Şonuň üçin iň gowy gar süpürgiç pyçaklary

Gysga düşündiriş:

SG899

Öňdebaryjy ugurlarymyz bilen tanyşdyrmakIň gowy gar süpürgiç pyçaklary- iň esasy maksatly gar süpüriji!Deňi-taýy bolmadyk netijelilik we çydamlylyk bilen pyçaklarymyz aç-açan görünmek üçin garlary, buzlary we aýazlary süpürýär.Gyş howasynyň sizi saklamagyna ýol bermäň.Şu gün iň oňat süpürgiç pyçaklarymyzyň ýokary öndürijiligini başdan geçiriň we sowuk möwsümini aňsatlyk bilen ýeňiň!

 

NOOK element: SG899

Görnüşi: Gowy möwsümIň gowy gar süpürgiç pyçaklary

Sürüji: Sag we çep el sürmek.

Adapter: 13 POM adapteri 99% awtoulag modellerine laýyk gelýär

Ölçegi: 12 ”- 28”

Kepillik: 12 aý

Material: POM, Tebigy rezin doldurma, sink demir garyndysy

OEM: Hoş geldiňiz

Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1. Haryt maglumatlary

Haryt maglumatlary

-Şonuň üçin iň gowy gar süpürgiç pyçaklary99% ulag üçin laýyk;

Up Üstünlik: Biziňiň gowy gar çotgalarygyşyň howa şertlerinde aýdyň we päsgelçiliksiz görnüşi üpjün etmek;

Dur Çydamlylygy: Biziňýokary hilli gar süpürgiç pyçaklaryuzak dowamly işlemegi üpjün edip, gyşyň iň agyr şertlerine çydap bilýän ýokary hilli materiallardan ýasalýar;

–HOWPSUZ SÖIVGI: Iň amatly görünmegi üpjün etmek, iň gowy gar pyçaklarymyz buzly we garly howa şertlerinde has ygtybarly hereket etmäge kömek edýär;

Ec Ekologiýa taýdan arassa: Biziňpyçaklargalyndylary azaldýan we ýaşyl planeta goşant goşýan gaýta-gaýta ulanmak üçin niýetlenendir;

–UV goragy: Pyçaklarymyz UV şöhlesi bilen gün şöhlesiniň zeperlenmeginiň we reňkiniň öňüni almak üçin niýetlenendir;

Ast Çalt we täsirli: specialörite işlenip düzülen pyçaklar bilen gar çotgamyz wagt we güýjüňizi tygşytlap, aýnadan buz we gar çalt aýyryp biler.

Ölçeg Jikme-jiklikleri

 2. Ölçeg maglumatlary

MaslahatGar süpürgiçideg:

Size dogry hyzmat etmekIň gowy gar gyryjy pyçaklarygtybarlylygyny üpjün eder we gary howpsuz gezmäge kömek eder.

 3. Gar süpürgiçine ideg etmek üçin maslahatlar

1.Düzgün arassalamak: Her gezek ulanylandan soň gar çotgasyny arassalamagy endik ediniň.Kauçuk doldurgyçdan gar, buz ýa-da galyndylary aýyryň.Bu gurulmagynyň öňüni alar we pyçagyň täsirini saklar.

2. Zyýany barlaň: Gar çotgalaryňyzy könelişen ýa-da zeper ýeten alamatlary yzygiderli barlaň.Kauçuk doldurgyçlary, gyryjylary we adapterleri döwmek, döwmek ýa-da boş bölekler üçin barlaň.Zeper ýetendigini duýsaňyz, kynçylyklardan gaça durmak üçin pyçagy derrew çalşyň.

3. Doňdurma goragy: Gar çotgasynyň doňan temperaturada saklamazdan ozal doly gurandygyna göz ýetiriň.Tüýdüklerde ýa-da tutawaçda galan çyglyk doňup, pyçaga zeper ýetirip biler.Gerek bolsa, gar çotgalaryny içerde getiriň we saklamazdan ozal guradyň.

4.Düzgünli tehniki hyzmat: Gar çotgasyny yzygiderli arassalamakdan başga-da, yzygiderli we düýpli gözden geçiriň.Boş nurbatlary, zeper ýeten pyçaklary ýa-da köýnek alamatlaryny barlaň.Pyçagyň işlemegini üpjün etmek üçin islendik boş ýa-da könelen bölekleri çekdiriň ýa-da çalşyň.

Zawod hakda

 4. Zawod hakda

XIAMEN SO GOA AWTO BÖLÜMLERIhiliň öňdebaryjy üpjün edijisidirsüpürgiçýöriteleşdirilensüpürgiçgoşmak bilenMetal süpürgiç, Softumşak süpürgiçler,Iň gowy gar süpürgiç pyçaklarywe ş.m.19 ýyllyk önümçilik tejribesi bilen, ygtybarly we täsirli önümler bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.“XIAMEN SO GOOD AUTO PARTS” -da önümiň hilini birinji ýerde goýýarys we “Wiper Blades” -iň howa şertlerine çydap biljekdigine we ýokary öndürijilik üpjün edip biljekdigine göz ýetirdik.Tejribeli hünärmenler toparymyz we iň häzirki zaman önümçilik desgalary ýokary hilli önümleri ýokary hilli üpjün etmäge mümkinçilik berýär.Ynamly hökmünde XIAMEN SO GOOD AUTO PARTS saýlaňSüpürgiç bilen üpjün edijiwe tejribämiziň we hiline bolan ygrarlylygymyzyň edip biljek tapawudyny başdan geçiriň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň