SG325 köp adapterli gibrid süpürgiç

Gysga düşündiriş:

SG325

Biziň bilen amatlylykda we öndürijilikde iň ýokary derejäni alyňköp adapter gibrid süpürgiç!Iň ýokary süpürmek tehnologiýasy bilen şemal aýna kristalyny arassa saklaň we köp maksatly häsiýetleriniň köp taraplylygyndan lezzet alyň.

 

NOOK element: SG325

Görnüşi:Köp adapter gibrid süpürgiç

Sürüji: Çep we sag el sürmek

Adapter: Jemi 14 POM adapteri 99% awtoulag modellerine laýyk gelýär

Ölçegi: 14 '' - 28 ''

Kepillik: 12 aý

Material: ABS, POM, Sowuk örtükli kagyz, Tebigy rezin doldurma, tekiz polat sim

OEM: kabul ederlikli

Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1-nji bölüm: Önümiň artykmaçlygy:

1. Gurmak aňsat - 5 sekunt gurmak

2. weatherhli howa görkezijilerine laýyk

3. Talaňçynyň ajaýyp aerodinamikasy sebäpli ýokary tizlikde-de ajaýyp süpürmek netijeleri.

4. Adaty süňk süpürgiç we şöhle gurluşy, aýna penjiresiniň optimal aragatnaşygyny we basyşyny üpjün edýär.

5.Gapagyň ýüzüne gün şöhlesiniň şöhlelenmeginiň öňüni almak üçin ýalpyldawuk nagyş bilen bejerilýär.

6. 14 "–28" ululykda bar.

 

2-nji bölüm: Ölçeg aralygy:

süpürgiç ululygy

3-nji bölüm: Önümiň jikme-jik beýany:

Theköp adapter gibrid süpürgiçawtoulagynyň her tarapynda ýokary öndürijilik talap edýän häzirki zaman sürüjisiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin niýetlenendir.SG325 dürli sürüş şertlerine, güýçli ýagyşdan başlap, ýagyş ýagmagyna çenli ýitip gitmän köpugurly süpüriji ulgamdyr.ThesüpürgiçlerABS, POM, sowuk rulon, tebigy rezin doldurgyç we tekiz polat sim ýaly ýokary derejeli materiallardan, iň ýokary çydamlylygy we hyzmat möhletini üpjün edýär.

 

Süpüriji awtoulag modelleriniň 99% -den gowragy üçin ähliumumy uýgunlaşmagy üpjün edip bilýän köp adapter ulgamyny kabul edýär.Muny aňsatlyk bilen gurmak üçin jemi 14 POM adapteri barsüpürgiçgoşmaça üýtgetmeler bolmazdan.SG325 çep we sag el sürüjileri üçin amatly bolup, ony dünýädäki awtoulaglar üçin köpugurly süpüriji ulgam edýär.

 

SG325 köp adaptergibrid süpürgiçalýandygyňyzy bilip, rahatlyk berýän 12 aýlyk kepillik bilen goldanýariň gowy hilli arassalaýjywe hyzmat.Süpürgiçiň rahat we asuda işlemegi, ajaýyp süpürgiç we uzak ömri ýaly ösen aýratynlyklary bar.ISO9001 we IATF16949 şahadatnamasy bilen, SG325-iň iň ýokary global hil standartlaryna laýyklykda öndürilendigine arkaýyn bolup bilersiňiz.

 

Sözümiň ahyrynda köp adaptergibrid süpürgiçajaýyp öndürijiligi, çydamlylygy we köp taraplylygy hödürleýän premium süpüriji ulgamdyr.Modeliň ýa-da sürüjiniň şertlerine garamazdan her sürüjiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin döredildi.SG325 Multi-Adapter Gibrid Wiper-i şu gün sargyt ediň we hödürleýän ajaýyp hilini we öndürijiligini başdan geçiriň!

 süpürgiçli hünär synag enjamlary

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň