Softumşak süpürgiç

 • SG519 Hytaýdan “Audi A4L” süpürgiç üçin kostýumlar

  SG519 Hytaýdan “Audi A4L” süpürgiç üçin kostýumlar

  Biziň bilen tanyşdyrmakprofessional aýna arassalaýjy pyçaklar.ÝalyHytaý tekiz ýel ekrany arassalaýjy pyçak üpjün edijiberýäristekiz arassalaýjy pyçaklarajaýyp öndürijiligi bilen.Pyçaklarymyz SG619, Audi A4L awtoulag modeli üçin döredilen ýörite süpürgiç.Has ygtybarly görmek we iň ýokary aragatnaşyk meýdançasyny üpjün etmek üçin has ygtybarly sürmek tejribesi üçin ýokary süpürmek netijeliligini üpjün etmek üçin döredildi.

   

  NOOK element: SG519

  Görnüşi:Specialörite süpürgiçOE hili

  Sürüji: Çep tarapda sürmek

  Adapter: üçin 1 adapterAudi A4L

  Ölçegi: 14 '' - 28 ''

  Kepillik: 12 aý

  Material: POM, PVC, sink garyndysy, Sk6, Tebigy rezin doldurma

  OEM: kabul ederlikli

  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

 • SG516 SKODA Oktawiýa üçin kostýumlar Hytaýdan awtoulag bölekleri arassalaýjy pyçak öndüriji

  SG516 SKODA Oktawiýa üçin kostýumlar Hytaýdan awtoulag bölekleri arassalaýjy pyçak öndüriji

  Haryt maglumatlary: SOGOODHytaý awtoulag zapas şaýlaryny arassalaýjyönümçiliginde ýöriteleşen awtoulag pudagynda meşhur kärhanaýörite arassalaýjy pyçaklarwe OEM çözgütleri bilen üpjün etmek.Hytaýyň öňdebaryjy awtoulag zapas şaýlaryny öndüriji hökmünde biz üpjün etmegi maksat edinýärisýokary hilli süpürgiç pyçaklarymüşderilerimiziň aýratyn talaplaryna laýyk gelýär.Tejribämiz we iň häzirki zaman önümçilik desgalarymyz bilen önümlerimiziň iň ýokary hilli we öndürijilik standartlaryna laýyk gelmegini üpjün edýäris.Üýtgeşik dizaýn bolsun ýa-da adaty spesifikasiýa bolsun, toparymyz üpjün etmek üçin müşderilerimiz bilen ýakyndan işleşýärOEM süpürgiç pyçaklaryzerurlyklaryny doly kanagatlandyrýar.

   

  NOOK element: SG516

  Görnüşi:Specialörite süpürgiçOE hili

  Sürüji: Çep tarapda sürmek

  Adapter: üçin 1 adapterSKODA oktawiýa

  Ölçegi: 14 '' - 28 ''

  Kepillik: 12 aý

  Material: POM, PVC, sink garyndysy, Sk6, Tebigy rezin doldurma

  OEM: kabul ederlikli

  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

 • SG514 “Honda Civic” ýokary hilli lomaý ýumşak arassalaýjy pyçak üçin kostýumlar

  SG514 “Honda Civic” ýokary hilli lomaý ýumşak arassalaýjy pyçak üçin kostýumlar

  Haryt maglumatlary: SG514lomaý ýumşak süpürgiçaýörite süpürgiç“Honda Civic” awtoulag modeli üçin niýetlenendir.SG514 lomaýýumşak süpürgiç pyçaklarköpçülikleýin satyn almak üçin amatly. competitive bäsdeşlik bahasy we ajaýyp öndürijiligi sebäpli. Specialörite süpürgiç pyçak ýokary hilli rezinden ýasalýar we asuda işlemez.Gurmak aňsat we gabat gelýär“Honda Civic” awtoulagmodeli.

   

  NOOK element: SG514

  Görnüşi: Specialörite süpürgiç pyçak OE hili

  Sürüji: Çep tarapda sürmek

  Adapter: “Honda Civic” üçin 1 adapter

  Ölçegi: 14 '' - 28 ''

  Kepillik: 12 aý

  Material: POM, PVC, sink garyndysy, Sk6, Tebigy rezin doldurma

  OEM: kabul ederlikli

  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

 • “Ford Fokus” awtoulaglary arassalaýjy SG510 Hytaýdan awtoulag penjire süpürgiç zawody

  “Ford Fokus” awtoulaglary arassalaýjy SG510 Hytaýdan awtoulag penjire süpürgiç zawody

  Professional penjire süpüriji pyçaklarymyz bilen tanyşdyrmak!Has ýokary öndürijilik üçin döredilen bu süpürgiçler, ähli howa şertleri üçin amatlydyr.Öndürilen aHytaý awtoulag penjire süpürgiç zawody, ösen tehnologiýasy yzygiderli arassalanmagy üpjün edýär, görnükliligi we howpsuzlygy ýokarlandyrýar.Uzak dowamly çydamlylygyň we netijeli süpürmegiň artykmaçlyklaryndan lezzet alyň, bu her bir ulag üçin hökmany esbap bolar.

   

  NOOK element: SG510

  Görnüşi: Phaeton üçinHytaý awtoulag penjire süpürgiç zawody

  Sürüji: Çep el sürmek.

  Adapter: “Ford Fokus” awtoulaglary üçin 1 POM adapteri

  Ölçegi: 14 ”- 28”

  Kepillik: 12 aý

  Material: POM, PVC, sink garyndysy, Sk6, Tebigy rezin doldurma

  OEM: Hoş geldiňiz

  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

 • “Ford Focus” lomaý çarçuwasyz arassalaýjy pyçak üçin

  “Ford Focus” lomaý çarçuwasyz arassalaýjy pyçak üçin

  Biziň bilen tanyşdyrmakýörite çarçuwasyz arassalaýjy pyçaklar“Ford Focus” üçin niýetlenendir.Bu ýokary öndürijilikli lomaý pyçaklar, ähli howa şertlerinde has ýokary görünýär.Takyklyk bilen işlenip düzülen, yzygiderli arassa we uzak ömri üpjün edýärler.Sürüjilik tejribäňizi premium hilimiz bilen ýokarlandyryňlomaý çarçuwaly süpürgiç.

   

  NOOK element: SG506

  Görnüşi:“Ford Focus” lomaý çarçuwasyz arassalaýjy pyçak üçin

  Sürüji: Çep el sürmek.

  Adapter: “Ford Fokus” awtoulaglary üçin 1 POM adapteri

  Ölçegi: 14 ”- 28”

  Kepillik: 12 aý

  Material: POM, PVC, sink garyndysy, Sk6, Tebigy rezin doldurma

  OEM: Hoş geldiňiz

  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

 • Qualityokary hilli ýumşak süpürgiç satyjy

  Qualityokary hilli ýumşak süpürgiç satyjy

  Arassalaýjy pyçaklar pudagynda öňdebaryjy marka bolan ýokary hilli ýumşak süpürgiç satyjy bilen tanyşdyrmak!SGA21 şemaly arassalaýjymyz, ähliumumy dizaýna eýe, Aziýa awtoulaglarynyň 99% -ine gaty laýyk gelýär.Bu şöhle arassalaýjy, hil we amaly taýdan ajaýyp kombinasiýany hödürläp, zerurlyklaryňyz üçin iň oňat çözgütdir.

   

  NOOK element: SGA21

  Görnüşi: alhliumumy arassalaýjy pyçak;

  Sürüji: Sag we çep el sürmek üçin laýyk gelýär;

  Adapter: 1 POM U-HOOK adapterleri;

  Ölçegi: 12 ”-28”;

  Kepillik: 12 aý

  Material: POM, PVC, sink garyndysy, Sk6, Tebigy rezin doldurma

  OEM / ODM: Hoş geldiňiz

  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

 • SG701S ýumşak süpürgiç pyçak satyjy dizaýny

  SG701S ýumşak süpürgiç pyçak satyjy dizaýny

  Premium ýumşak arassalaýjy pyçak SG701-ler, aýdyň görünmek üçin penjiräňizdäki hapa we suwy netijeli aýyryp biler.Biziň artykmaçlyklarymyz uzak hyzmat möhletini, sesiň peselmegini we aňsat gurnamagy öz içine alýar.

  19 ýyldan gowrak tejribesi bolan ýumşak süpürgiç satyjy hökmünde, ygtybarly we täsirli öndürijilik arassalaýjylary size ýetirmegimize ynanyp bilersiňiz.

   

  NOOK element: SG701S

  Görnüşi: Softumşak arassalaýjy pyçak satyjy gyzgyn satuw dizaýny

  Sürüji: Çep we sag el sürmek

  Adapter: 14 POM adapteri 99% awtoulag modellerine laýyk gelýär

  Ölçegi: 12 '' - 28 ''

  Kepillik: 12 aý

  Material: POM, PVC, sink garyndysy, Sk6, Tebigy rezin doldurma

  OEM: kabul ederlikli

  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

 • Hytaýdan gowy hilli aýna arassalaýjy öndüriji

  Hytaýdan gowy hilli aýna arassalaýjy öndüriji

  Öndüriji hökmündesüpürgiç19 ýyldan gowrak tejribe toplap, global müşderilere süpürgiçleriň şahsy belligini ýasamaga kömek edýär.Elmydama maksatly müşderilerimize ýokary hilli aýna arassalaýjylary hödürleýäris.Gowy hilli aýna arassalaýjy pyçaklar bilen, uly hyzmatdaşlarymyzdan we hyzmatdaş müşderilerimizden gaty gowy seslenme aldyk.Biziň maksadymyz diňe bir üpjün etmek dälýokary hilli arassalaýjyşeýle hem, global müşderilerimiz bilen ileri tutulýan hyzmat bilen.

   

  NOOK element: SG630

  Görnüşi: Köp adapterleri süpüriji pyçak

  Sürüji: LHD & RHD

  Adapter: 1 + 9 adapterler 99% ulaga laýyk gelýär

  Ölçegi: 12 '' - 28 ''

  Kepillik: 12 + aý

  Material: POM, PVC, Sk5, Tebigy rezin

  OEM / ODM: Hoş geldiňiz

  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

   

 • “Premium Quality Universal Windshield Süpürgiç Zawody”

  “Premium Quality Universal Windshield Süpürgiç Zawody”

  Model belgisi: SG520

  “Premium Quality Universal Windshield Wipers” bilen üpjün etmek biziň esasy wezipämizdir we awtoulag markalarynda elmydama meşhurdyr. Bazardaky 99% ulaga laýyk gelýär.SG520 uniwersal aýna arassalaýjy pyçaklar sürüp barýarka ýel güýjüni tutmak üçin PVC gyryjy bilen gelýär. Bu gaty tygşytly we bazarda meşhur.

 • Seasonhli möwsümleýin uniwersal tekiz süpürgiç bilen üpjün ediji

  Seasonhli möwsümleýin uniwersal tekiz süpürgiç bilen üpjün ediji

  Model NOOK: SG511

  Süpürgiç pyçaklar sürüjä penjiräniň daşyndaky dünýäni aýdyň görmäge we öýüňize rahat we howpsuz ýoldaş bolmaga mümkinçilik berýär.Universalhliumumy süpürgiç 99% ulaga laýyk bolup biler, ony professional uniwersal tekiz süpürgiç üpjün edijisinden satyn almaly.Rainagyşly we garly howada sürmek, syýahat howpsuzlygyny goramak üçin gowy gözýetim berýär.

 • IATF16949 Hytaý ýumşak süpürgiç öndüriji

  IATF16949 Hytaý ýumşak süpürgiç öndüriji

  Model NOOK: SG530

  ÝalyHytaý ýumşak süpürgiç öndüriji, bazaryň üýtgemegine garşy täze süpürgiç dizaýn etmek we häzirki arassalaýjylary täzelemek üçin öz gözleg bölümimiz bar.SG 530 iň tygşytly we oňat hilli, gowy süpürmek täsiri bilen ähli howa şertlerine laýyk gelýän önüm.

 • Premium Hil Awtoulag çin aýna arassalaýjylary

  Premium Hil Awtoulag çin aýna arassalaýjylary

  Model belgisi SG828

  Süpürgiç pyçagy, sürüjiniň görüş ukybyny ýokarlandyrmak we sürüjiniň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin ulagyň öň aýnalaryndan ýagyş, gar, buz, ýuwujy suwuklygy, suwy ýa-da galyndylary aýyrmak üçin ulanylýan enjamdyr.Sürüjini has ygtybarly goramak üçin her bir sürüji üçin ýokary hilli awtoulag çin şemaly arassalaýjylary bolmaly.

12Indiki>>> Sahypa 1/2