Katalog

1

1.Premium metal arassalaýjy:

Adaty süpürgiç pyçagy hem diýilýär, çarçuwanyň pese gaçmazlygy ýa-da poslamazlygy üçin 3 gezek pürküldi, süpürilende gaty durnukly we köplenç palto asýan ýaly diýilýär we U-Hook süpürgiç gollary üçin niýetlenendir, adaty ululygy 12-den 28-e çenli.

2. Uniwersal şöhle süpürgiçleri

Univershliumumy süpürgiç pyçagy düýbünden täze stil we tehnologiýa bilen bezelendir, bu görnüşli süpürgiçleriň demir “palto asma” şekilli çarçuwasy ýok.Munuň ýerine süpürgiçiň rezin gurluşynda elastik metal, pyçagyň uzynlygy boýunça hemişelik basyşy ulanýan içki metal zolak we oturdylan galaýy bar.Adaty süpürgiçden has kiçi we sürüjiniň pikirini bökdeýär.

3.Güýçli süpürgiçler

Çarçuwanyň pese gaçmazlygy ýa-da poslamazlygy üçin 3 gezek pürküldi, süpürilende gaty durnuk, käbir ýörite awtobus / ýük awtoulag süpürijileri 40 edip biler ”.

4. Yzky arassalaýjylar

Şeýlelik bilen, has aňsat gözden salnan ýerleriň has köp ünsi, howpsuzlygy talap edýändigine düşündi, şonuň üçin yzky süpürgiç üçin köp maýa goýdy we iki sany köpugurly arka süpürgiçini döretdi. Yzky süpürgiç pyçagy üýtgeşik arka süpürgiç gollaryna laýyk gelýär, gurmak aňsat we howa gowy,

5. Köp funksiýaly süpürgiçler

Köpugurly süpürgiç pyçagy düýbünden täze stil we tehnologiýa bilen, dürli adapterler bilen bezelendir we bazardaky ulaglaryň 99% -ine laýyk gelýär.Süpürgiçleriň bu görnüşlerinde demir "palto asma" şekilli çarçuwasy ýok.Munuň ýerine süpürgiçiň rezin gurluşynda elastik metal bar.Bu dizaýn tekiz aerodinamiki görnüşe we ýeliň sesini peseltmäge mümkinçilik berýär.

6. Gibrid süpürgiçler

Gibrid süpürgiç pyçagy daşky görnüşi we işleýşi boýunça kämilleşdirişe eýe, demir süpürgiç pyçagynyň işleýşini şöhle süpürgiçiniň aerodinamiki aýratynlyklary bilen birleşdirýär we OE çalyşmagy we adaty kämilleşdiriş üçin amatly.Japaneseapon we koreý awtoulag seriýalarynda köp ulanylýar

7. Aýratyn süpürgiçler

Moumşak, arassa, zolaksyz we gurmak aňsat.U / J çeňňek süpürgiç goly üçin amatly däl.Awtoulagda öňünden gurlan OE ekwiwalent adapteri gurnamagy ýönekeý we aňsatlaşdyrýar.

8.Winter süpürgiçler

SG890 Ultra howa gyş süpüriji, awtoulagyň öň aýnasyndan ýagyş, gar, buz, ýuwujy suwuklygy, suwy we / ýa-da galyndylary aýyrmak üçin ulanylýan enjam, 99% Amerikan, Europeanewropa we Aziýa awtoulaglaryna laýyk gelýär, uly funksiýa, Bu henizem dowam edip biler aşa şertlerde gowy işläň we müşderilerimize gowy sürmek şertlerini getiriň.

9. Gyzdyrylan süpürgiçler

Vehicleyladylan süpürgiç pyçaklar, ulagyň polo positiveitel we otrisatel batareýa polýuslaryna gönüden-göni birikmek arkaly, temperatura 2 dereje ýa-da ondan pes bolanda we hereketlendiriji işleýän wagtynda oturtmak we ýylatmak aňsat bolýar.Çalt ýylatmak, doňan ýagyşyň, buzuň, garyň we ýuwujy suwuklygyň döremeginiň öňüni almaga kömek edýär, netijede görnükliligi ýokarlandyrýar we has ygtybarly sürýär.