Hytaý ýel ekrany arassalaýjy lomaý üpjün ediji

Gysga düşündiriş:

SG585

Model NOOK: SG585

Giriş:

Bu çarçuwasyz aerodinamiki taýdan arassalanan süpürgiç, aýna penjiresiniň dürli egrisine takyk uýgunlaşyp bilýän we sürüjini açyk sürüş görnüşini üpjün edip bilýän ýatdan çykmajak bahar polatyny ulanýar.“Windscreen Wiper” lomaý üpjün ediji hökmünde, has çalt gurmaga kömek edip biljek U-hook öňünden gurlan adapteri hödürleýäris.

 

Sürüji: Çep we sag el sürmek

Adapter: U-çeňňek adapteri

Ölçegi: 12 '' - 28 ''

Kepillik: 12 aý

Material :: POM, PVC, Sink-ergin, Sk6, Tebigy rezin doldurma

Ulanylýan temperatura: -60 ℃ - 60 ℃

Hyzmat: OEM / ODM

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jik tanyşdyrylyşy :

 ýel ekrany arassalaýjy pyçak

Öňünden gurlan uniwersal adapter süpürgiç gollaryň köpüsine laýyk gelýär.

Siziň üçin has ygtybarly sürmek üçin arassalaýjy pyçagyň optimal şemal kontaktyna göz ýetirmek üçin bahar polatynyň dürli basyşy bilen tapawudyň ululygy.

Bu patentlenen dizaýn, aşaga çydamly we poslama garşydyr.Arka tarapdaky POM materialy ýokary temperatura çydamly, ýokary güýç we çydamly.

Adatdan daşary howa şertlerinde yzygiderli işlemegi üpjün edip biljek tebigy rezin ulanýarys.

 

Tehniki aýratynlyklar:

Haryt: SG585

Görnüşi: çarçuwasyzWindel ekrany arassalaýjy lomaý satuw

Sürüji: Çep we sag el sürmek

Adapter: U-çeňňek adapteri

Ölçegi: 12 '' - 28 ''

Kepillik: 12 aý

Material :: POM, PVC, Sink-ergin, Sk6, Tebigy rezin doldurma

Ulanylýan temperatura: -60 ℃ - 60 ℃

Hyzmat: OEM / ODM

Paket: Reňk gutusy, gülgüne, PVX

 

Ölçeg aralygy:

 süpürgiç

ÝalyWindel ekrany arassalaýjy lomaý satuwüpjün ediji, doly ululyk diapazonlaryny we ululykdaky ýöriteleşdirilen hyzmaty goldaýarys.

 

Hil gözegçiligi ulgamy:

Professional Hytaý hökmündeWindel ekrany arassalaýjy lomaý satuwüpjün ediji, elmydama hilini birinji hökmünde alýarys we müşderilerimize standart hilli arassalaýjy pyçaklar berýäris. 

Aşakdaky ýaly doly hil gözegçilik ulgamy bar:

1. Çig mal zähmetimizdäki ähli synagdan (berklik, güýç we garrylyga garşylyk) geçmeli

2. Talaňçy UV maşynlarynda 72 sagadyň dowamynda synag ediler, hiç haçan ak we şekilli bolmaz

3. Bahar poladynyň ähli radiany kompýuter tarapyndan dolandyrylar we tejribeli işçilerimiz tarapyndan gaýtadan barlanar

4.Biziň rezin doldurgyçlarymyz UV maşynynda 72 sagat synagdan geçer, hiç haçan üýtgemez

 

Biz aHytaý ýel ekrany arassalaýjy lomaý üpjün ediji18 ýyllap arassalaýjy pyçaklara üns beriň, elmydama dürli müşderiler üçin iň oňat çözgütleri tapýarys.

 

Şahsy markaňyzy ösdürmek isleseňiz ýa-da awtoulag zapas şaýlaryny giňeltmek isleseňiz, has giňişleýin maglumat almak üçin bize habar iberip bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň