SG702S şöhle arassalaýjy üpjün edijiniň dizaýny

Gysga düşündiriş:

SG702S

Rainagyş, doň, gar ýa-da gar - bu howaaýna arassalaýjy pyçakýapdyňmy?Premium ýumşak arassalaýjy pyçak SG702-ler, aýdyň görünmek üçin penjiräňizdäki hapa we suwy netijeli aýyryp biler. Bu şertlere garamazdan anyk görüp we howpsuz sürüp biljekdigiňizi üpjün edýär.Biziň artykmaçlyklarymyz uzak hyzmat möhletini, sesiň peselmegini we aňsat gurnamagy öz içine alýar.

19 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan şöhle süpüriji üpjün ediji hökmünde, size diňe bir gowy bahany däl, eýsem gowy hilli hem-de wagtynda eltip bermäge we müşderiniň kanagatlanjakdygyna göz ýetirýäris.

 

Haryt: SG702S

Görnüşi:Süpürgiç bilen üpjün edijigyzgyn satuw dizaýny

Sürüji: Çep we sag el sürmek

Adapter: 9 POM adapteri 99% awtoulag modellerine laýyk gelýär

Ölçegi: 14 '' - 28 ''

Kepillik: 12 aý

Material :: POM, PVC, Sink-ergin, Sk6, Tebigy rezin doldurma

OEM / ODM: Hoş geldiňiz

Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kir ýuwujy pyçak SG702S

Ölçeg aralygy:

Inç

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

mm

350

375

400

425

450

475

500

525

550

575

600

650

650

675

700

 

Önümiň artykmaçlygy:

1. Gurmak aňsat - 5 sekunt gurmak.

2. weatherhli howa görkezijilerine laýyk.

3. Teflon örtük-asuda süpürmek bilen rezin doldurmak.

4. 99% Amerikan, Europeanewropa we Aziýa ulaglary üçin amatly.

5.FLAT BEAM BLADETEHNOLOGI: A: Ajaýyp öndürijilik üçin penjiräni gujaklamak üçin süpürgiç elementine deň derejede paýlaýar.

6.Multi-birleşdiriji ulgam: Aerodinamiki stil bilen täze çeňňek baglanyşygy.Öň gurlan u-adapterli çeňňek.OE görnüşi, iň amatly gurşaw.

 süpürgiçli hünär synag enjamlary

Hünärmen hökmündeşöhle süpüriji üpjün edijiönümiň ajaýyp hili bilen, köpugurly üpjün edilende aşakdaky artykmaçlyklary hödürleýärissüpürijis:

Biziňkişöhle süpürijiUzak ömri bar we düzümindäki ýokary hilli kauçuk sebäpli garrylyga we çyzylmalara netijeli garşy durýar.Sürüjiniň howpsuzlygyny kepillendirmek üçin, ýagyş suwlaryny we galyndylaryny çalt we täsirli aýyryp bilýän ajaýyp arassalaýyş funksiýasy bar.

Özümizi döretmek üçin häzirki zaman önümçilik usullary ulanylýarsüpürgiçler, has ýuwaş sürmek tejribesi üçin titremäni we sesi peseldýär.Pes sesiniň we titremäniň netijesinde sürmek has amatly.

Süpürgiçlerimiz dürli howa şertlerinde süreniňizde ulanmak üçin amatlydyr, bu dürli howa şertlerinde ulag süreniňizde oňat uýgunlaşmagy kepillendirip biler.

Abraýly şöhle süpüriji üpjün ediji hökmünde 19 ýyldan gowrak tejribämiz we ajaýyp hil gözegçiligimiz bar.Synag üçin hünärmen maşynlarymyz we işçilerimiz bar, şol sanda duz sepmek, UV synagy, öndürijilik synagy we ş.m.

Hil biziň durmuşymyzdyr.Her sargyt üçin önümimiziň hiline hemişe üns berýäris.Tejribeli işçiler, material saýlamakdan taýýar önüme çenli önümçilik prosesiniň her tapgyryny üns bilen düzgünleşdirýärler.

Gyssagly haýyşlary tutmak üçin gyssagly sargyt goldawyny berýäris, şeýle hem sargyt amalyny gowy bilmek we size ynam döretmek üçin önümçilik meýilnamalaryny hödürleýäris.

Süpürgiç ýa-da paket hakda anyk jikme-jiklikler bilen süpürgiçleri ösdürmeli ýa-da täzeden gözden geçirmeli bolsaňyz, size kömek edip bileris.

Biziňkini saýlanyňyzdasüpürgiç, premium önümleri we ajaýyp hyzmaty alarsyňyz.müşderiler has ygtybarly we amatly sürüjilik gurşawyny başdan geçirer ýaly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň