Täze süpürgiç

 • Hytaý köpugurly şöhle süpürgiç pyçaklary

  Hytaý köpugurly şöhle süpürgiç pyçaklary

  Ösen tehnologiýa bilen işlenip düzülen, has ygtybarly sürmek üçin aýdyň görüşi üpjün edýär.Bu köpugurly şöhle süpürgiç pyçaklary, bazardaky 99% awtoulaglara laýyk bolmagy üçin aşaga çydamly TPR gyryjy, 13 POM adapteri, ýokary tizlikli sürmek üçin süpürgiçiň laýyk bolmagy üçin garrylyga garşy rezin we deflektor dizaýnyny kabul edýär.Bizden edilen ähli tagallalar, her bir sürüjiniň ýolda özüni gowy duýmagyny üpjün etmegi maksat edinýär.
  Görnüşi:Köpugurly şöhle arassalaýjy pyçaklar
  Sürüji: Çep we sag el sürmek
  Adapter: POM adapterleri 99% awtoulaglara laýyk gelýär
  Ölçegi: 12 ”-28”
  Ulanylýan temperatura: -40 ℃ - 80 ℃
  Kepillik: 12 aý
  Material: 13 POM adapteri, TPR spoiler, SK5 bahar polat, tebigy rezin doldurgyç
  OEM / ODM: Hoş geldiňiz
  Gelip çykan ýeri: Hytaý köp wezipeli şöhle süpürgiçleri üpjün ediji
  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

 • Qualityokary hilli täze köpugurly süpürgiç

  Qualityokary hilli täze köpugurly süpürgiç

  SG708S gyzgyn satuwköpugurly arassalaýjyAkylly we innowasiýa adapter ulgamy bolan Europeewropa bazaryndaky dizaýn, 10 adapter 10-dan gowrak dürli süpürgiç goluna laýyk bolup biler, täze ulag modelleri üçin göni we çalt örtüp biler.

  Görnüşi:lomaý täze köpugurly süpürgiç

  Sürüji: Çep we sag el sürmek

  Adapter: 10 POM adapteri 99% awtoulag modellerine laýyk gelýär

  Ölçegi: 12 '' - 28 ''

  Kepillik: 12 aý

  Material :: POM, PVC, Sink-ergin, Sk6, Tebigy rezin doldurma

  Ulanylýan temperatura: -60 ℃ - 60 ℃

  Hyzmat: OEM / ODM

  Paket: Reňk gutusy, gülgüne, PVX

  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

  Gelip çykan ýeri: Hytaý

 • Hytaýdan “Premium Multi Adapter” süpüriji satyjy

  Hytaýdan “Premium Multi Adapter” süpüriji satyjy

  “Premium Quality Multi Adapter Wiper Blades” öndürmek biziň esasy wezipämiz we awtoulag bazarynda hakykatdanam meşhur.19 ýyllyk tejribesi bolan köp adapter süpüriji satyjy hökmünde, süpürgiç pyçagyny dizaýn etmegiňize ýa-da täzeden gözden geçirmegiňizi goşmak bilen, öz süpürgiç pyçaklaryňyzyň markasyny ýasamaga kömek edip bileris. Mundan başga-da, önümimiz metal pyçaklar, gibrid arassalaýjy pyçak, uniwersal süpürgiç. pyçaklar, takyk süpürgiç pyçak, yzky süpürgiç, gyş pyçaklary we ş.m.Global müşderiler bilen uzak möhletli iş alyp barmak üçin ýokary hilli arassalaýjy pyçaklar elmydama edýäris.

 • Seasonhli möwsümde köp birikdirijiler şöhle süpürgiç

  Seasonhli möwsümde köp birikdirijiler şöhle süpürgiç

  Süpürgiç pyçak, sürüjiniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin awtoulag böleklerinden biridir.Süpürgiç pyçagy ýagyş damjalaryny wagtynda aýyryp bilmese, sürüjiniň görüşine we kokpitdäki sürüjilik howpsuzlygyna aňsatlyk bilen täsir eder.Seasonhli möwsümde köp birikdiriji şöhle süpürgiç pyçagy 99% Awtoulag modeline laýyk gelýär.

 • Köpugurly ýumşak süpürgiç pyçak satyjysy

  Köpugurly ýumşak süpürgiç pyçak satyjysy

  Model NOOK: SG690

  Bu köpugurly ýumşak süpürgiç pyçagyny ulanmak aňsat we 4 adapterli bazardaky 99% Amerikan, Europeanewropa we Aziýa awtoulaglaryna laýyk gelýär we ýokary hilli, gowy süpürmek we bäsdeşlik ukyby bilen müşderilerimize rahatlyk, howpsuzlyk we ýokary sürüş ukybyny getirýär. bahasy.

   

 • Hytaýda köp adapterli süpürgiç lomaý satuw

  Hytaýda köp adapterli süpürgiç lomaý satuw

  Bu innowasiýa egriçarçuwaly süpürgiçAjaýyp süpürmek ýerine ýetirijiligi üçin hatda dartgynlylygy we ýel ekrany bilen yzygiderli aragatnaşyk saklamagy üpjün edip biljek dizaýn.19 ýyldan gowrak tejribe hökmünde Hytaýda köp adapterli süpürgiç lomaý lomaý, gymmat bahadan ajaýyp öndürijiligi üpjün edýän möwsümleýin pyçaklary dizaýn ediň, süpürgiç bazarynda elmydama edýäris.

 • Hytaý awtoulag şemaly ekran arassalaýjy pyçak satyjy

  Hytaý awtoulag şemaly ekran arassalaýjy pyçak satyjy

  Model belgisi: SG827

  Öňdebaryjy tehnologiýa bilen işlenip düzülen SG827 awtoulag şemaly arassalaýjy pyçaklar, arassalanmagy üpjün edýär, müşderilerimize has ygtybarly hereket edýär.Gowy hilli, uzak ömri 500 000 gezekden gowrak süpürmek, awtoulag zapas şaýlary pudagynyň howpsuzlygy we berkligi standartlaryna laýyk gelýär.

 • Täze uniwersal öň arassalaýjy pyçaklar

  Täze uniwersal öň arassalaýjy pyçaklar

  Model belgisi: SG580

  Univershliumumy öň tekiz arassalaýjy pyçak awtoulag markalarynda elmydama meşhurdyr. Bazarda 99% ulagy ýerleşdirip biler. Awtoulaglaryňyzy ulananyňyzda gaty aňsat gurnama.Täze uniwersal öň arassalaýjy pyçaklar sürüp barýarka ýel güýjüni tutmak üçin aero spoiler bilen gelýär.

 • Köpugurly çarçuwasyz awtoulag şemaly arassalaýjy pyçaklar

  Köpugurly çarçuwasyz awtoulag şemaly arassalaýjy pyçaklar

  Model belgisi SG826

  Iň oňat köp funksiýaly çarçuwasyzAwtoulag şemaly arassalaýjy pyçaklarpenjirä zeper ýetirmän awtoulagyňyzyň aýnasyny arassalamagy aňsatlaşdyryň.Bu köp funksiýaly süpürgiç, has giň we galyň ýat polat bölekleri bilen süýräni ep-esli azaltmak üçin aerodinamiki taýdan döredildi.Güýçli güýç süpürgiçleri şemal aýnasy bilen ýakyn aragatnaşykda saklaýar.Mugt arassalamak we ulanyş ömrüni ýokarlandyrmak üçin has täsirli.Şonuň üçin sürüji iň oňat görünmekden lezzet alyp biler we size päsgelçiliksiz sürmek tejribesini berer.

   

  Sürüji: Sag we çep el sürmek.

  Adapter: 14 POM adapteri 99% awtoulag modellerine laýyk gelýär

  Material: POM, PVC, sink garyndysy, Sk6, Tebigy rezin doldurma

  Kepillik: 12 aý

  OEM / ODM: Hoş geldiňiz

  Gelip çykan ýeri: Hytaý

 • Köp adapterli hytaý şemaly şöhle süpürgiç

  Köp adapterli hytaý şemaly şöhle süpürgiç

  Model belgisi: SG704S

  Giriş:

  Köp funksiýaly şöhle süpürgiç pyçaklary düýbünden täze stili we tehnologiýany özünde jemleýär we çaltlyk bilen täze ulaglara laýyk gelýär.Tebigy rezin gysgyç, yssy, sowuk, şemal arassalaýjy suwuklyk we duz sebäpli dörän ýarylmaga, bölünmäge we ýyrtylmaga garşy.

 • Awtoulaglaryň köpüsi üçin täze hereketlendiriji süpürgiç

  Awtoulaglaryň köpüsi üçin täze hereketlendiriji süpürgiç

  Model belgisi: SG800

  Giriş:

  SG800 süpürgiç pyçagy köp adapter görnüşidir, deflektor dizaýny ony ýokary tizlikli sürmek üçin laýyklaşdyrýar we TPE Spoiler ony has owadan, ýumşak, solmaz we könelişen edýär.

 • CHINA-dan iň oňat köpugurly süpürgiç öndüriji

  CHINA-dan iň oňat köpugurly süpürgiç öndüriji

  Model belgisi: SG836

  Giriş:

  Quietuwaş we täsirli süpürmek / Teflon örtük-asuda ýerine ýetirijiligi üçin ýokary hilli rezinli SG836 köpugurly süpürgiç, howa şertleriniň hemmesine laýyk gelýär.Siziň üçin has ygtybarly sürmek üçin arassalaýjy pyçagyň optimal şemal kontaktyna göz ýetirmek üçin bahar polatynyň dürli basyşy bilen tapawudyň ululygy

12Indiki>>> Sahypa 1/2