Habarlar

 • Softumşak süpürgiç pyçaklaryň artykmaçlyklary näme?

  Softumşak süpürgiç pyçaklaryň artykmaçlyklary näme?

  Ampumşak arassalaýjy pyçaklar, şöhle süpürgiç pyçak we çarçuwasyz süpürgiç diýlip hem atlandyrylýar, soňky ýyllarda meşhurlyk gazandy.Adaty süpürgiçler bilen deňeşdirilende has ýokary süpüriş öndürijiligini üpjün edýär we ýokary hilli gurluşygy olary islendik awtoulag eýesi üçin uly maýa goýýar.Onda ...
  Koprak oka
 • Nädogry ululykdaky arassalaýjy pyçaklary ulansaňyz näme bolar?

  Nädogry ululykdaky arassalaýjy pyçaklary ulansaňyz näme bolar?

  Uzak wagtlap nädogry ululykdaky süpürgiç pyçaklaryny ulansaňyz, awtoulagyňyz birnäçe netijelere sezewar bolup biler.Süpürgiç pyçaklaryň esasy wezipesi, ulag süreniňizde görüşiňize päsgel berip biljek ýagyş, gar, gar ýa-da başga ýagyşlary süpürmekdir.Emma muňa düşünmek möhümdir ...
  Koprak oka
 • Arassalaýjy pyçak meselesi ýüze çykanda näme ederdiňiz?

  Arassalaýjy pyçak meselesi ýüze çykanda näme ederdiňiz?

  Penjireli arassalaýjy pyçaklar islendik ulagyň howpsuzlyk ulgamynyň möhüm bölegidir.Rainagyş, gar ýa-da gar ýaly amatsyz howa şertlerinde penjiräniň üsti bilen aýdyň görünmegi üpjün etmek üçin jogapkärdirler.Süpürgiç pyçaklary işlemezden, sürüjiler ro-da päsgelçilikleri görüp bilmezdiler ...
  Koprak oka
 • Arassalaýjy pyçaklary nädip dogry gurmaly?

  Arassalaýjy pyçaklary nädip dogry gurmaly?

  Penjireli süpürgiçler, şemal arassalaýjy pyçaklar diýlip hem atlandyrylýar, ýagyşda, garda we beýleki howa şertlerinde aýdyň görünmek arkaly ýol howpsuzlygyny üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar.Şonuň üçin süpürgiçlere, aýna aýnalaryna we hatda ...
  Koprak oka
 • Gündelik durmuşda süpürgiç pyçaklaryňyzy nädip saklamaly?

  Gündelik durmuşda süpürgiç pyçaklaryňyzy nädip saklamaly?

  Rainagyşda, garda ýa-da garda süreniňizde awtoulagyňyzyň aýna arassalaýjy pyçaklaryny saklamak möhümdir.Windel penjiresini arassalaýjy pyçaklar, erbet howa şertlerinde süreniňizde möhümdir.Penjiräňizi saklamak üçin şol süpürgiçlere bagly ...
  Koprak oka
 • Näme üçin köp wezipeli şöhle süpürgiç pyçak, has köp bazary gazanmaga kömek edip biler?

  Näme üçin köp wezipeli şöhle süpürgiç pyçak, has köp bazary gazanmaga kömek edip biler?

  Süpürgiçiňiziň ähli zerurlyklary üçin iň esasy çözgüt SG810 köp funksiýaly şöhle süpürgiç pyçagy bilen tanyşdyrmak.Ösen tehnologiýa bilen döredilen bu süpürgiç pyçak, aýdyň görnüşi üpjün edýär we ýolda her sürüji üçin has ygtybarly sürmek tejribesini döredýär.SG810 köp funksiýaly şöhle süpürgiç pyçagy ýasaldy ...
  Koprak oka
 • Näme üçin aýna arassalaýjy pyçak gara we aç-açan edip bolmaýar?

  Näme üçin aýna arassalaýjy pyçak gara we aç-açan edip bolmaýar?

  Ilki bilen, süpürgiç işleýän mahaly, ýalaňaç göz bilen görüp bilýän zadymyz esasan süpürgiç goly we süpürgiç.Şonuň üçin aşakdaky çaklamalary öňe sürýäris: 1. Awtoulag süpürgiçiniň pyçagynyň aç-açan bolandygyny göz öňünde tutsak: zerur çig mal hem uzak möhletli güneşli ýaşda kepillendirilmelidir ...
  Koprak oka
 • Windshield süpürgiç pyçaklary näme üçin çalt ýaramazlaşýar?

  Windshield süpürgiç pyçaklary näme üçin çalt ýaramazlaşýar?

  Süpürgiç pyçaklaryny ulanmaly bolanyňyzda, soň näme üçin pikirlenip başlanyňyzda, awtoulagdaky süpürgiç pyçaklarynyň bilmän zeper ýetendigini görýärsiňizmi?Aşakda pyçagy zaýalaýan we döwýän we mümkin boldugyça gysga wagtda çalyşmaly käbir faktorlar bar: 1. Möwsümleýin howa Duri ...
  Koprak oka
 • Gyş arassalaýjy pyçak bilen adaty süpürgiç pyçagyň arasynda näme tapawut bar?

  Gyş arassalaýjy pyçak bilen adaty süpürgiç pyçagyň arasynda näme tapawut bar?

  Süpürgiçleriň hemmesi gar üçin döredilenok.Gyşyň agyr şertlerinde käbir adaty aýna arassalaýjylary kemçilikleriň, çyzyklaryň we näsazlyklaryň alamatlaryny görkezip başlar.Şonuň üçin güýçli ýagyş we doňan temperaturaly sebitde ýaşaýan bolsaňyz, gyş süpürgiç pyçagyny t ...
  Koprak oka
 • Näme üçin şöhle süpürgiç saýlamaly?

  Näme üçin şöhle süpürgiç saýlamaly?

  Häzirki wagtda ýeliň garşylygynyň öňüni almak we aerodinamiki öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin häzirki zaman aýna penjireleriniň köpüsi barha egri bolýar.Adaty süpürgiçleriň açyk boşluklary we açyk bölekleri bar, ýöne ýokary şöhle pyçaklary ýok.Bazardaky awtoulaglaryň takmynan 68% -i şöhle pyçaklary bilen enjamlaşdyrylan ...
  Koprak oka
 • Silikon süpürgiç pyçaklarynyň dürli görnüşlerini nädip bilmeli?

  Silikon süpürgiç pyçaklarynyň dürli görnüşlerini nädip bilmeli?

  Rezin pyçaklara meňzeş silikon awtoulag süpürgiçleriniň üç esasy görnüşi bar.Bu aýna süpürgiçler dizaýn ýa-da çarçuwanyň gurluşy boýunça toparlara bölünýär we süpürgiçiň daşky estetikasyna çalt göz aýlamak bilen süpürgiç pyçagyň haýsy görnüşine degişlidigini tiz kesgitläp bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • Windel penjiresini süpüriji ýa-da gaty ses 3 çözmek üçin hereket edýär, ony ýene 2 ýyl ulanyp bilersiňiz

  Windel penjiresini süpüriji ýa-da gaty ses 3 çözmek üçin hereket edýär, ony ýene 2 ýyl ulanyp bilersiňiz

  Rainagyşa sürenimde, aýna arassalaýjynyň arassa däldigini we özüni ýenjendigini gördüm.Elmydama bulaşyk ýagyş ýerleri barmy?Highokary tizlikde sürmäge het edip bilemok.Näme boldy?Rainagyşda ýelim barmy we maşyn uýgunlaşmaýarmy?Soň öwrendim: Ilki bilen goşmagy ýatdan çykardym ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3