“Premium Quality Universal Windshield Süpürgiç Zawody”

Gysga düşündiriş:

SG520

Model belgisi: SG520

“Premium Quality Universal Windshield Wipers” bilen üpjün etmek biziň esasy wezipämizdir we awtoulag markalarynda elmydama meşhurdyr. Bazardaky 99% ulaga laýyk gelýär.SG520 uniwersal aýna arassalaýjy pyçaklar sürüp barýarka ýel güýjüni tutmak üçin PVC gyryjy bilen gelýär. Bu gaty tygşytly we bazarda meşhur.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model belgisi: SG520

Giriş:

 https://www.chinahongwipers.com/

Qualityokary hilli uniwersal aýna arassalaýjygol U-hook / J-hook bazardaky 99% awtoulaglara laýyk gelýär.Çydamly, aşaga çydamlylygy we güýji bolan POM adapteri. Tebigy rezin doldurgyç: Teflon bilen örtülen, Taýlanddan getirilen garşylyk we garrylyga garşy rezin. SK6 Bahar polat: windel aýnasyna gaty laýyk gelýär we ýatdan çykmajak we poslama garşylyk, çydamlylyk.

PVC spoiler: könelişme, berklik, çaltlyk we könelişme garşylygy. Ulanylýan ähli materiallarymyz tejribeli işçilerimiz tarapyndan birinji derejeli we gowy gözden geçirilýär. Şonuň üçin gaty ýokary hilli uniwersal şemal arassalaýjylary awtoulagyňyzyň aýna penjiresini arassa we aýdyň görmäge kömek edip biler.

 

Önümiň parametri:

Haryt: SG520

Görnüşi: uniwersal aýna arassalaýjylary

Marka: LICASON

Sürüji: çep el sürmek

Adapter: u-hook / J-hook

Ölçegi: 12 '' - 28 ''

Kepillik: 12 + aý

Material: POM, PVC, Sk6, Tebigy rezin

Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

Öndüriji: “Xiamen So Good Auto Parts Co., Ltd.”

 

Ölçeg diagrammasy:

 süpürgiç

 

 

Önümiň artykmaçlygy:

Specialörite we meşhur dizaýnuniwersal öň aýna arassalaýjy pyçaklaru-hook adapteri içerki we daşarky bazarlarymyzda gaty meşhur.Diňe Çep el sürýän ýurtlar üçin kostýum.Teflon bilen örtülen PVC gyryjy we import edilýän Taýland tebigy rezin, güýçli çalgy, köýnek garşylygy we garrylyga garşylyk. Amerikan, Europeanewropa we Aziýa bazarynda gaty meşhur.Awtoulag öndürijisi hökmündesüpürgiçs, hil biziň ähli işlerimiziň özenidir.Bu meşhur görnüşawtoulagyň öňündäki aýna arassalaýjy pyçaklarhas köp iş alyp barmaga we has köp girdeji gazanmaga kömek eder.

Hil gözegçiligi ulgamy:

Hil ähli işleriň özenidir. Durnukly we gowy hil müşderiler bilen hyzmatdaşlygymyzyň esasyny düzýär.Aşakdaky ädimlerdäki berk gözegçilik ulgamymyz:

1. Çig mallaryň hemmesi çig mal gaplamak (reňk gutusy, pvc gutusy we ş.m.) ýaly zähmetimizdäki ähli synagdan geçmeli.

2.Busüpürgiçspoýeri UV maşynlarynda 72 sagadyň dowamynda synagdan geçirmeli, hiç haçan ak we şekilli bolmaz.

3. Bahar polatynyň ähli radianyna gözegçilik etmek üçin kompýuter ulanmak. We hünärmenlerimiz tarapyndan gaýtadan gözden geçirildi.

4.Wiper rezin doldurgyçlary UV enjamynda 72 sagat synagdan geçmeli.Dartyş synag enjamy.

5. Süpürmek öndürijiligi 50,0000 aýlawdan ýokary synagdan geçirilmelidir.

 

Örän gowyHytaý uniwersal aýna arassalaýjy satyjy19 + ýyllyk önümçilik bilenWindhliumumy aýna arassalaýjy pyçaklarwe awtoulag zapas şaýlary pudagynda yzky süpürgiçler. Biz üpjün etmäge aşa üns berýärisýokary hilli uniwersal aýna arassalaýjy pyçaklarsüpürgiç pyçaklary barada soraglaryňyz ýa-da soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz, 24 sagadyň dowamynda size jogap bereris.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň