SG609-2 Hytaýdan agyr agyr arassalaýjy pyçaklar

Gysga düşündiriş:

SG609-2

Specializedöriteleşdirilenlerimiz bilen tanyşdyrmakagyr arassalaýjy pyçaklar- ähli howa şertleri üçin iň soňky çözgüt.Biziňkihünärli agyr pyçaklarözeninde köpugurlylyk bilen gurlup, ajaýyp öndürijiligi, çydamlylygy we görnükliligi üpjün edýär.Zolaklar bilen hoşlaşyň we aýdyň görüşden, ýagyşdan ýa-da şöhle saçyň. Diňe dälagyr süpürgiçler, şeýle hem, metal pyçaklar, gibrid süpürgiçler, tekiz pyçaklar we ş.m. üpjün edýäris.

 

NOOK element: SG609-2

Görnüşi:Ucksük awtoulaglary we awtobuslar üçin agyr arassalaýjy pyçaklar

Sürüji: Çep we sag el sürmek

Adapter: 5 POM adapteri agyr ulaglara laýyk gelýär

Ölçegi: 22 '', 24 '', 26 '', 27 '', 28 ''

Kepillik: 12 aý

Material: POM, sowuk rulon, tekiz polat sim, Tebigy rezin doldurma

OEM: kabul ederlikli

Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ölçeg aralygy:

 ululyk aralygy

 

1. Önümiň esasy satuw nokatlary:

DÜZGÜN DURBILIK: Biziň agyr borjumyzsüpürijipyçaklar aşa howa şertlerine garşy durmak üçin güýçli materiallardan ýasalýar we uzak wagtlap işlemegini üpjün edýär.

GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI: Ösen tehnologiýaly agyr süpürgiç pyçaklar, güýçli ýagyşda ýa-da gar tupanynda-da aýdyň görünmegi kepillendirýär.

YNANMAK ÜPJÜNÇILIGI: Iň kyn meseleleri çözmek üçin gurlan agyr süpürgiç pyçaklarymyz, penjiräniň üstünden yzygiderli, ygtybarly süpürmegi üpjün edýär we elmydama iň ýokary görünmegini üpjün edýär.

ALhli howanyň sazlaşyklylygy: Yssy tomusdan sowuk gyşlara çenli agyr süpürgiç pyçaklarymyz, islendik howada gowy işlemek üçin işlenip, olary ýylyň dowamynda goramak üçin ideal edýär.

AASsat gurnama: kynçylyksyz gurnama prosesi bilen, biziňagyr arassalaýjy pyçaklarwagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlap, birnäçe minutda aňsatlyk bilen gurup bolýar.Anti-Smudge garşy tehnologiýa: Biziň agyr pyçaklarymyzda her gezek arassa we arassa şemal penjireleri üçin palçyklara ýa-da zolaklara garşy durýan ösen örtük tehnologiýasy bar.

SÖISGI IŞLERI: Biziňhünärmen agyr süpürgiç pyçaklaryhas amatly gezelenç üçin rahat, asuda süpürmek tejribesini üpjün edip, iş wagtynda sesleri azaltmak üçin niýetlenendir.

UNIVERSAL FIT: Biziň agyr borjumyzsüpürgiçköp ululykda gelýär we ähli müşderiler üçin laýyklygy we ulanylyş aňsatlygyny üpjün edip, ulag serişdeleriniň köpüsine laýyk gelýär.Uzak hyzmat ömri: Biziň agyr süpürgiç pyçaklarymyz ýokary öndürijilik we uzak ömür üçin çydamly, uzak möhletde pul tygşytlaýan ýokary hilli materiallardan ýasalýar.

Müşderi kanagatlandyrmak kepilligi: Biz agyr süpürgiç pyçaklarymyzyň hiliniň we täsirliliginiň arkasynda durýarys.Seýrek duş gelmeýän ýagdaýyňyzda, doly kanagatlanmagyňyzy üpjün etmek üçin kynçylyksyz yzyna gaýtarmak syýasatyny hödürleýäris.

 

2.Advance synag enjamlary:

 süpürgiçli hünär synag enjamlary

Süpürgiç synag enjamyna eýe bolmagyň birnäçe artykmaçlygy bar.Ilki bilen, süpürgiç pyçagynyň işleýşine we berkligine düýpli gözden geçirip we baha berip biler.Bu diňe üpjün edýärýokary hilli pyçaklarýagyş we gar şertlerinde görnükliligi we howpsuzlygy ýokarlandyryp, ulaga ýerleşdirildi.Mundan başga-da,aýna arassalaýjy pyçaksynag maşynlary öndürijilere süpürgiç dizaýnlaryny gowulandyrmaga we täzelemäge mümkinçilik berýär, netijede has täsirli we täsirli önümler bolýar.Şeýle hem, ýüze çykýan näsazlyklaryň ýa-da näsazlyklaryň öňüni alyp, kemçilikleri ýa-da kynçylyklary ir ýüze çykarmaga kömek edýär.Netijede, “Wiper Blade Test Machine” ygtybarly, uzak möhletli weýokary öndürijilikli arassalaýjy pyçaklar.

 

3. SO GOOD zawodymyz hakda

 görnükli dolandyryş topary

Şonuň üçin gowysüpürgiç zawodypudagynda tapawutlandyrýan birnäçe esasy artykmaçlygy bar.Önümçiliginde ýöriteleşýärsüpürgiçýalyagyr arassalaýjy pyçaklar, zawod ygtybarly we çydamly önümler bilen üpjün etmekde ýokarydyr.SO GOOD-yň üstünligi, tejribeli zawod ýolbaşçylary tarapyndan pudaga çuňňur düşünmekden peýdalanýar.Bu dolandyryjylar, berk ýolbaşçylygy we strategiki ugry üpjün edýär, amatly amallary we netijeli önümçilik proseslerini üpjün edýär.Hil gözegçiligi (QC) SO GOOD-iň esasy meselesi.Önümçilik prosesiniň her bir basgançagy, QC hünärmenleriniň aýratyn topary tarapyndan berk barlanýar we gözegçilikde saklanýar.Her biriniň bolmagyny üpjün etmek üçin berk hil standartlaryny ulanýarlarsüpürgiçzawoddan iň ýokary öndürijilik we ygtybarlylyk derejesinde çykýar.Hiliň bu ygrarlylygy, şeýle hem bäsdeşlikden gaty gowy zat.Önümçiligiň optimizasiýasynda we oňat iş gurşawyny üpjün etmekde dükan polunyň ökde dolandyryjysy möhüm rol oýnaýar.Dürli bölümleri netijeli utgaşdyrýarlar we zawodyň ýokary netijelilikde işlemegi üçin zerur goldaw we çeşmeler berýär.Şonuň üçin SO GOOD müşderiniň isleglerini netijeli kanagatlandyryp we süpürgiç pyçaklaryny wagtynda ýetirip biler.SO GOOD, ökde önümçilik prosesi toparynyň ýolbaşçylary we tehnikler topary bilenem buýsanýar.Bu hünärmenler önümçilik proseslerini takyk we netijeli ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän öz ugurlarynda giň bilimlere we tejribelere eýe.Olaryň başarnyklary, kämillige ygrarlylyk bilen öndürilen her bir süpürgiçiň iň ýokary hilli standartlara laýyk gelmegini üpjün edýär.

 

Jemläp aýtsak, SO GOOD-yň artykmaçlyklarysüpürgiç zawodytejribeli zawod dolandyryjylary, zähmetsöýer QC hünärmenleri, ussat ussahanalar, bilim önümçilik toparynyň ýolbaşçylary we ökde tehnikler.Bu faktorlar zawodyň öndürilmegine kömek edýärýokary hilli süpürgiç pyçaklarywe pudakda güýçli barlygyny saklamak.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň