Awtobuslar we ýük awtoulaglary gaty gowy agyr süpürgiç

Gysga düşündiriş:

SG913

Awtobuslarda we ýük awtoulaglarynda agyr arassalaýjy pyçak ulanylýar.Sürüji hökmünde howpsuzlyk ilkinji nobatda durýar.Versearamaz howa şertlerinde ulag sürmek meselesine gezek gelende, ygtybarly süpürgiç pyçaklaryň bolmagy hemme zady üýtgedip biler.Qualityokary hilli süpürgiç pyçaklaryna maýa goýmak diňe bir howpsuzlygyňyza däl, eýsem ulagyňyzyň uzak ömrüne hem maýa goýmakdyr.

 

NOOK element: SG913

Görnüşi: Awtobuslar we ýük awtoulaglary gaty gowyAgyr arassalaýjy pyçak

Sürüji: Sag we çep el sürmek.

Adapter: POM adapterleri ýük awtoulaglaryna we awtobuslara laýyk gelýär

Ölçegi: 24 ”, 26”, 27 ”, 28”

Kepillik: 12 aý

Material: POM, Galvanizli sink polat, Tebigy rezin doldurma

OEM: Hoş geldiňiz

Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

 1. Haryt maglumatlary

-Agyr arassalaýjy pyçak99% Europeanewropa awtobuslaryna laýyk;

-Öň arassalaýjy pyçaklar

Ery Çalt we aňsat çalyşmak;

Weatherhli howa görkezijileri;

Rub Rezini doldurmak: Teflon örtügi bilen tebigy rezin geýmek;

Galvanizli sink polat bilen –1.4mm galyňlygy;

Nurbat bilen iki deşik.

Bolt Gurmak üçin bir adapter

 

Ölçeg Jikme-jiklikleri

 süpürgiç ululygy

Önümçilik enjamlary

Iň ýokary öndürijilikli önümçilikde ýöriteleşýärissüpürgiçulaglaryň ähli görnüşleri üçin.Süpürgiç pyçaklarymyz premium materiallardan ýasalýar we ähli howa şertlerinde çydamlylygy, ygtybarlylygy we iň ýokary öndürijiligi üpjün etmek üçin ösen usullardan peýdalanyp öndürilýär.

 3. Önümçilik enjamlary

Zawod hakda

 4. Zawod hakda

“Siamen So Good Auto Parts” 2004-nji ýylda döredildi. Mundan beýläk süpürgiç pudagynda 19 ýyldan gowrak tejribämiz bar.Arassalaýjy pyçaklarymyzyň doly tapgyry dürli awtoulaglara, ulaglara, ýük awtoulaglaryna, awtobuslara we başgalara laýyk gelýän dürli ululyklary we dizaýnlary öz içine alýar.Adaty, tekiz süpürgiç pyçaklar, agyr süpürgiç pyçak ýa-da beýlekiler gerek bolsa, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dogry önümimiz bar.

Müşderilerimiziň ajaýyp hyzmatyna buýsanýarys we toparymyz size islendik soraglar, aladalar ýa-da haýyşlar bilen kömek etmäge hemişe taýýardyr.Dogry arassalaýjy pyçaklary tapmagyň kyn bolup biljekdigine düşünýäris, ýöne köp ýyllyk tejribämiz we tejribämiz bilen size iň oňat çözgüt berip bileris.

Önümimiziň ýokary hilinden başga-da, satuwdan soňky hyzmatlarymyzyň hilini hem ileri tutýarys.Satyn almak, gurnamak ýa-da ulanmak wagtynda haýsydyr bir kynçylyk ýa-da sorag bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyzsüpürgiç, size gyssagly we hünärli çözgütler bermäge bagyşlanýarys.

Biziň maksadymyz müşderilerimizi üpjün etmekygtybarly we ýokary öndürijilikli arassalaýjy pyçaklarsürüjiniň howpsuzlygyny we rahatlygyny üpjün edýär.Müşderilerimiz bilen berk gatnaşyk gurmagyň üstünlik gazanmagymyz üçin zerurdygyna ynanýarys we mümkin boldugyça ähli taraplaýyn garaşýan zatlaryňyzy ýerine ýetirmäge çalyşýarys.

Könelişen süpürgiçleriň sürüjilik tejribäňizi bozmagyna ýol bermäň.Ygtybarly we ygtybarly “Xiamen” -i saýlaňýokary öndürijilikli arassalaýjy pyçaklar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň