Softumşak süpürgiç

 • Hytaýdan gowy hilli aýna arassalaýjy öndüriji

  Hytaýdan gowy hilli aýna arassalaýjy öndüriji

  Öndüriji hökmündesüpürgiç19 ýyldan gowrak tejribe toplap, global müşderilere süpürgiçleriň şahsy belligini ýasamaga kömek edýär.Elmydama maksatly müşderilerimize ýokary hilli aýna arassalaýjylary hödürleýäris.Gowy hilli aýna arassalaýjy pyçaklar bilen, uly hyzmatdaşlarymyzdan we hyzmatdaş müşderilerimizden gaty gowy seslenme aldyk.Biziň maksadymyz diňe bir üpjün etmek dälýokary hilli arassalaýjyşeýle hem, global müşderilerimiz bilen ileri tutulýan hyzmat bilen.

   

  NOOK element: SG630

  Görnüşi: Köp adapterleri süpüriji pyçak

  Sürüji: LHD & RHD

  Adapter: 1 + 9 adapterler 99% ulaga laýyk gelýär

  Ölçegi: 12 '' - 28 ''

  Kepillik: 12 + aý

  Material: POM, PVC, Sk5, Tebigy rezin

  OEM / ODM: Hoş geldiňiz

  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

   

 • “Premium Quality Universal Windshield Süpürgiç Zawody”

  “Premium Quality Universal Windshield Süpürgiç Zawody”

  Model belgisi: SG520

  “Premium Quality Universal Windshield Wipers” bilen üpjün etmek biziň esasy wezipämizdir we awtoulag markalarynda elmydama meşhurdyr. Bazardaky 99% ulaga laýyk gelýär.SG520 uniwersal aýna arassalaýjy pyçaklar sürüp barýarka ýel güýjüni tutmak üçin PVC gyryjy bilen gelýär. Bu gaty tygşytly we bazarda meşhur.

 • Seasonhli möwsümleýin uniwersal tekiz süpürgiç bilen üpjün ediji

  Seasonhli möwsümleýin uniwersal tekiz süpürgiç bilen üpjün ediji

  Model NOOK: SG511

  Süpürgiç pyçaklar sürüjä penjiräniň daşyndaky dünýäni aýdyň görmäge we öýüňize rahat we howpsuz ýoldaş bolmaga mümkinçilik berýär.Universalhliumumy süpürgiç 99% ulaga laýyk bolup biler, ony professional uniwersal tekiz süpürgiç üpjün edijisinden satyn almak zerur.Rainagyşly we garly howada sürmek, syýahat howpsuzlygyny goramak üçin gowy gözýetim berýär.

 • IATF16949 Hytaý ýumşak süpürgiç öndüriji

  IATF16949 Hytaý ýumşak süpürgiç öndüriji

  Model NOOK: SG530

  ÝalyHytaý ýumşak süpürgiç öndüriji, bazaryň üýtgemegine garşy täze süpürgiç dizaýn etmek we häzirki süpürgiçleri täzelemek üçin öz gözleg we barlag bölümimiz bar.SG 530, iň amatly we gowy hile laýyklykda işlenip düzülen, gowy süpürmek täsiri bolan ähli howa şertleri üçin amatly.

 • Premium Hil Awtoulag çin aýna arassalaýjylary

  Premium Hil Awtoulag çin aýna arassalaýjylary

  Model belgisi SG828

  Süpürgiç pyçagy, sürüjiniň görünişini gowulandyrmak we sürüjiniň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin awtoulagyň öň aýnalaryndan ýagyş, gar, buz, ýuwujy suwuklygy, suwy ýa-da galyndylary aýyrmak üçin ulanylýan enjamdyr.Sürüjini has ygtybarly goramak üçin her bir sürüji üçin ýokary hilli awtoulag çin şemaly arassalaýjylary bolmaly.

 • Hytaý ýel ekrany arassalaýjy lomaý üpjün ediji

  Hytaý ýel ekrany arassalaýjy lomaý üpjün ediji

  Model NOOK: SG585

  Giriş:

  Bu çarçuwasyz aerodinamiki taýdan arassalanan süpürgiç, aýna penjiresiniň dürli egrisine takyk uýgunlaşyp bilýän we sürüjini açyk sürüş görnüşini üpjün edip bilýän ýatdan çykmajak bahar polatyny ulanýar.“Windscreen Wiper” lomaý üpjün ediji hökmünde, has çalt gurmaga kömek edip biljek U-hook öňünden gurlan adapteri hödürleýäris.

   

  Sürüji: Çep we sag el sürmek

  Adapter: U-çeňňek adapteri

  Ölçegi: 12 '' - 28 ''

  Kepillik: 12 aý

  Material :: POM, PVC, Sink-ergin, Sk6, Tebigy rezin doldurma

  Ulanylýan temperatura: -60 ℃ - 60 ℃

  Hyzmat: OEM / ODM

   

 • Köp adapterli aýna arassalaýjy üpjün ediji

  Köp adapterli aýna arassalaýjy üpjün ediji

  Model belgisi: SG701

  Giriş:

  Dürli ululykdaky süpürgiçleriň dürli basyş aralygy bar.Bu köp funksiýaly süpürgiç, köp sanly stres nokatlary bilen iň täze dizaýny kabul edýär we güýç ulanylanda deň derejede ulanylýar, sürüjiniň görüşini has aýdyňlaşdyrýar we süpürgiç aýna has laýyk bolýar.Penjireli arassalaýjy üpjün ediji hökmünde syýahatyňyzy howpsuz etmek asyl niýetimizdir.

   

  Sürüji: Çep we sag el sürmek

  Adapter: 99% awtoulag modelleri üçin 13 POM adapteri

  Material: POM, PVC, sink garyndysy, Sk6, Tebigy rezin doldurma

  Ulanylýan temperatura: -40 ℃ - 80 ℃

  Kepillik: 12 aý

  OEM / ODM: Hoş geldiňiz

   

 • Sizehli ölçegli täze uniwersal çarçuwasyz şemal ekranly awtoulag süpürgiç pyçagy

  Sizehli ölçegli täze uniwersal çarçuwasyz şemal ekranly awtoulag süpürgiç pyçagy

  Model belgisi: SGA20

  Giriş:

  Tekiz süpürgiç pyçaklary düýbünden täze stil we tehnologiýa bilen tapawutlanýar, çalt täze ulaglarda adaty görnüşe öwrülýär.U-çeňňek adapteri bolan SGA20 uniwersal süpürgiç, Aziýa awtoulaglarynyň 99% -ine laýyk gelýär.

 • Köp funksiýaly çarçuwasyz arassalaýjy pyçagyň täze modeli

  Köp funksiýaly çarçuwasyz arassalaýjy pyçagyň täze modeli

  Model belgisi: SG680

  Giriş:

  SG680 köp funksiýaly süpürgiç Has rahat ulanmak we geýmek garşylygy we garrylyga garşy Teflon bilen örtülen tebigy rezin, güýçli funksiýalaryň, ajaýyp dizaýnyň we birinji derejeli hiliň talaplaryna laýyk gelýär.Sansyz stres nokatlary bar, birmeňzeş stresiň ulanylmagy, has sürüş şertlerine sebäp bolýar, dürli ululykdaky süpürgiçleriň dürli basyş aralygy bolýar, bu süpürgiçleri aýna bilen has oňatlaşdyrýar we size howpsuz syýahat edýär.

 • Awtoulaglaryň 99% -i üçin köpugurly arassalaýjy pyçak

  Awtoulaglaryň 99% -i üçin köpugurly arassalaýjy pyçak

  Model belgisi: SG820

  Giriş:

  Köpugurly arassalaýjy pyçak UV şöhlelerine, ozona we kislotalara çydamly, şonuň üçin adaty rezin süpürgiçler bilen deňeşdirilende ep-esli ömri tygşytly.Öňdebaryjy tehnologiýa bilen işlenip düzülen SG820, aýdyň görnüşi üpjün edýär, has ygtybarly disk üpjün edýär.KOREBIR TERJIME EDIP BOLANOK

 • Köp funksiýaly şöhle süpürgiçiniň täze modeli

  Köp funksiýaly şöhle süpürgiçiniň täze modeli

  Model belgisi: SG827

  Giriş:

  SG827 köp funksiýaly şöhle süpüriji, has rahat ulanmak we geýmek garşylygy we garramaga garşylyk üçin Teflon bilen örtülen tebigy rezin we güýçli funksiýalaryň, ajaýyp dizaýnyň we birinji derejeli hiliň talaplaryna laýyk gelýär.14 adapterli täze, akylly innowasiýa ulgamy, her süpürgiç pyçagy 14-den gowrak dürli arassalaýjy gol-köp klipli, 99% täze awtoulag modelleri üçin göni we çalt örtülendir.