Hytaýdan gowy hilli aýna arassalaýjy öndüriji

Gysga düşündiriş:

SG630

Öndüriji hökmündesüpürgiç19 ýyldan gowrak tejribe toplap, global müşderilere süpürgiçleriň şahsy belligini ýasamaga kömek edýär.Elmydama maksatly müşderilerimize ýokary hilli aýna arassalaýjylary hödürleýäris.Gowy hilli aýna arassalaýjy pyçaklar bilen, uly hyzmatdaşlarymyzdan we hyzmatdaş müşderilerimizden gaty gowy seslenme aldyk.Biziň maksadymyz diňe bir üpjün etmek dälýokary hilli arassalaýjyşeýle hem, global müşderilerimiz bilen ileri tutulýan hyzmat bilen.

 

NOOK element: SG630

Görnüşi: Köp adapterleri süpüriji pyçak

Sürüji: LHD & RHD

Adapter: 1 + 9 adapterler 99% ulaga laýyk gelýär

Ölçegi: 12 '' - 28 ''

Kepillik: 12 + aý

Material: POM, PVC, Sk5, Tebigy rezin

OEM / ODM: Hoş geldiňiz

Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

SG630 süpürgiç

Giriş:

Awtoulag bazaryndaky 99,9% süpüriji gollara laýyk gelýän täze dizaýn adapterleri ulanmak. Bu gowy hil aýna süpürgiçlerOE hiline ýakynlaşdyrmak üçin niýetlenendir. Howanyň erbet şertlerinde howpsuzlygy üpjün etmek üçin ýokary temperatura çydamly, geýmäge we poslama çydamly süpürgiç adapterleri we ahyrky gapaklary üçin POM materiallaryny ulanmak. Süpürmek işini gowy etmek üçin bir derejeli tebigy rezin doldurgyç Müşderilerimize üpjün etmek esasy wezipe.SG630 ýokary hilli aýna arassalaýjy pyçak, has köp müşderini gazanmaga we awtoulag yzlarynda gaty gowy seslenme döredip biler.Häzirki wagtda Europeanewropa, Amerikan, Aziýa bazarlarynda gowy satylýar.Hil biziň durmuşymyz, müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin hiç haçan hil derejesini peseltmeýäris.

 

Ölçeg diagrammasy:

 süpürgiç

Önümiň artykmaçlygy:

SG630 gowy hilliaýna arassalaýjyaşakdaky ýaly aç-açan artykmaçlyklary bar:

- Nano tehnologiýaly Teflon örtügi, ähli howa şertlerinde uzak dowamly, yzygiderli süpürgiçleri üpjün edýär.

- Aerodinamiki dizaýn, ýokary süpürmek öndürijiligi üçin tertipli spoiler dizaýny.

- carbonokary uglerod polat flexor, çeýe dizaýn dürli aýna egrilerine gaty laýyk gelýär.

- Köp funksiýaly adapterleriň kömegi bilen gurallarsyz aňsat ýerleşdirmek we çalyşmak.

 

Şonuň üçin haýsy VIP hyzmatlary alarsyňyz

Sargytlary şoňa görä gowy bilmek üçin önümçilik meýilnamamyzy hökman alarsyňyz.

Equeterlik önümçilik liniýamyz bilen gyssagly bazar talaplaryny ýerine ýetirmek üçin sargyt goldawyny alarsyňyz.

Specialörite talaplaryňyz bar bolsa, beýleki awtoulag böleklerini gözlemek üçin bizden kömek alarsyňyz.

Süpürgiçleri jikme-jik talaplar bilen dizaýn etmeli ýa-da täzeden gözden geçirmeli bolsaňyz, bizden kömek alarsyňyz.

Talaplaryňyz bar bolsa, Gizlinlik şertnamalaryny ýa-da aýratyn agent şertnamasyny alarsyňyz.

 

Biz bilen işlemek, bu barada alada ýokgowy hilli aýna arassalaýjywe satuwdan soňky hyzmat.Diňe gowy hilli aýna arassalaýjy pyçaklar däl, eýsem örtýärisadaty süpürgiç pyçaklar, gibrid süpürgiç pyçaklar, yzky pyçaklar, takyk süpürgiçler, agyr arassalaýjylar;we ş.m.Awtoulag zapas şaýlary bazarynda bar bolan ýokary hilli aýna arassalaýjyny üpjün etmäge has köp üns berýäris.

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň