Habarlar

 • Zeper ýeten şemal arassalaýjy pyçaklar bilen näme etmeli?

  Zeper ýeten şemal arassalaýjy pyçaklar bilen näme etmeli?

  Erbet howada sürmek kyn bolup biler, esasanam döwülen aýna arassalaýjy pyçaklar bilen iş salyşýan bolsaňyz.Nädogry süpürgiç pyçaklar, görünişiňize täsir edip biler we güýçli ýagyşda ýa-da garda sürmegi howpsuz edip biler.Bu meseläni haýal etmän çözmek we daşy çözmek üçin zerur çäreleri görmek möhümdir ...
  Koprak oka
 • Süpürgiç gyşda doňan bolsa näme etmeli?

  Süpürgiç gyşda doňan bolsa näme etmeli?

  Gyş, ýalpyldawuk garyň we ot bilen rahat agşamlaryň jadyly möwsümidir.Şeýle-de bolsa, esasanam ulaglarymyz üçin käbir kynçylyklary döredýär.Adaty bir gyş dilemmasy doňdurylan süpürgiçler bilen baglanyşykly.Penjireleri arassalamak we dr wagtynda görünmegini üpjün etmek üçin bu ygtybarly enjamlara bil baglaýarys ...
  Koprak oka
 • Qualityokary hilli süpürgiç nädip saýlamaly?

  Qualityokary hilli süpürgiç nädip saýlamaly?

  Süpürgiç biraz komponent bolsa-da, ýagyşly günlerde syýahat edende zerurdyr.Käbir awtoulag eýeleri süpürgiç pyçaklaryny uzak wagtlap ulanýarlar;süpürgiçler ýagyşy dogry aýyryp bilmeýändigi sebäpli, olary yzygiderli çalyşmaly.Onsoň, nädip gitmeli ...
  Koprak oka
 • Urearamaz awtoulag aýna suwunyň awtoulag süpürgiçlerine nähili täsiri bar?

  Urearamaz awtoulag aýna suwunyň awtoulag süpürgiçlerine nähili täsiri bar?

  Has arzan we işlemek aňsat ýaly görünýän awtoulag aýna suwy, nädogry ulanylsa, agyr netijelere getirer.Aýna suwuň esasy düzüm bölekleri suw, etilen glikol ýa-da alkogol, izopropanol, surfaktantlar we ş.m. we bazardaky pes hilli aýna suwlary esasan b ...
  Koprak oka
 • Näme üçin Sedanyň yzky süpürgiçleri ýok?

  Näme üçin Sedanyň yzky süpürgiçleri ýok?

  Sleumşak we ajaýyp dizaýny bilen tanalýan Sedanlarda beýleki ulag görnüşlerinde amalydygyna garamazdan köplenç yzky süpürgiç pyçaklary ýetmezçilik edýär.Bu makala, estetikanyň, işleýşiň we sedanyň aýratyn zerurlyklarynyň arasyndaky söwda gatnaşyklaryny öwrenmek, bu dizaýn saýlawynyň sebäplerini açyp görkezmegi maksat edinýär ...
  Koprak oka
 • Gar çotgalary üçin aýratynlyklar we gündelik maslahatlar

  Gar çotgalary üçin aýratynlyklar we gündelik maslahatlar

  Gyş gelende, ulaglarda gar ýygnamagy bilen baglanyşykly iň köp ýaýran kynçylyklaryň biri.Işe gitmek bilen meşgullanýarsyňyzmy ýa-da maşgala gezelenç etmegi meýilleşdirýärsiňizmi, ygtybarly gar gyryjy bolmagy, aýdyň görünmegi we sizi saklamagy üçin zerurdyr ...
  Koprak oka
 • Awtoulagyňyzda demir süpürgiç ýa-da şöhle süpürgiç barmy?

  Awtoulagyňyzda demir süpürgiç ýa-da şöhle süpürgiç barmy?

  Awtoulag arassalaýjy, ýygy-ýygydan çalşylmaly awtoulag bölegi.Bu örän möhümdir, sebäbi bu takyk sürüjilik görüşini üpjün etmäge we adamlaryň sürüjilik howpsuzlygyny üpjün etmäge kömek edýär.Bazarda iň köp ýaýran metal süpürgiçler we şöhle süpürgiçlerdir.Şeýle bolanda, demiriň bolmagy has gowumy ...
  Koprak oka
 • Gibrid süpürgiç pyçaklaryň arasynda näme tapawut bar?

  Gibrid süpürgiç pyçaklaryň arasynda näme tapawut bar?

  Awtoulag hyzmatyna gezek gelende, süpürgiç pyçaklary hiç zat urmaýar.Galyberse-de, howpsuz sürmek ýoluň aýdyň görnüşini talap edýär.Emma arassalaýjy pyçaklaryň köp görnüşi bilen, haýsysyny saýlamalydygyny bilmek kyn.Bu makalada iki sany meşhur gibrid süpürgiç bilen deňeşdireris ...
  Koprak oka
 • Arzan süpürgiç pyçaklary ulansaň netijesi näme?

  Arzan süpürgiç pyçaklary ulansaň netijesi näme?

  Sürüjiniň howpsuzlygy barada aýdylanda arzan bahaly awtoulag süpürgiç pyçaklaryny ulanmak töwekgelçilikli saýlaw bolup biler.Arzan süpürgiçleri saýlamak has düşnükli görnüş ýaly bolup görünse-de, uzak möhletli çykdajylary we pes hilli süpürgiçleri ulanmak töwekgelçiligini göz öňünde tutmak möhümdir.Ilki bilen ulanylan materiallar ...
  Koprak oka
 • Awtoulag süpürgiçleriniň iş usullaryny bilýärsiňizmi?

  Awtoulag süpürgiçleriniň iş usullaryny bilýärsiňizmi?

  Awtoulag süpüriji, ýagyşly günlerde sürüjiniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin möhüm elementdir.Roadoluň aýdyň görnüşini saklamak üçin şemal penjiresinden suwy, hapany we beýleki galyndylary arassalamaga kömek edýärler.Indi, size awtoulag süpürgiçleriniň dürli işleýiş usullary bilen tanyşdyraýyn.Aralyk re modeim iň ýaýran ...
  Koprak oka
 • Softumşak süpürgiç pyçaklaryň artykmaçlyklary näme?

  Softumşak süpürgiç pyçaklaryň artykmaçlyklary näme?

  Ampumşak arassalaýjy pyçaklar, şöhle süpürgiç pyçak we çarçuwasyz süpürgiç diýlip hem atlandyrylýar, soňky ýyllarda meşhurlyk gazandy.Adaty süpürgiçler bilen deňeşdirilende has ýokary süpüriş öndürijiligini üpjün edýär we ýokary hilli gurluşygy olary islendik awtoulag eýesi üçin uly maýa goýýar.Onda ...
  Koprak oka
 • Nädogry ululykdaky arassalaýjy pyçaklary ulansaňyz näme bolar?

  Nädogry ululykdaky arassalaýjy pyçaklary ulansaňyz näme bolar?

  Uzak wagtlap nädogry ululykdaky süpürgiç pyçaklaryny ulansaňyz, awtoulagyňyz birnäçe netijelere sezewar bolup biler.Süpürgiç pyçaklaryň esasy wezipesi, ulag süreniňizde görüşiňize päsgel berip biljek ýagyş, gar, gar ýa-da başga ýagyşlary süpürmekdir.Emma muňa düşünmek möhümdir ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4