SG812 Hytaýdan köp adapter süpüriji öndüriji

Gysga düşündiriş:

SG812

Köp adapterimizi tanatmakPenjireli arassalaýjy pyçaklar!Diňe ýagyşda ajaýyp öndürijilik hödürlemek bilen çäklenmän, suwa çydamly örtük we has çalt süpürmek üçin ýokary tizlikli re likeim ýaly içerki aýratynlyklary hem bar.Bu pyçaklary gurmak aňsat we awtoulag modelleriniň köpüsine laýyk gelýär.Has ygtybarly, has täsirli sürmek tejribesi üçin süpürgiç pyçaklaryňyzy şu gün täzeläň.Hytaý premium köp adapter süpürgiç öndürijisi hökmünde, süpürgiç pyçaklarynda öz şahsy belligimizi ýasamaga kömek edip bileris.

 

NOOK element: SG812

Görnüşi: Köp adapter süpüriji pyçak OEM hili

Sürüji: Çep we sag el sürmek

Adapter: 15 POM adapteri 99% awtoulag modellerine laýyk gelýär

Ölçegi: 12 '' - 28 ''

Kepillik: 12 aý

Material: POM, PVC, sink garyndysy, Sk6, Tebigy rezin doldurma

OEM: kabul ederlikli

Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949


 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Ölçeg aralygy:

   süpürgiç ululygy

  Önümiň esasy aýratynlyklary:

  Biziňkiköp adapter şemaly arassalaýjy pyçaklaradaty süpürgiçlerden tapawutlandyrýan birnäçe artykmaçlygy bar.Ine 7-8 esasy aýratynlyk:

  1.Her howa şertleri: biziňawtoulag arassalaýjy pyçaklarrainagyş, gar ýa-da tozan bolsun, ähli howa şertlerinde ajaýyp görünmek we süpürmek hilini üpjün etmek üçin niýetlenendir.

  2. Suw geçirmeýän örtük: Süpürgiçlerimiz, suw geçirmeýän we guýrugyň öňüni alyp bilýän, aýdyň we päsgelçiliksiz görnüşi üpjün edip biljek ýörite örtük bilen enjamlaşdyrylandyr.

  3. -okary tizlikli re: im: Uly ýolda ýokary tizlik bilen süreniňizde, has çalt we güýçli süpürmek üçin ýokary tizlikli re modeime geçip bilersiňiz.

  4. Çydamlylygy: Süpürgiçlerimiz müňlerçe süpürgiçleriň arasynda yzygiderli öndürijiligi üpjün edýän çydamly, ýokary hilli materiallardan ýasalýar.

  5. Gurmak aňsat: süpürgiç pyçaklarymyzy oturtmak çalt, aňsat we agyrysyz.Goşmaça gurallar bolmazdan awtoulag modelleriniň köpüsine aňsatlyk bilen gurýarlar.

  6. Gabat gelmeýänligi: Süpürgiçlerimiz awtoulaglaryň, ýük awtoulaglarynyň we ulaglaryň köpüsine laýyk bolup, olary islendik awtoulag eýesi üçin köp taraply we amaly saýlamaga öwürýär.

  7.Assat: Biziň ähli peýdalarymyza we aýratynlyklaryna garamazdanköp adapterli arassalaýjy pyçaklarsüpürgiçlerini täzelemek isleýänler üçin elýeterli we gaty gymmat.Arassalaýjy pyçaklaryňyzy şu gün täzeläň we biziň köp peýdalarymyzy başdan geçiriňköp adapter süpürgiç!

   

  Goldaw üçin ajaýyp hyzmat:

  Rush sargyt goldawy:

  Aşakdakylar, gyssagly sargyt hyzmatyny goldamagyň üç esasy aýratynlygy:

  1. Çalt öwrülişik: Biziň gyssagly sargyt hyzmatymyz, önümiňizi wagtynda almaga mümkinçilik berýän sargydyňyzyň mümkin boldugyça çalt işlenmegini we iberilmegini üpjün edýär.Bellenen möhletleri ýerine ýetirmegiň möhümdigine düşünýäris we toparymyz sizi ýerine ýetirmek üçin ýadawsyz işleýärköp adapter arassalaýjy pyçaklargyssagly sargytlar.
  2. Ileri tutulýan gaýtadan işlemek: Çalt sargytlar beýleki sargytlardan has ileri tutulýar, bu has çalt işlemegiň wagtyna we has çalt iberilmegine garaşyp bilersiňiz.
  3. Müşderi goldawy: Biziň gyssagly sargyt hyzmatymyz bilen, sargydyňyz bilen baglanyşykly islendik soraglara ýa-da aladalara jogap berip biljek aýratyn müşderi goldaw toparymyza girip bilersiňiz.Hünärmenlerimiz, mümkin boldugyça iň gowy hyzmaty bermäge we iň aňsat sargyt amalyny üpjün etmäge bagyşlanýar. Wagtyňyzy duýýan ähli zerurlyklaryňyza gyssagly sargyt hyzmatyny goldaýarys we sargydyňyzyň aladalanandygyny bilip rahatlyk alyň.

  Önüm meýilnamasyna goldaw:

  1. Resurs paýlanyşynyň gowulandyrylmagy: Önümçilik meýilnamalaşdyryş hyzmatlarymyz, enjamlar, çig mal we zähmet ýaly ähli çeşmeleriňiziň netijeli ulanylmagyny üpjün edýär.Bu galyndylary azaltmaga we hasyllylygy we girdejililigi ýokarlandyrmak bilen önümçilik çykdajylaryny azaltmaga kömek edýär.
  2. Hakyky maglumat derňewi: Meýilnamalaşdyrmak gurallarymyz size ösüş prosesine hakyky wagtda maglumat derňewi berýär, ösüşe gözegçilik etmäge, päsgelçilikleri kesgitlemäge we zerur bolanda işjeň düzediş girizmäge mümkinçilik berýär.Bu size önümçilik maksatlaryny wagtynda ýerine ýetirmäge we gaty gijä galmakdan ýa-da iş wagtyndan gaça durmaga kömek edýär. Resurslaryňyzy paýlamagy gowulandyrmak, önümçilik işleriňizi optimallaşdyrmak we maksatlaryňyza wagtynda ýetmek üçin önümçilik meýilnamalaşdyryş goldaw hyzmatlarymyz.Iň esasy zat, size habar bermegiň tertibiköp adapter süpürgiçsargyt prosesi gowy!

   süpürgiç pyçak gyssagly sargyt goldawy we önümçilik tertibi goldawy

  Peýdalaryňyzy goramak üçin doly resminamalar:

  Ýalyköp adapter süpürgiçHytaýda 19 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan, köp sanly arassalaýjy önümler bilen öndüriji, dünýä müşderilerine öz süpürgiç markalaryny ýasamaga kömek edip bileris.Müşderilerimiziň artykmaçlyklaryny gowy goramak üçin gol çekmeli doly resminamalarymyz bar, meselem hiliň kepili, gizlinlik şertnamasy we ş.m.

   süpürgiç doly resminamalar

  Ösen önümçilik tehnologiýasy bilen: Biziňköp adapter süpürijipyçak öndürijisi öndürmek üçin iň täze önümçilik tehnologiýasyny ulanýarýokary hilli süpürgiçler.Takyk kesmekden başlap, örtük örtük usullaryna çenli iň häzirki zaman enjamlarymyz bize mümkinçilik berýärsüpürgiçleri öndürmekpudak standartlaryna laýyk gelýän we ondan ýokary.Özbaşdak çözgütler: Her bir müşderiniň özboluşly zerurlyklarynyň we talaplarynyň bardygyna düşünýäris.Şonuň üçin aýratyn zerurlyklaryňyza laýyk gelýän çözgütleri hödürleýäris.Customörite ölçegden başlap, ýörite örtüklere çenli, her bir müşderi bilen aýratyn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin süpürgiçleri dizaýn we öndürmek üçin ýakyndan işleýäris.

   

  Bu şahsylaşdyrylan çemeleşme, müşderilerimiziň zerurlyklary üçin iň oňat çözgüt almagyny üpjün edýär.

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň