Önümler

 • IATF16949 Hytaý ýumşak süpürgiç öndüriji

  IATF16949 Hytaý ýumşak süpürgiç öndüriji

  Model NOOK: SG530

  ÝalyHytaý ýumşak süpürgiç öndüriji, bazaryň üýtgemegine garşy täze süpürgiç dizaýn etmek we häzirki süpürgiçleri täzelemek üçin öz gözleg we barlag bölümimiz bar.SG 530, iň amatly we gowy hile laýyklykda işlenip düzülen, gowy süpürmek täsiri bolan ähli howa şertleri üçin amatly.

 • Qualityokary hilli süpürgiç pyçaklar

  Qualityokary hilli süpürgiç pyçaklar

  Model belgisi: SG620

  Hiliň öň tarapy süpürgiç arassalaýjy pyçak, awtoulag bazarlarynda elmydama meşhurdyr. Bazarda 99% ulagy ýerleşdirip biler. Awtoulaglaryňyzy ulananyňyzda gaty aňsat gurnama.Premium ýokary hilli süpürgiç süpürgiç pyçaklar, süreniňizde ýel güýjüni tutmak üçin aero spoiler bilen gelýär.Ygtybarly sürmegi dowam etdirmek üçin awtoulaglaryňyzda ýokary hilli şemal aýna arassalaýjynyň bolmagy gaty möhümdir.

 • OEM hili Awtoulag şemaly arassalaýjylary

  OEM hili Awtoulag şemaly arassalaýjylary

  Model belgisi: SG910

  Bu awtobuslarda ýörite metal süpürgiç dizaýny.Galvanizli sink polatdan ýokary hilli 1,4 mm galyňlyk OEM howpsuzlygy we berklik standartlaryna laýyk gelýär.Professional awtoulag şemaly arassalaýjy üpjün ediji hökmünde awtobuslar üçin bu dizaýny has maslahat berýäris, sebäbi iň oňat adaty süpürgiçlerden has ýokarydyr.

 • Premium Hil Awtoulag çin aýna arassalaýjylary

  Premium Hil Awtoulag çin aýna arassalaýjylary

  Model belgisi SG828

  Süpürgiç pyçagy, sürüjiniň görüş ukybyny ýokarlandyrmak we sürüjiniň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin ulagyň öň aýnalaryndan ýagyş, gar, buz, ýuwujy suwuklygy, suwy ýa-da galyndylary aýyrmak üçin ulanylýan enjamdyr.Sürüjini has ygtybarly goramak üçin her bir sürüji üçin ýokary hilli awtoulag çin şemaly arassalaýjylary bolmaly.

 • Hytaý awtoulag şemaly ekran arassalaýjy pyçak satyjy

  Hytaý awtoulag şemaly ekran arassalaýjy pyçak satyjy

  Model belgisi: SG827

  Öňdebaryjy tehnologiýa bilen işlenip düzülen SG827 awtoulag şemaly arassalaýjy pyçaklar, arassalanmagy üpjün edýär, müşderilerimize has ygtybarly hereket edýär.Gowy hilli, uzak ömri 500 000 gezekden gowrak süpürmek, awtoulag zapas şaýlary pudagynyň howpsuzlygy we berkligi standartlaryna laýyk gelýär.

 • Hytaý ýel ekrany arassalaýjy lomaý üpjün ediji

  Hytaý ýel ekrany arassalaýjy lomaý üpjün ediji

  Model NOOK: SG585

  Giriş:

  Bu çarçuwasyz aerodinamiki taýdan arassalanan pyçak, aýnanyň dürli egrisine takyk uýgunlaşyp bilýän we sürüjini anyk sürüş görnüşini üpjün edip bilýän ýatdan çykmajak bahar polatyny ulanýar.“Windscreen Wiper” lomaý üpjün ediji hökmünde, has çalt gurmaga kömek edip biljek U-hook öňünden gurlan adapteri hödürleýäris.

   

  Sürüji: Çep we sag el sürmek

  Adapter: U-çeňňek adapteri

  Ölçegi: 12 '' - 28 ''

  Kepillik: 12 aý

  Material :: POM, PVC, Sink-ergin, Sk6, Tebigy rezin doldurma

  Ulanylýan temperatura: -60 ℃ - 60 ℃

  Hyzmat: OEM / ODM

   

 • Täze uniwersal öň arassalaýjy pyçaklar

  Täze uniwersal öň arassalaýjy pyçaklar

  Model belgisi: SG580

  Univershliumumy öň tekiz arassalaýjy pyçak awtoulag markalarynda elmydama meşhurdyr. Bazarda 99% ulagy ýerleşdirip biler. Awtoulaglaryňyzy ulananyňyzda gaty aňsat gurnama.Täze uniwersal öň arassalaýjy pyçaklar sürüp barýarka ýel güýjüni tutmak üçin aero spoiler bilen gelýär.

 • Köpugurly çarçuwasyz awtoulag şemaly arassalaýjy pyçaklar

  Köpugurly çarçuwasyz awtoulag şemaly arassalaýjy pyçaklar

  Model belgisi SG826

  Iň oňat köp funksiýaly çarçuwasyzAwtoulag şemaly arassalaýjy pyçaklarpenjirä zeper ýetirmän awtoulagyňyzyň aýnasyny arassalamagy aňsatlaşdyryň.Bu köp funksiýaly süpürgiç, has giň we galyň ýat polat bölekleri bilen süýräni ep-esli azaltmak üçin aerodinamiki taýdan döredildi.Güýçli güýç süpürgiçleri şemal aýnasy bilen ýakyn aragatnaşykda saklaýar.Mugt arassalamak we ulanyş ömrüni ýokarlandyrmak üçin has täsirli.Şonuň üçin sürüji iň oňat görünmekden lezzet alyp biler we size päsgelçiliksiz sürmek tejribesini berer.

   

  Sürüji: Sag we çep el sürmek.

  Adapter: 14 POM adapteri 99% awtoulag modellerine laýyk gelýär

  Material: POM, PVC, sink garyndysy, Sk6, Tebigy rezin doldurma

  Kepillik: 12 aý

  OEM / ODM: Hoş geldiňiz

  Gelip çykan ýeri: Hytaý

 • Köp adapterli aýna arassalaýjy üpjün ediji

  Köp adapterli aýna arassalaýjy üpjün ediji

  Model belgisi: SG701

  Giriş:

  Dürli ululykdaky süpürgiçleriň dürli basyş aralygy bar.Bu köp funksiýaly süpürgiç, köp sanly stres nokatlary bilen iň täze dizaýny kabul edýär we güýç ulanylanda deň derejede ulanylýar, sürüjiniň görüşini has aýdyňlaşdyrýar we süpürgiç aýna has laýyk bolýar.Penjireli arassalaýjy üpjün ediji hökmünde syýahatyňyzy howpsuz etmek asyl niýetimizdir.

   

  Sürüji: Çep we sag el sürmek

  Adapter: 99% awtoulag modelleri üçin 13 POM adapteri

  Material: POM, PVC, sink garyndysy, Sk6, Tebigy rezin doldurma

  Ulanylýan temperatura: -40 ℃ - 80 ℃

  Kepillik: 12 aý

  OEM / ODM: Hoş geldiňiz

   

 • Köp adapterli hytaý şemaly şöhle süpürgiç

  Köp adapterli hytaý şemaly şöhle süpürgiç

  Model belgisi: SG704S

  Giriş:

  Köp funksiýaly şöhle süpürgiç pyçaklary düýbünden täze stili we tehnologiýany özünde jemleýär we çaltlyk bilen täze ulaglara laýyk gelýär.Tebigy rezin gysgyç, yssy, sowuk, şemal arassalaýjy suwuklyk we duz sebäpli dörän ýarylmaga, bölünmäge we ýyrtylmaga garşy.

 • Sizehli ölçegli täze uniwersal çarçuwasyz şemal ekranly awtoulag süpürgiç pyçagy

  Sizehli ölçegli täze uniwersal çarçuwasyz şemal ekranly awtoulag süpürgiç pyçagy

  Model belgisi: SGA20

  Giriş:

  Tekiz süpürgiç pyçaklary düýbünden täze stil we tehnologiýa bilen tapawutlanýar, çalt täze ulaglarda adaty görnüşe öwrülýär.U-çeňňek adapteri bolan SGA20 uniwersal süpürgiç, Aziýa awtoulaglarynyň 99% -ine laýyk gelýär.

 • Awtoulaglaryň köpüsi üçin täze hereketlendiriji süpürgiç

  Awtoulaglaryň köpüsi üçin täze hereketlendiriji süpürgiç

  Model belgisi: SG800

  Giriş:

  SG800 süpürgiç pyçagy köp adapter görnüşidir, deflektor dizaýny ony ýokary tizlikli sürmek üçin laýyklaşdyrýar we TPE Spoiler ony has owadan, ýumşak, solmaz we könelişen edýär.