Qualityokary hilli SO GOOD uniwersal süpürgiç

Gysga düşündiriş:

SG719

Univershliumumy süpürgiç pyçaklary aňsat gurnamak we ýokary öndürijilik üçin dürli ulaglar üçin niýetlenendir.Drivinghli sürüjilik şertlerinde görnükliligi saklamak üçin çydamly materiallar we täsirli arassalaýyş aýratynlyklary bar.Bu pyçaklar ygtybarly we köptaraply aýna arassalamak üçin tygşytly çözgüt hödürleýär.

 

NOOK element: SG719

Görnüşi: qualityokary hilli SO GOWYähliumumy süpürgiç

Sürüji: Sag we çep el sürmek.

Adapter: POM adapterleri 99% awtoulag modellerine laýyk gelýär

Ölçegi: 12 ”- 28”

Kepillik: 12 aý

Material: POM, PVC, sink garyndysy, Sk6, Tebigy rezin doldurma

OEM: Hoş geldiňiz

Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

 

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

 1. Haryt maglumatlary

-Qualityokary hilli uniwersal süpürgiç99% ulag üçin laýyk;

Us Ulanyjy üçin amatly: hatda täze sürüjiler üçinem ulanmak we işlemek aňsat;

IpGaplama süpürmek ýerine ýetirijiligi: pyçagyň bütin ömründe yzygiderli süpürmek ýerine ýetirýär;

All -hli howa şertleri: aşa sowuk we yssy ýaly dürli howa şertlerinde ulanmak üçin amatly;

ErAerodinamiki şekil: has ýumşak işlemek üçin ýele garşylygy azaltmak üçin döredilen;

Rub Rezini doldurmak: Teflon örtügi bilen tebigy rezin geýmek;

- Birnäçe ululykdaky opsiýalar: dürli ulaglara laýyk köp ölçegde bar.

 

Ölçeg Jikme-jiklikleri

 2. Ölçeg maglumatlary

Süpürgiç pyçagyň esasy önümçilik ädimleri

Önümçilik prosesiähliumumy süpürgiçbirnäçe basgançagy öz içine alýar: dizaýn, galyp ýasamak, bölekleri ýygnamak, rezin zolak örtük, metal möhürlemek we soňky gözleg.Kauçuk zolak örtük, çydamlylygy üpjün etmek üçin möhüm ädimdir, metal möhürlemek bolsa ýokary hilli metal böleklerini üpjün edýär.Netijede, jikme-jik gözden geçirmek, süpürgiçleriň iberilmezden ozal zerur standartlara laýyk gelmegini üpjün edýär.

 3. Süpürgiç pyçagyň esasy önümçilik ädimleri

Ösen enjamlar we enjamlar bilen enjamlaşdyrylan häzirki zaman desgalarymyz bilen köp mukdarda ýöriteleşdirilen önüm öndürip bilýärissüpürgiçbäsdeşlik bahalarynda.Zawodymyz halkara hil ülňülerine berk eýerýär we müşderilerimiziň iň ýokary hilli önümleri almagyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçilik barlaglaryny geçirýär.

Zawod hakda

 4. Zawod hakda

“Xiamen So Good Auto Parts” belli öndürijiýokary hilli süpürgiç pyçaklaryHytaýda.Metal süpürgiç ýaly önüm önümimiz,ähliumumy süpürgiç, gyşsüpürgiç, gibrid süpürgiç pyçagy we ş.m.Zawodymyz 19 ýyldan gowrak wagt bäri awtoulag pudagy üçin ygtybarly we çydamly süpürgiç öndürýär.

Professional süpürgiç öndüriji hökmünde dürli awtoulag modelleri we markalary üçin arassalaýjy pyçaklar bar.Tejribeli inersenerler toparymyz önümlerimiziň öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin innowasion dizaýnlary we tehnologiýalary ösdürmek üçin ýadawsyz işleýär.

Tejribe we täzelik arkaly zawodymyz ýokary hilli we ygtybarly arassalaýjy pyçaklar üçin abraý gazanmagy başardy.Önümlerimiz awtoulag bazarynda giňden ulanylýar we dünýäniň dürli ýurtlaryna eksport edilýär.

“Xiamen So Good Auto Parts” -da müşderilerimiz bilen berk we dowamly gatnaşyklar gurmaga we olara iň oňat hyzmat bermäge ynanýarys.Wadalarymyzy ýerine ýetirmäge we müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmaga borçlanýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň