Önümler

 • SG609-2 Hytaýdan agyr agyr arassalaýjy pyçaklar

  SG609-2 Hytaýdan agyr agyr arassalaýjy pyçaklar

  Specializedöriteleşdirilenlerimiz bilen tanyşdyrmakagyr arassalaýjy pyçaklar- ähli howa şertleri üçin iň soňky çözgüt.Biziňkihünärli agyr pyçaklarözeninde köpugurlylyk bilen gurlup, ajaýyp öndürijiligi, çydamlylygy we görnükliligi üpjün edýär.Zolaklar bilen hoşlaşyň we aýdyň görüşden, ýagyşdan ýa-da şöhle saçyň. Diňe dälagyr süpürgiçler, şeýle hem, metal pyçaklar, gibrid süpürgiçler, tekiz pyçaklar we ş.m. üpjün edýäris.

   

  NOOK element: SG609-2

  Görnüşi:Ucksük awtoulaglary we awtobuslar üçin agyr arassalaýjy pyçaklar

  Sürüji: Çep we sag el sürmek

  Adapter: 5 POM adapteri agyr ulaglara laýyk gelýär

  Ölçegi: 22 '', 24 '', 26 '', 27 '', 28 ''

  Kepillik: 12 aý

  Material: POM, sowuk rulon, tekiz polat sim, Tebigy rezin doldurma

  OEM: kabul ederlikli

  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

 • Hytaýda köp işleýän süpürgiç zawody

  Hytaýda köp işleýän süpürgiç zawody

  Tanyşdyrmak aHytaýda köp funksiýaly süpürgiç zawody, innowasiýa we köp funksiýaly süpürgiç bilen üpjün etmek.Çydamlylygy we öndürijiligi birleşdirip, bu pyçaklar ähli howa şertlerinde optimal görünmek üçin ösen tehnologiýany görkezýär.Qualityokary hilli köpugurly süpürgiç pyçaklarymyz bilen sürüjilik tejribäňizi ýokarlandyryň.

   

  NOOK element: SG716

  Görnüşi:Hytaýda köp işleýän süpürgiç zawody

  Sürüji: Sag we çep el sürmek.

  Adapter: 4 sany POM adapteri

  Ölçegi: 12 ”- 28”

  Kepillik: 12 aý

  Material: POM, PVC, sink garyndysy, Sk6, Tebigy rezin doldurma

  OEM: Hoş geldiňiz

  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

 • iň oňat köp işleýän arassalaýjy pyçaklar

  iň oňat köp işleýän arassalaýjy pyçaklar

  Theiň oňat köpugurly süpürgiçbazarda.Pyçaklarymyz, howa şertlerinde has ýokary öndürijiligi üpjün edýär, aýdyň görnüşi üpjün edýär.Ösen tehnologiýalar bilen diňe bir ýagyş suwuny ýok etmän, hapalary ýok edýär we doňmagyň öňüni alýar.Köp maksatly iň soňky süpürmek tejribesini başdan geçiriňsüpürgiç.

   

  NOOK element: SG666

  Görnüşi:iň oňat köp işleýän arassalaýjy pyçaklar

  Sürüji: Çep we sag el sürmek

  Adapter: Jemi 13 POM adapteri 99% awtoulag modellerine laýyk gelýär

  Ölçegi: 12 '' - 28 ''

  Kepillik: 12 aý

  Material: POM, PVC, sink garyndysy, Sk6, Tebigy rezin doldurma

  OEM: kabul ederlikli

  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

 • SG703 Hytaý tekiz şöhle süpürgiç zawody

  SG703 Hytaý tekiz şöhle süpürgiç zawody

  SG703 düýbünden täze stili we tehnologiýany özünde jemleýär we çaltlyk bilen täze ulaglara laýyk gelýär.Tebigy, ýumşak rezin doldurgyç gerek we arassa süpürip biler.Takyk dartyşly tekiz dizaýn, birmeňzeş basyş üçin goşa polat pru .ina, awtoulaglaryňyz üçin gowy saýlaw.

   

  NOOK element: SG703

  Görnüşi:Hytaý tekiz şöhle süpürgiç zawody

  Sürüji: Çep we sag el sürmek

  Adapter: Jemi 9 POM adapteri 99% awtoulag modellerine laýyk gelýär

  Ölçegi: 12 '' - 28 ''

  Kepillik: 12 aý

  Material: POM, PVC, sink garyndysy, Sk6, Tebigy rezin doldurma

  OEM: kabul ederlikli

  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

 • Premium hilli SG2016 lomaý tekiz şöhle arassalaýjy pyçaklar

  Premium hilli SG2016 lomaý tekiz şöhle arassalaýjy pyçaklar

  Haryt maglumatlary: tekiz şöhlesüpürgiçýokary hilli materiallardan we ösen rezin tehnologiýalardan peýdalanyp, aşa gyzgynlyga, UV şöhlelerine we howa şertlerine ýokary çydamly edýär.Outsideagyş, gar ýa-da daşarda güneşli bolsun, yzygiderli we ygtybarly ýerine ýetirýär.Tekiz şöhleleri, süpürgiçleri Hytaýyň premium lomaý satyjysy hökmünde, biz öz şahsy belligimizi ýasamaga kömek edip bileristekiz şöhle arassalaýjy pyçaklar.

   

  NOOK element: SG2016

  Görnüşi:tekiz şöhle süpürgiçOEM hili

  Sürüji: Çep we sag el sürmek

  Adapter: 17 POM adapteri 99% awtoulag modellerine laýyk gelýär

  Ölçegi: 12 '' - 28 ''

  Kepillik: 12 aý

  Material: POM, PVC, sink garyndysy, Sk6, Tebigy rezin doldurma

  OEM: kabul ederlikli

  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

 • Şonuň üçin iň gowy gar süpürgiç pyçaklary

  Şonuň üçin iň gowy gar süpürgiç pyçaklary

  Öňdebaryjy ugurlarymyz bilen tanyşdyrmakIň gowy gar süpürgiç pyçaklary- iň esasy maksatly gar süpüriji!Deňi-taýy bolmadyk netijelilik we çydamlylyk bilen pyçaklarymyz aç-açan görünmek üçin garlary, buzlary we aýazlary süpürýär.Gyş howasynyň sizi saklamagyna ýol bermäň.Şu gün iň oňat süpürgiç pyçaklarymyzyň ýokary öndürijiligini başdan geçiriň we sowuk möwsümini aňsatlyk bilen ýeňiň!

   

  NOOK element: SG899

  Görnüşi: Gowy möwsümIň gowy gar süpürgiç pyçaklary

  Sürüji: Sag we çep el sürmek.

  Adapter: 13 POM adapteri 99% awtoulag modellerine laýyk gelýär

  Ölçegi: 12 ”- 28”

  Kepillik: 12 aý

  Material: POM, Tebigy rezin doldurma, sink demir garyndysy

  OEM: Hoş geldiňiz

  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

 • SG702S şöhle arassalaýjy üpjün edijiniň dizaýny

  SG702S şöhle arassalaýjy üpjün edijiniň dizaýny

  Rainagyş, doň, gar ýa-da gar - bu howaaýna arassalaýjy pyçakýapdyňmy?Premium ýumşak arassalaýjy pyçak SG702-ler, aýdyň görünmek üçin penjiräňizdäki hapa we suwy netijeli aýyryp biler. Bu şertlere garamazdan anyk görüp we howpsuz sürüp biljekdigiňizi üpjün edýär.Biziň artykmaçlyklarymyz uzak hyzmat möhletini, sesiň peselmegini we aňsat gurnamagy öz içine alýar.

  19 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan şöhle süpüriji üpjün ediji hökmünde, size diňe bir gowy bahany däl, eýsem gowy hilli hem-de wagtynda eltip bermäge we müşderiniň kanagatlanjakdygyna göz ýetirýäris.

   

  Haryt: SG702S

  Görnüşi:Süpürgiç bilen üpjün edijigyzgyn satuw dizaýny

  Sürüji: Çep we sag el sürmek

  Adapter: 9 POM adapteri 99% awtoulag modellerine laýyk gelýär

  Ölçegi: 14 '' - 28 ''

  Kepillik: 12 aý

  Material :: POM, PVC, Sink-ergin, Sk6, Tebigy rezin doldurma

  OEM / ODM: Hoş geldiňiz

  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

 • SG812 Hytaýdan köp adapter süpüriji öndüriji

  SG812 Hytaýdan köp adapter süpüriji öndüriji

  Köp adapterimizi tanatmakPenjireli arassalaýjy pyçaklar!Diňe ýagyşda ajaýyp öndürijilik hödürlemek bilen çäklenmän, suwa çydamly örtük we has çalt süpürmek üçin ýokary tizlikli re likeim ýaly içerki aýratynlyklary hem bar.Bu pyçaklary gurmak aňsat we awtoulag modelleriniň köpüsine laýyk gelýär.Has ygtybarly, has täsirli sürmek tejribesi üçin süpürgiç pyçaklaryňyzy şu gün täzeläň.Hytaý premium köp adapter süpürgiç öndürijisi hökmünde, süpürgiç pyçaklarynda öz şahsy belligimizi ýasamaga kömek edip bileris.

   

  NOOK element: SG812

  Görnüşi: Köp adapter süpüriji pyçak OEM hili

  Sürüji: Çep we sag el sürmek

  Adapter: 15 POM adapteri 99% awtoulag modellerine laýyk gelýär

  Ölçegi: 12 '' - 28 ''

  Kepillik: 12 aý

  Material: POM, PVC, sink garyndysy, Sk6, Tebigy rezin doldurma

  OEM: kabul ederlikli

  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

 • SG325 köp adapterli gibrid süpürgiç

  SG325 köp adapterli gibrid süpürgiç

  Biziň bilen amatlylykda we öndürijilikde iň ýokary derejäni alyňköp adapter gibrid süpürgiç!Iň ýokary süpürmek tehnologiýasy bilen şemal aýna kristalyny arassa saklaň we köp maksatly häsiýetleriniň köp taraplylygyndan lezzet alyň.

   

  NOOK element: SG325

  Görnüşi:Köp adapter gibrid süpürgiç

  Sürüji: Çep we sag el sürmek

  Adapter: Jemi 14 POM adapteri 99% awtoulag modellerine laýyk gelýär

  Ölçegi: 14 '' - 28 ''

  Kepillik: 12 aý

  Material: ABS, POM, Sowuk örtükli kagyz, Tebigy rezin doldurma, tekiz polat sim

  OEM: kabul ederlikli

  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

 • Qualityokary hilli SO GOOD uniwersal süpürgiç

  Qualityokary hilli SO GOOD uniwersal süpürgiç

  Univershliumumy süpürgiç pyçaklary aňsat gurnamak we ýokary öndürijilik üçin dürli ulaglar üçin niýetlenendir.Drivinghli sürüjilik şertlerinde görnükliligi saklamak üçin çydamly materiallar we täsirli arassalaýyş aýratynlyklary bar.Bu pyçaklar ygtybarly we köptaraply aýna arassalamak üçin tygşytly çözgüt hödürleýär.

   

  NOOK element: SG719

  Görnüşi: qualityokary hilli SO GOWYähliumumy süpürgiç

  Sürüji: Sag we çep el sürmek.

  Adapter: POM adapterleri 99% awtoulag modellerine laýyk gelýär

  Ölçegi: 12 ”- 28”

  Kepillik: 12 aý

  Material: POM, PVC, sink garyndysy, Sk6, Tebigy rezin doldurma

  OEM: Hoş geldiňiz

  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

   

   

 • Qualityokary hilli ýumşak süpürgiç satyjy

  Qualityokary hilli ýumşak süpürgiç satyjy

  Arassalaýjy pyçaklar pudagynda öňdebaryjy marka bolan ýokary hilli ýumşak süpürgiç satyjy bilen tanyşdyrmak!SGA21 şemaly arassalaýjymyz, ähliumumy dizaýna eýe, Aziýa awtoulaglarynyň 99% -ine gaty laýyk gelýär.Bu şöhle arassalaýjy, hil we amaly taýdan ajaýyp kombinasiýany hödürläp, zerurlyklaryňyz üçin iň oňat çözgütdir.

   

  NOOK element: SGA21

  Görnüşi: alhliumumy arassalaýjy pyçak;

  Sürüji: Sag we çep el sürmek üçin laýyk gelýär;

  Adapter: 1 POM U-HOOK adapterleri;

  Ölçegi: 12 ”-28”;

  Kepillik: 12 aý

  Material: POM, PVC, sink garyndysy, Sk6, Tebigy rezin doldurma

  OEM / ODM: Hoş geldiňiz

  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

 • SG701S ýumşak süpürgiç pyçak satyjy dizaýny

  SG701S ýumşak süpürgiç pyçak satyjy dizaýny

  Premium ýumşak arassalaýjy pyçak SG701-ler, aýdyň görünmek üçin penjiräňizdäki hapa we suwy netijeli aýyryp biler.Biziň artykmaçlyklarymyz uzak hyzmat möhletini, sesiň peselmegini we aňsat gurnamagy öz içine alýar.

  19 ýyldan gowrak tejribesi bolan ýumşak süpürgiç satyjy hökmünde, ygtybarly we täsirli öndürijilik arassalaýjylary size ýetirmegimize ynanyp bilersiňiz.

   

  NOOK element: SG701S

  Görnüşi: Softumşak süpürgiç satyjy gyzgyn satuw dizaýny

  Sürüji: Çep we sag el sürmek

  Adapter: 14 POM adapteri 99% awtoulag modellerine laýyk gelýär

  Ölçegi: 12 '' - 28 ''

  Kepillik: 12 aý

  Material: POM, PVC, sink garyndysy, Sk6, Tebigy rezin doldurma

  OEM: kabul ederlikli

  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

1234Indiki>>> Sahypa 1/4