Gyzgyn satyjy süpürgiç

 • Hytaýdan gowy hilli aýna arassalaýjy öndüriji

  Hytaýdan gowy hilli aýna arassalaýjy öndüriji

  Öndüriji hökmündesüpürgiç19 ýyldan gowrak tejribe toplap, global müşderilere süpürgiçleriň şahsy belligini ýasamaga kömek edýär.Elmydama maksatly müşderilerimize ýokary hilli aýna arassalaýjylary hödürleýäris.Gowy hilli aýna arassalaýjy pyçaklar bilen, uly hyzmatdaşlarymyzdan we hyzmatdaş müşderilerimizden gaty gowy seslenme aldyk.Biziň maksadymyz diňe bir üpjün etmek dälýokary hilli arassalaýjyşeýle hem, global müşderilerimiz bilen ileri tutulýan hyzmat bilen.

   

  NOOK element: SG630

  Görnüşi: Köp adapterleri süpüriji pyçak

  Sürüji: LHD & RHD

  Adapter: 1 + 9 adapterler 99% ulaga laýyk gelýär

  Ölçegi: 12 '' - 28 ''

  Kepillik: 12 + aý

  Material: POM, PVC, Sk5, Tebigy rezin

  OEM / ODM: Hoş geldiňiz

  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

   

 • “Premium Quality Universal Windshield Süpürgiç Zawody”

  “Premium Quality Universal Windshield Süpürgiç Zawody”

  Model belgisi: SG520

  “Premium Quality Universal Windshield Wipers” bilen üpjün etmek biziň esasy wezipämizdir we awtoulag markalarynda elmydama meşhurdyr. Bazardaky 99% ulaga laýyk gelýär.SG520 uniwersal aýna arassalaýjy pyçaklar sürüp barýarka ýel güýjüni tutmak üçin PVC gyryjy bilen gelýär. Bu gaty tygşytly we bazarda meşhur.

 • Seasonhli möwsümleýin uniwersal tekiz süpürgiç bilen üpjün ediji

  Seasonhli möwsümleýin uniwersal tekiz süpürgiç bilen üpjün ediji

  Model NOOK: SG511

  Süpürgiç pyçaklar sürüjä penjiräniň daşyndaky dünýäni aýdyň görmäge we öýüňize rahat we howpsuz ýoldaş bolmaga mümkinçilik berýär.Universalhliumumy süpürgiç 99% ulaga laýyk bolup biler, ony professional uniwersal tekiz süpürgiç üpjün edijisinden satyn almak zerur.Rainagyşly we garly howada sürmek, syýahat howpsuzlygyny goramak üçin gowy gözýetim berýär.

 • IATF16949 Hytaý ýumşak süpürgiç öndüriji

  IATF16949 Hytaý ýumşak süpürgiç öndüriji

  Model NOOK: SG530

  ÝalyHytaý ýumşak süpürgiç öndüriji, bazaryň üýtgemegine garşy täze süpürgiç dizaýn etmek we häzirki süpürgiçleri täzelemek üçin öz gözleg we barlag bölümimiz bar.SG 530, iň amatly we gowy hile laýyklykda işlenip düzülen, gowy süpürmek täsiri bolan ähli howa şertleri üçin amatly.

 • Premium Hil Awtoulag çin aýna arassalaýjylary

  Premium Hil Awtoulag çin aýna arassalaýjylary

  Model belgisi SG828

  Süpürgiç pyçagy, sürüjiniň görünişini gowulandyrmak we sürüjiniň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin awtoulagyň öň aýnalaryndan ýagyş, gar, buz, ýuwujy suwuklygy, suwy ýa-da galyndylary aýyrmak üçin ulanylýan enjamdyr.Sürüjini has ygtybarly goramak üçin her bir sürüji üçin ýokary hilli awtoulag çin şemaly arassalaýjylary bolmaly.

 • Hytaý ýel ekrany arassalaýjy lomaý üpjün ediji

  Hytaý ýel ekrany arassalaýjy lomaý üpjün ediji

  Model NOOK: SG585

  Giriş:

  Bu çarçuwasyz aerodinamiki taýdan arassalanan süpürgiç, aýna penjiresiniň dürli egrisine takyk uýgunlaşyp bilýän we sürüjini açyk sürüş görnüşini üpjün edip bilýän ýatdan çykmajak bahar polatyny ulanýar.“Windscreen Wiper” lomaý üpjün ediji hökmünde, has çalt gurmaga kömek edip biljek U-hook öňünden gurlan adapteri hödürleýäris.

   

  Sürüji: Çep we sag el sürmek

  Adapter: U-çeňňek adapteri

  Ölçegi: 12 '' - 28 ''

  Kepillik: 12 aý

  Material :: POM, PVC, Sink-ergin, Sk6, Tebigy rezin doldurma

  Ulanylýan temperatura: -60 ℃ - 60 ℃

  Hyzmat: OEM / ODM

   

 • Köp adapterli aýna arassalaýjy üpjün ediji

  Köp adapterli aýna arassalaýjy üpjün ediji

  Model belgisi: SG701

  Giriş:

  Dürli ululykdaky süpürgiçleriň dürli basyş aralygy bar.Bu köp funksiýaly süpürgiç, köp sanly stres nokatlary bilen iň täze dizaýny kabul edýär we güýç ulanylanda deň derejede ulanylýar, sürüjiniň görüşini has aýdyňlaşdyrýar we süpürgiç aýna has laýyk bolýar.Penjireli arassalaýjy üpjün ediji hökmünde syýahatyňyzy howpsuz etmek asyl niýetimizdir.

   

  Sürüji: Çep we sag el sürmek

  Adapter: 99% awtoulag modelleri üçin 13 POM adapteri

  Material: POM, PVC, sink garyndysy, Sk6, Tebigy rezin doldurma

  Ulanylýan temperatura: -40 ℃ - 80 ℃

  Kepillik: 12 aý

  OEM / ODM: Hoş geldiňiz

   

 • Sizehli ölçegli täze uniwersal çarçuwasyz şemal ekranly awtoulag süpürgiç pyçagy

  Sizehli ölçegli täze uniwersal çarçuwasyz şemal ekranly awtoulag süpürgiç pyçagy

  Model belgisi: SGA20

  Giriş:

  Tekiz süpürgiç pyçaklary düýbünden täze stil we tehnologiýa bilen tapawutlanýar, çalt täze ulaglarda adaty görnüşe öwrülýär.U-çeňňek adapteri bolan SGA20 uniwersal süpürgiç, Aziýa awtoulaglarynyň 99% -ine laýyk gelýär.

 • Iň oňat öň aýna ekranly awtoulag süpürgiç pyçaklary

  Iň oňat öň aýna ekranly awtoulag süpürgiç pyçaklary

  Model belgisi: SG310

  Giriş:

  SG310 metal süpürgiç A + Grade rezin ulanýar we köne pyçak üçin ajaýyp çalyşma.Uv stabilizatorlary bilen bejerilen iň ýokary hilli 100% tebigy rezinden öndürilen premium arassalaýjy pyçak doldurgyçlary.Dürli çarçuwany birleşdirmek üçin gyrymsy agaç we perçin.Soňra rezin doldurmak bilen birleşmek üçin tekiz polat simden peýdalanyň we ahyrsoňy tutuş bölegini dyrnaklardan geçiriň we gulp nokadyny has durnukly etmek üçin rentgen enjamyny ulanyň.

 • Iň oňat awtoulag şemaly uniwersal gibrid süpürgiç pyçagy

  Iň oňat awtoulag şemaly uniwersal gibrid süpürgiç pyçagy

  Model belgisi: SG320

  Giriş:

  Gözleg we gözleg bölümimiz giňeltmek mümkinçiligini getirýär.Muny kanagatlandyrmak üçin gibrid süpürgiç pyçak diapazony indi has özboluşly dizaýn boldy we her bir komponentiň gurluşy has gowy gabat gelýär we şeýlelik bilen rezin doldurmak üçin galyp we ekstruziýa laýyk gelýär.

 • Awtoulag bölekleri Univershliumumy şemal penjiresi Bäş bölüm arassalaýjy pyçak

  Awtoulag bölekleri Univershliumumy şemal penjiresi Bäş bölüm arassalaýjy pyçak

  Model belgisi: SG500

  Giriş:

  SG500 süpürgiç pyçaklary, U-Hook adapteri bilen ähli howa öndürijiligine laýyk gelýär Japaneseaponiýa we Koreýa ulaglarynyň 99% -ine çenli.Üç bölüm arassalaýjynyň kämilleşdirilen wersiýasy.Arassalaýjynyň bäş bölüm gurluşy, şemal aýnasy bilen has gowy ýapylyp, rezin doldurmagyň deňlik basyşyny we täsirli süpürgiç edip biler.Howa we ultramelewşe zeperlerine garşy durýan materiallar iň gowusydyr.

 • Köp funksiýaly çarçuwasyz arassalaýjy pyçagyň täze modeli

  Köp funksiýaly çarçuwasyz arassalaýjy pyçagyň täze modeli

  Model belgisi: SG680

  Giriş:

  SG680 köp funksiýaly süpürgiç Has rahat ulanmak we geýmek garşylygy we garrylyga garşy Teflon bilen örtülen tebigy rezin, güýçli funksiýalaryň, ajaýyp dizaýnyň we birinji derejeli hiliň talaplaryna laýyk gelýär.Sansyz stres nokatlary bar, birmeňzeş stresiň ulanylmagy, has sürüş şertlerine sebäp bolýar, dürli ululykdaky süpürgiçleriň dürli basyş aralygy bolýar, bu süpürgiçleri aýna bilen has oňatlaşdyrýar we size howpsuz syýahat edýär.

12Indiki>>> Sahypa 1/2