SG997 lomaý metal çarçuwaly süpürgiç

Gysga düşündiriş:

SG997

SG997 hindi awtoulaglary üçin ýörite dizaýn, ýokary öndürijilikli bolt arassalaýjy süpürgiç, 20 ″ we 24 size ululygyndaky bolt.Munuň üçin bir ýyl kepillik berýärislomaý metal çarçuwaly süpürgiç.

 

NOOK element: SG997

Görnüşi:lomaý metal çarçuwaly süpürgiç

Sürüji: Çep we sag el sürmek

Adapter: Jemi 3 POM adapteri

Ölçegi: 20 '', 24 ''

Kepillik: 12 aý

Material: POM, Sowuk örtükli kagyz, Tebigy rezin doldurma, tekiz polat sim

OEM: kabul ederlikli

Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1-nji bölüm: Önümiň artykmaçlygy:

1.Açyk görnüşlomaý metal çarçuwaly süpürgiç.Kauçuk pyçagyň üstündäki Teflon örtügi sürtülme koeffisiýentini peseldýär we edýärsüpürgiçsüýşmek.Şeýlelik bilen, söhbetdeşlige garşy we gysyşdan goraýan häsiýetlere eýe bolup, size has arassa süpürgiç berýär.
2. Uzak ömri.ThesüpürgiçTeflon bilen s döwülmez, has berk we uzak ömür goşar.Adaty süpürgiçlerden azyndan 30% ömri bar.
3. Ümsüm işlemek.Sessiz işlemegi üpjün edip biljek Teflon örtükli tebigy rezin pyçak kabul edýär.
4. Howanyň çydamlylygylomaý metal çarçuwaly süpürgiç.Boýalan ýer, garramaga garşy, süpürgiçiň izolýasiýa bilen aklanmagynyň öňüni alýar, zeper ýetirmek aňsat däl.
5. Awtoulag aýnasy bilen ajaýyp aragatnaşyk.Süpürgiçiň aýna bilen gowy aragatnaşykda bolmagy üçin birnäçe stres nokatlary.
6. 20 we 24 ululykda bar.

2-nji bölüm: Hil gözegçiligi

Ýalylomaý metal çarçuwaly arassalaýjy zawod, iň täze we iň güýçli maşynlary ulanyp, önümlerimiziň hilini we öndürijiligini yzygiderli ýokarlandyrýarys.

Hil biziň durmuşymyz, synag etmek üçin hünärmen maşynlarymyz we işçilerimiz bar, şol sanda duz sepmek, UV synagy, O-zona synagy, öndürijilik synagy we ş.m.

Çig maldan taýýar önümlere çenli doly synag etabymyz bar we önümiň hili üçin standartlarymyz bar.

lomaý metal çarçuwaly süpürgiç synagy-1

lomaý metal çarçuwaly süpürgiç synagy-2 

3-nji bölüm: kepillik

Hemmesilomaý metal çarçuwaly süpürgiçSýamen-den gaty gowy, bir ýyl kepillik bilen geliň.Haryt nädogry bolsa, bize talap edip bilersiňiz.Adalatly könelmek we ýyrtylmak we nädogry ýerleşdirilen bölekler bu kepillik bilen üpjün edilmeýär.

Çig materiallardan ahyrky gözden geçirilişe çenli, Gowy kompaniýa hemişe berk içerki gözegçilik ulgamyna eýe.

4-nji bölüm: Näme üçin bizi saýlamaly?

Sýamen şeýle gowy kompaniýa alomaý metal çarçuwaly süpürgiçBu pudakda 19 ýyldan gowrak tejribesi bolan zawodda 40-dan gowrak hünärmenimiz bar.Häzirki wagtda bizde 9 seriýaly arassalaýjy pyçak bar we bazaryň talaplaryny kanagatlandyrmak we dürli müşderiler üçin özleşdirmek üçin täze dizaýny işläp düzmek üçin öz gözleg we barlag bölümimiz bar.

Mundan başga-da, standart hökmünde ykrar edilen ISO we IATF bilen kepillendirilen üpjün edijiHytaý tekiz şöhle süpürgiç zawody.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň