Qualityokary hilli täze köpugurly süpürgiç

Gysga düşündiriş:

SG708S

SG708S gyzgyn satuwköpugurly arassalaýjyAkylly we innowasiýa adapter ulgamy bolan Europeewropa bazaryndaky dizaýn, 10 adapter 10-dan gowrak dürli süpürgiç goluna laýyk bolup biler, täze ulag modelleri üçin göni we çalt örtüp biler.

Görnüşi:lomaý täze köpugurly süpürgiç

Sürüji: Çep we sag el sürmek

Adapter: 10 POM adapteri 99% awtoulag modellerine laýyk gelýär

Ölçegi: 12 '' - 28 ''

Kepillik: 12 aý

Material :: POM, PVC, Sink-ergin, Sk6, Tebigy rezin doldurma

Ulanylýan temperatura: -60 ℃ - 60 ℃

Hyzmat: OEM / ODM

Paket: Reňk gutusy, gülgüne, PVX

Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

Gelip çykan ýeri: Hytaý


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jik tanyşdyrylyşy :

 SG708s arassalaýjy 1

Ajaýyp arassalaýjy pyçak hökmünde SG708S diňe bir ýokary öndürijiligi däl, eýsem çydamlylyk we asuda işlemegiň arasynda ideal deňagramlylygy hem hödürläp biler, bu dizaýn bu talaplaryň hemmesine laýyk bolup biler.

Mundan başga-daköpugurly arassalaýjysüpürgiç pyçagy diňe bir uly funksiýada däl, eýsem bahasynda-da görkezýär.

10 POM adapteri we PVC gyryjy güýçli aşaga çydamly we poslama garşy we ýokary temperatura çydamlyköpugurly arassalaýjyaşa howa şertlerinde süpürmek işini görkezip biler.

 

Tehniki aýratynlyklar:

Haryt: SG708S

Görnüşi:lomaý täze köpugurly süpürgiç

Sürüji: Çep we sag el sürmek

Adapter: 10 POM adapteri 99% awtoulag modellerine laýyk gelýär

Ölçegi: 12 '' - 28 ''

Kepillik: 12 aý

Material :: POM, PVC, Sink-ergin, Sk6, Tebigy rezin doldurma

Ulanylýan temperatura: -60 ℃ - 60 ℃

Hyzmat: OEM / ODM

Paket: Reňk gutusy, gülgüne, PVX

Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

Gelip çykan ýeri: Hytaý

 

Ölçeg aralygy:

ÝalyWindel ekrany arassalaýjy lomaý üpjün ediji, doly ululyk diapazonlaryny we ululykdaky ýöriteleşdirilen hyzmaty goldaýarys.

süpürgiç

Hil gözegçiligi ulgamy:

 SG708s arassalaýjy 2

ÝalyHytaý köp adapterleri süpürgiç bilen üpjün ediji, bizi saýlap biljek derejede ökde.Diňe hil önümleri däl, eýsem ýokary hilli hyzmat hem:

  1. Sargyt amallaryny bilmek üçin hökman önümçilik meýilnamamyzy alarsyňyz.
  2. Gyssagly bazar talaplaryny ele almaga kömek etmek üçin gyssagly sargyt goldawy.
  3. Gerek bolsa, beýleki awtoulag zapas şaýlaryny üpjün edijä çeşme bermäge kömek ediň, sebäbi goldajak hünärmen gözleg toparymyz bar.
  4. Specialörite talaplaryňyz bar bolsa, süpürgiç dizaýnyna kömek edip bileris.
  5. Gizlinlik şertnamalaryna ýa-da aýratyn agent şertnamasyna gol çekip bileris.
  6. Bahany bir ýyllap ýaparys.

 SG708s arassalaýjy 3

Ýalysüpürgiç öndürmek, 19 ýyldan gowrak wagt bäri ýokary hilli täze köpugurly arassalaýjy pyçaklar öndürýäris we süpürgiçlerimiz bazardaky ulaglaryň 99% -ine laýyk bolup biler.SO GOOD deal professional Hytaý köp adapterleri arassalaýjy pyçak we müşderileriň isleglerine görä täze önümleri öndürmek ukybyna eýe.

 

Arassalaýjy pyçak soraglary üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň