Köp adapterli aýna arassalaýjy üpjün ediji

Gysga düşündiriş:

SG701

Model belgisi: SG701

Giriş:

Dürli ululykdaky süpürgiçleriň dürli basyş aralygy bar.Bu köp funksiýaly süpürgiç, köp sanly stres nokatlary bilen iň täze dizaýny kabul edýär we güýç ulanylanda deň derejede ulanylýar, sürüjiniň görüşini has aýdyňlaşdyrýar we süpürgiç aýna has laýyk bolýar.Penjireli arassalaýjy üpjün ediji hökmünde syýahatyňyzy howpsuz etmek asyl niýetimizdir.

 

Sürüji: Çep we sag el sürmek

Adapter: 99% awtoulag modelleri üçin 13 POM adapteri

Material: POM, PVC, sink garyndysy, Sk6, Tebigy rezin doldurma

Ulanylýan temperatura: -40 ℃ - 80 ℃

Kepillik: 12 aý

OEM / ODM: Hoş geldiňiz

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1-nji bölüm: Önümiň jikme-jik tanyşdyrylyşy :

https://www.chinahongwipers.com/

  1. Saýlamak üçin 1 + 13 POM adapterleri, bazardaky 99% awtoulaglara laýyk gelýär
  2. POM orta tok: çydamly, könelişme we güýç
  3. Taýland Tebigy rezin doldurmak: Teflon bilen örtülen, garşylyk we garrylyga garşy rezin geýiň
  4. Içinde goşa bahar polat: süpürgiçiň aýna penjiresine gowy laýyk gelmegine kömek ediň
  5. PVC Spoiler: könelişme garşylygy we deflektor dizaýny arassalaýjyny ýokary tizlikli sürmek üçin laýyk edýär.
  6. POM End Cap: çydamly, könelişme we güýç

2-nji bölüm: Tehniki aýratynlyklar:

Haryt: SG701

Görnüşi: Köp funksiýaly çarçuwasyz awtoulag arassalaýjy

Sürüji: Çep we sag el sürmek

Adapter: 99% awtoulag modelleri üçin 13 POM adapteri

Material: POM, PVC, sink garyndysy, Sk6, Tebigy rezin doldurma

Ulanylýan temperatura: -40 ℃ - 80 ℃

Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

Kepillik: 12 aý

OEM / ODM: Hoş geldiňiz

Gelip çykan ýeri: HytaýPenjireli arassalaýjy

 

Prat 3: Ölçeg aralygy

Inç 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
mm 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700

 

4-nji bölüm : Güýçli QC ulgamy

Topokarky hökmündePenjireli arassalaýjyHytaýda, hemişe aşakdaky ýaly önümçilik baglanyşygymyzy we hyzmatymyzy ýokarlandyrmagy dowam etdirýäris:

1. Çig mal zähmetimizdäki ähli synagdan (berklik, güýç we garrylyga garşylyk) geçmeli

2. Talaňçy UV maşynlarynda 72 sagadyň dowamynda synag ediler, hiç haçan ak we şekilli bolmaz

3. Bahar poladynyň ähli radiany kompýuter tarapyndan dolandyrylar we tejribeli işçilerimiz tarapyndan gaýtadan barlanar

4.Biziň rezin doldurgyçlarymyz UV maşynynda 72 sagat synagdan geçer, hiç haçan üýtgemez

Arassalaýjy pyçagymyzyň hili, iň oňat öndürijiligi üpjün etmek üçin her baglanyşykda gözegçilik edilýär.

 https://www.chinahongwipers.com/

https://www.chinahongwipers.com/

Bizaýna arassalaýjy üpjün edijiHytaýda 18 ýyldan gowrak, gaplama birmeňzeş görünse-de, meňzeş ýa-da birmeňzeş süpürgiçleriň bardygyny bilýäris, ýöne ahyrky bahasy gaty üýtgeşik bolar, sebäbi käbir tapawutlar ýalaňaç göz üçin görünmeýän ýaly süpürgiç we gaplamak üçin material;

 

Topokarky hökmündePenjireli arassalaýjyHytaýda kompaniýamyz müşderilerimiziň abraýyna we geljekdäki ösüşine uly ähmiýet berýär, şonuň üçin müşderilerimize ýokary hilli süpürgiçler hödürleýäris we olaryň bazar isleglerini kanagatlandyrýarys.Endokary derejeli önüm öndürýän käbir müşderiler üçin bizde OE süpürgiçleri ýaly hil bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň