Hytaýda köp işleýän süpürgiç zawody

Gysga düşündiriş:

SG716

Tanyşdyrmak aHytaýda köp funksiýaly süpürgiç zawody, innowasiýa we köp funksiýaly süpürgiç bilen üpjün etmek.Çydamlylygy we öndürijiligi birleşdirip, bu pyçaklar ähli howa şertlerinde optimal görünmek üçin ösen tehnologiýany görkezýär.Qualityokary hilli köpugurly süpürgiç pyçaklarymyz bilen sürüjilik tejribäňizi ýokarlandyryň.

 

NOOK element: SG716

Görnüşi:Hytaýda köp işleýän süpürgiç zawody

Sürüji: Sag we çep el sürmek.

Adapter: 4 sany POM adapteri

Ölçegi: 12 ”- 28”

Kepillik: 12 aý

Material: POM, PVC, sink garyndysy, Sk6, Tebigy rezin doldurma

OEM: Hoş geldiňiz

Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1. Haryt maglumatlary

Haryt maglumatlary :

IDE GOWY GARŞYLYK: Köp wezipelisüpürgiçtarapyndan öndürilýärHytaýda köp funksiýaly süpürgiç zawody, dört adapter bilen geliň, bazardaky 99% ulag üçin amatly, awtoulagyňyza laýyk gelmegini üpjün ediň.

Upper ÜPJÜNÇILIK ÜPJÜNÇILIGI: Biziňköp maksatly süpürgiç pyçaklarÖňdebaryjy dizaýny we çydamly gurluşygy sebäpli ähli howa şertlerinde has ýokary öndürijilik bilen üpjün ediň.Güýçli ýagyşdan başlap, gar tupanyna çenli, howpsuz sürmek üçin yzygiderli we aýdyň görünmegi kepillendirýär.

ASEeňil gurnama: Biziňsüpürgiçaňsat gurnamak üçin niýetlenendir.Dört sany adapteri bilen, goşmaça gurallar ýa-da hünär kömegi bolmazdan, awtoulagyňyza aňsatlyk bilen dakyp bilersiňiz.

–HAL-WEHER YNANMAK: Bize bil baglaňköpugurly süpürgiç pyçaklaryýylyň dowamynda.Allhli möwsümler üçin işlenip düzülendir we aşa howa şertlerinde-de ygtybarly öndürijilik berýär.

Ust Müşderi kanagatlandyrmak kepilligi: Abraýly hökmündeHytaý köpugurly süpürgiç zawody, müşderiniň kanagatlanmagyny ileri tutýarys.Müşderiniň isleglerine laýyk gelýän we ýokary hilli önümleri hödürlemegi maksat edinýäris.Köp maksatly saýlaňsüpürgiçygtybarly, hezil sürmek tejribesi üçin.

Ölçeg maglumatlary :

 2. Ölçeg maglumatlary

Işgärleri taýýarlamak:

 3. Işgärleri taýýarlamak

In Hytaý köpugurly süpürgiç zawody, işgärleriniň hünärlerini we netijeliligini üpjün etmek üçin taýýarlygy ileri tutýarys.Giňişleýin okuw meýilnamamyz ähli taraplary öz içine alýarsüpürgiçönümçilik, hil gözegçiligi we müşderi hyzmaty.Işgärlerimiz okuw sapaklary we seminarlar arkaly önümçilik amallarymyza we goldaýan standartlarymyza çuňňur düşünýärler.Okuw, şeýle hem howpsuzlyk proseduralaryna we halkara hil ülňüleriniň berjaý edilmegine gönükdirilendir.Işgärleri ösdürmäge maýa goýmak bilen, toparlarymyzyň iň ýokary derejäni bermek üçin zerur hünärleri we bilimleri barsüpürijimüşderilerimiziň isleglerine laýyk gelýän pyçaklar.

Zawod hakda

 4. Zawod hakda

“Siamen So Good Auto Parts Co., Ltd.”, ygtybarlyHytaýda köp funksiýaly süpürgiç zawody!2004-nji ýylda döredilen günümizden bäri üpjün etmegi ýüregimize düwdükýokary hilli süpürgiç pyçaklarymüşderileriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin.Öňdebaryjy tehnologiýa, berk hil gözegçiligi we aýratyn topar bilen eltip bilýärisýokary öndürijilikli arassalaýjy pyçaklarişleýşinde we çydamlylygynda ýokarydyr.Özüňizi saklamaga bize ynanyňgörüş aýdyňähli howa şertlerinde.Bu gün bizi saýlaň we has ýokary öndürijiligimizi başdan geçiriňköpugurly süpürgiç pyçaklary!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň