toparymyz

1

Marketing Dep, Önüm Dep, Satyn alyş Dep, R&D Dep, üpjünçilik zynjyry ýa-da Logistik Dep.Işewürlikde ajaýyp zatlar hiç haçan ýeke adam tarapyndan ýeke däl.Olary adamlar topary ýerine ýetirýär.

Toparymyzyň size hödürläp biljek haýsy VIP hyzmaty:

a.Sargyt amallaryny bilmek üçin hökman önümçilik meýilnamamyzy alarsyňyz.
b.2022-nji ýylda gyssagly goldaw goldawy.
c.Mugt gyzgyn satuw nusgalary, 2022-nji ýylda her aýda iberiş bahasyny barlamak.
d.Gerek bolsa, beýleki awtoulag zapas şaýlaryny üpjün edijiniň çeşmesini bermäge kömek ederis, sebäbi goldaw berjek hünärmen gözleg toparymyz bar.
e.Specialörite talaplaryňyz bar bolsa, süpürgiçleri düzmäge kömek edip bileris.
f.Gizlinlik şertnamalaryna ýa-da aýratyn agent şertnamasyna gol çekip bileris.
g.Bahany bir ýyllap ýaparys.

Hytaýda satyn alyş geňeşçiňiz hökmünde biziň toparymyz hiç wagt gowulaşmagy bes etmeýär we hemişe zerurlyklaryňyzy birinji ýerde goýýar.