda, gaty synag etdik (gije ýagyş / gün / duman) we ähli synaglar tassyklandy.Kompaniýaňyz tarapyndan öndürilen süpürgiç pyçaklary hakykatdanam gowy hilli we Braziliýanyň düzgünleriniň ähli talaplaryna laýyk gelýär. ”

—Jefferson

“Çalt çözeniňiz üçin sag boluň.

Satuw barada aýdanymda, eýýäm satyp başladym we netijelerine gaty begenýärin. "

—Martin

"Teklibiňizi üns bilen barladym we görkezilen hünärmenligiňizi we tejribäňizi halaýaryn".

—Fransesko

Süpürgiçleri gurduk we şu wagta çenli gaty gowy.Bellikler ýa-da ses ýok.

Olar deslapky synlardan has gowudyr. ”

—Stratos

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň