Qualityokary hilli ýük awtoulag şemaly arassalaýjy

Gysga düşündiriş:

SG912

Täze önümimiz bilen tanyşdyrmak - TheAhyrky awtoulag süpürgiç pyçaklary!!Bularýokary hilli süpürgiç pyçaklaryiň palçykly, iň ýagyşly ýa-da garly ýollarda süreniňizde-de size aýdyň görnüş bermek üçin döredildi.

 

NOOK element: SG912

Görnüşi:Truckük awtoulaglary we awtobuslar üçin agyr süpürgiç;

Sürüji: Sag we çep el sürmek üçin laýyk gelýär;

Adapter: 3 adapter;

Ölçegi: 32 ”, 36”, 38 ”, 40”;

Kepillik: 12 aý

Material: POM, sink- ergin tekiz polat, 1,4 mm sowuk togalak list, tebigy rezin doldurma

OEM / ODM: Hoş geldiňiz

Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

awtoulag we awtobus süpüriji pyçak 4

1-nji bölüm: Önümiň artykmaçlyklary

Qualityokary hilli materialdan ýasalan busüpürgiççydamlydyr.Onuň 1,4 mm galyňlykdaky ramkasy gaty güýçlidir we wagtyň geçmegi bilen egilmez, döwülmez we poslamaz.Söýgüli ýük awtoulagyňyz ýaly güýç we çydamlylygyň ajaýyp utgaşmasy!

Specialörite dizaýny sebäpli buýük maşyn süpürgiçähli howa şertlerinde ajaýyp arassalaýyş işini üpjün edýär.Penjiräňizdäki hapalary ýa-da galyndylary çyzyklar ýa-da hapalar bolmazdan çalt we rahat aýyrýar.Günüň iň garaňky günlerinde-de görşüňiziň näderejede açyk we aýdyňdygyny gowy görersiňiz.

Busüpürgiçgurmak gaty aňsat - size goşmaça gurallar ýa-da hünär kömegi gerek däl.Bu birnäçe minut wagt alýan, ýöne uzak möhletli peýdalar berjek ajaýyp DIY taslamasy.

Bu ýük süpürgiç pyçagy diňe bir ýük awtoulagyňyz üçin däl, awtobusyňyz üçin hem amatly.Köpugurly we ýokary hilli süpürgiç talap edýän islendik ulag üçin amatly.

Onda näme üçin ulagyňyzy iň ýokary awtoulag süpürgiç pyçaklary bilen enjamlaşdyryp bilseňiz, howpsuzlygy pida ediň?Bu önüm, ýol howpsuzlygyna we görnükliligine baha berýän islendik awtoulag ýa-da awtobus sürüjisi üçin hökmany zat.Indi garaşmaň - buýrugyňyzy şu gün ýerleşdiriň!

 

2-nji baha: Ölçeg aralygy

Inç 32 36 38 40
mm 800 900 950 1000

 

3-nji bölüm:Hytaý arassalaýjy pyçak öndürijiIATF16949 we ISO9001 şahadatnamasy bilen

Iň gowusyUckük awtoulag süpürgiç öndüriji: Süpürgiç pyçaklarymyzyň doly setiri bilen tapawudy başdan geçiriň

Iň oňat awtoulag süpürgiç öndürijisini gözleýärsiňizmi?Bizi barlaňsüpürgiç zawodyHytaýda!IATF16949 we ISO9001 şahadatnamalary, 19 ýyldan gowrak tejribe, 40-dan gowrak hünärmen we satuwda 25 000 000 ABŞ dollaryndan gowrak awtoulag süpürgiç bilen üpjün ediji.Önümlerimiz ýokary hilli bolup, arassalaýjy pyçaklaryň ähli seriýasyny goşmak bilen 9 önüm seriýasyna bölünýär.

Bizdesüpürgiç zawody, ähli görnüşli ýük awtoulaglary üçin ýokary hilli süpürgiç öndürmekde ýöriteleşýäris.Arassalaýjy pyçaklarymyz ýokary hilli materiallardan ýasalýar we iň ýokary öndürijilik we çydamlylyk ülňülerine laýyk synag edilýär.Ucksük awtoulaglarynyň hemmesi üçin arassalaýjy pyçaklaryň doly toplumyny hödürleýäris we müşderilerimiz üçin iň gowy bahany üpjün edip bilendigimize buýsanýarys.

Ösüşimiz, kämillige ygrarlylygymyzyň we ýolda bize kömek eden beýik hyzmatdaşlarymyzyň subutnamasydyr.Bäsleşikden öňde durmak üçin önümlerimizi yzygiderli täzeläp, kämilleşdirýäris.Bazardaky iň oňat ýük awtoulag süpürgiçlerini gözleýän bolsaňyz, bizden başga zat görmäňsüpürgiç zawody.Tapawudy şu gün başdan geçiriň!

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň