Hytaýdan “Premium Multi Adapter” süpüriji satyjy

Gysga düşündiriş:

SG704

“Premium Quality Multi Adapter Wiper Blades” öndürmek biziň esasy wezipämiz we awtoulag bazarynda hakykatdanam meşhur.19 ýyllyk tejribesi bolan köp adapter süpüriji satyjy hökmünde, süpürgiç pyçagyny dizaýn etmegiňize ýa-da täzeden gözden geçirmegiňizi goşmak bilen, öz süpürgiç pyçaklaryňyzyň markasyny ýasamaga kömek edip bileris. Mundan başga-da, önümimiz metal pyçaklar, gibrid arassalaýjy pyçak, uniwersal süpürgiç. pyçaklar, takyk süpürgiç pyçak, yzky süpürgiç, gyş pyçaklary we ş.m.Global müşderiler bilen uzak möhletli iş alyp barmak üçin ýokary hilli arassalaýjy pyçaklar elmydama edýäris.


 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Haryt maglumatlary :

  Model belgisi: SG704

  Giriş:

   SG704 tekiz süpürgiç

  Biziň ulanýan ähli materiallarymyz, tejribeli işçilerimiz tarapyndan birinji derejeli we gowy gözden geçirilýär. Bazarda 99% arassalaýjy gol stiline laýyk gelýän täze döwrebaplaşdyrylan adapter ulgamy bar. Bu premium hil köp adapter arassalaýjy pyçakOEM hiline ýakynlaşdyrmak üçin döredildi, dürli ululyklar bazardaky ulaglaryň süpürgiç görnüşlerini gurşap biler. Biz ýokary temperatura çydamly, aşaga çydamly we poslama çydamly, arassalaýjy adapter we ahyrky gapak üçin POM materialyny ulanýarys. aşa howa şertleri. Süpürmek işini gaty gowy etmek üçin bir derejeli tebigy rezin doldurma. Biz köp adapterli her bir müşderi üçin hakykatdanam jogapkärçilik çekýäris.süpürgiçs.

   

  Önümiň parametri:

  Haryt: SG704

  Görnüşi:Köp adapter tekiz süpürgiç

  Marka: LICASON / Şonuň üçin gowy

  Sürüji: LHD & RHD

  Adapter: 1 + 9 adapterler 99% süpürgiç goluna laýyk gelýär

  Ölçegi: 12 '' - 28 ''

  Kepillik: 12 + aý

  Material: POM, PVC, Sk5, Tebigy rezin

  Ulanylýan temperatura: -40 ℃ - 80 ℃

  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

  Gaplamak: Kagyz reňk gutusy ýa-da PVC guty

  Öndüriji: “Xiamen So Good Auto Parts Co., Ltd.”

   

  Ölçeg diagrammasy:

  süpürgiç

  Önümiň artykmaçlygy:

  Specialörite we meşhur dizaýnKöp adapter arassalaýjy pyçakSG704, Italiýa, Angliýa, Polşa we ş.m. ýaly daşary bazarlarda gaty meşhur. Çep el sürmek we sag el sürýän ýurtlara laýyk gelýär.Teflon bilen örtülen PVC gyryjy we import edilýän Taýland tebigy kauçuk, güýçli çalgy, aşaga garşylyk we garrylyga garşylyk. Hytaýdan köp adapter süpüriji satyjy hökmünde hil biziň ähli işlerimiziň özenidir.Bu meşhur köp adapter süpüriji SG704, geljekde has köp iş alyp barmaga kömek eder.

  Standart synagyň gidişi:

  Synag üçin UV synagy, Duz spreý synagy, O-zona synagy, dartyş synagy, öndürijilik süpürgiç, ýokary we pes temperatura synagy we ş.m. ýaly iň güýçli ösen synag maşynlary dowam etdik.Hil ähli işleriň özenidir. Biziň berk gözegçilik ulgamymyz aşakdaky ädimler: çig mal gaplamak ýaly ähli çig mal zähmetimizdäki ähli synagdan geçmeli. Süpürgiç, pyçak, ahyrky gapak ýaly plastmassa bölekleri synagdan geçmeli. UV maşynlary 72 sagadyň dowamynda hiç haçan ak we şekilli bolmaz.Springaz polatynyň ähli radianyna gözegçilik etmek üçin kompýuter ulanyp, hünärmen işgärlerimiz tarapyndan gaýtadan gözden geçirildi.Süpürgiç rezin doldurgyçlary UV we O-zona synag maşynlarynda 72 sagat synagdan geçmeli. Süpürgiçleriň ýokary öndürijiligini saklamak üçin süpürgiç öndürijiligi 50,0000 töweregi synagdan geçirilmelidir.

   

  “Xiamen So Good Auto Parts Co., Ltd.”Önümçiligini dowam etdirmek üçin köp adapter süpüriji satyjyda 19 ýyldan gowrak tejribe toplap, 2004-nji ýylda başlandyköp adapter arassalaýjynyň ýokary hilliglobal müşderilere, gaty gowy seslenme we kanagatlanma, hatda awtoulag bazary pudagynda-da abraý gazandyk.Müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin güýçli gözleg we VIP hyzmat bölümimiz bar.Mundan başga-da, müşderileriň gyssagly zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin gyssagly sargytlary goldaýarys.Biz bilen işleşip, köp adapter süpürgiçiniň hili we satuwdan soňky hyzmaty barada alada ýok. Diňe köp adapter süpürgiç pyçagy däl, biz hem ýapýarysadaty süpürgiç pyçaklar, gibrid süpürgiç pyçaklar, yzky arassalaýjy pyçaklar, takyk süpürgiçler,agyr süpürgiç pyçaklarwe ş.m.Geliň, has üstünlikli süpürgiçleri bilelikde döredeliň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň