iň oňat köp işleýän arassalaýjy pyçaklar

Gysga düşündiriş:

SG666

Theiň oňat köpugurly süpürgiçbazarda.Pyçaklarymyz, howa şertlerinde has ýokary öndürijiligi üpjün edýär, aýdyň görnüşi üpjün edýär.Ösen tehnologiýalar bilen diňe bir ýagyş suwuny ýok etmän, hapalary ýok edýär we doňmagyň öňüni alýar.Köp maksatly iň soňky süpürmek tejribesini başdan geçiriňsüpürgiç.

 

NOOK element: SG666

Görnüşi:iň oňat köp işleýän arassalaýjy pyçaklar

Sürüji: Çep we sag el sürmek

Adapter: Jemi 13 POM adapteri 99% awtoulag modellerine laýyk gelýär

Ölçegi: 12 '' - 28 ''

Kepillik: 12 aý

Material: POM, PVC, sink garyndysy, Sk6, Tebigy rezin doldurma

OEM: kabul ederlikli

Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ölçeg aralygy:

 ululygy

 

 

1-nji bölüm: Önümiň artykmaçlygy:

1.SUPERIOR PERFORMANSI: A: Biziňsüpürgiçähli howa şertlerinde ýokary öndürijiligi üpjün edip, ýolda mümkin boldugyça iň gowy görünmegini üpjün edýär.

2. GYSGAÇA MESELE: Biziňpyçaklarýagyş, gar ýa-da gar ýagmak üçin niýetlenendir, howa şertlerine garamazdan aýdyň görünýär.

3. DURNUKÇYLYK: Biziňawtoulag süpürgiçleridiňe bir ýagyşy süpürmek bilen çäklenmän, penjiräňizi arassa we yzygiderli saklap, hapalary hem ýok edýär.

4. ÜPJÜNÇILIK: Buz emele gelmeginiň öňüni alýan innowasion tehnologiýa bilen, biziňpyçaklardoňan temperaturalarda-da ygtybarly öndürijiligi üpjün ediň.

5. Uzak ömür hyzmaty: Biziňşöhle arassalaýjy pyçaklarhas uzak dowam etmek we ýygy-ýygydan çalyşmagyň bahasyny tygşytlamak üçin çydamly materiallardan we ýokary gurluşykdan ýasalýar.

6. ASeňil gurnama: gurmak üçin 5 sekunt, gurnamany çalt we kynçylyksyz edýär.

7. UNIVERSAL GARŞYLYK: Pyçaklarymyz ulaglaryň 99% -ine laýyk 13 adapter bilen gelýär.

 

2-nji bölüm: Bukja:

SG666-paket

Biziň kompaniýamyz hödürlemek bilen buýsanýariň oňat köp maksatly süpürgiç pyçaklaryhilini saklamak üçin seresaplylyk bilen gaplanandyklaryna göz ýetirýäris.

Her süpürgiç, işleýşine täsir edip biljek daşarky elementlerden goramak üçin plastik paketde aýratyn möhürlenýär.

Tanyşdyrylyşyňyzy we goragyňyzy hasam güýçlendirmek üçinsüpürgiç, olary üns bilen reňkli we özüne çekiji bölek gutusyna ýerleşdirdik.

Bu reňkli gaplama diňe bir müşderileriň ünsüni özüne çekmän, eýsem marka mümkinçiligini hem berýär.

Customörite gaplamalaryňyzy goldap bileris. Siziň logotipiňiz we esasy önüm maglumatlaryňyz gutyda çap edilýär, bu bolsa müşderileri tanamagy aňsatlaşdyrýariň oňat köp maksatly süpürgiç pyçaklary.

Mundan başga-da, aňsat eltip bermek we eltip bermek üçin, 50 guty süpürgiç pyçaklaryny çydamly daşky gutuda gaplaýarys.Bu gaplama önümlerimiziň ulag wagtynda howpsuz bolmagyny üpjün edýär we islendik zeper ýetmek howpuny azaldýar.

Bu gaplama usulyny ulanmak bilen, müşderilerimiziň süpürgiç pyçaklaryny gowy ýagdaýda we ulanmaga taýýardygyny kepillendirýäris.

Gaplamakdaky jikme-jikliklere ünsümiz, müşderilerimize iň gowy hil we baha bermek baradaky borjumyzy görkezýär.

Iň oňat köp maksatly süpürgiç pyçaklarymyzy saýlaň we arkaýyn bolup bilersiňiz.Goramak we ösdürmek üçin niýetlenen gaplamalara girerissüpürijiöndürijiligi.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň