Önümler

 • Hytaýdan gowy hilli aýna arassalaýjy öndüriji

  Hytaýdan gowy hilli aýna arassalaýjy öndüriji

  Öndüriji hökmündesüpürgiç19 ýyldan gowrak tejribe toplap, global müşderilere süpürgiçleriň şahsy belligini ýasamaga kömek edýär.Elmydama maksatly müşderilerimize ýokary hilli aýna arassalaýjylary hödürleýäris.Gowy hilli aýna arassalaýjy pyçaklar bilen, uly hyzmatdaşlarymyzdan we hyzmatdaş müşderilerimizden gaty gowy seslenme aldyk.Biziň maksadymyz diňe bir üpjün etmek dälýokary hilli arassalaýjyşeýle hem, global müşderilerimiz bilen ileri tutulýan hyzmat bilen.

   

  NOOK element: SG630

  Görnüşi: Köp adapterleri süpüriji pyçak

  Sürüji: LHD & RHD

  Adapter: 1 + 9 adapterler 99% ulaga laýyk gelýär

  Ölçegi: 12 '' - 28 ''

  Kepillik: 12 + aý

  Material: POM, PVC, Sk5, Tebigy rezin

  OEM / ODM: Hoş geldiňiz

  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

   

 • Awtobuslar we ýük awtoulaglary gaty gowy agyr süpürgiç

  Awtobuslar we ýük awtoulaglary gaty gowy agyr süpürgiç

  Awtobuslarda we ýük awtoulaglarynda agyr arassalaýjy pyçak ulanylýar.Sürüji hökmünde howpsuzlyk ilkinji nobatda durýar.Versearamaz howa şertlerinde ulag sürmek meselesine gezek gelende, ygtybarly süpürgiç pyçaklaryň bolmagy hemme zady üýtgedip biler.Qualityokary hilli süpürgiç pyçaklaryna maýa goýmak diňe bir howpsuzlygyňyza däl, eýsem ulagyňyzyň uzak ömrüne hem maýa goýmakdyr.

   

  NOOK element: SG913

  Görnüşi: Awtobuslar we ýük awtoulaglary gaty gowyAgyr arassalaýjy pyçak

  Sürüji: Sag we çep el sürmek.

  Adapter: POM adapterleri ýük awtoulaglaryna we awtobuslara laýyk gelýär

  Ölçegi: 24 ”, 26”, 27 ”, 28”

  Kepillik: 12 aý

  Material: POM, Galvanizli sink polat, Tebigy rezin doldurma

  OEM: Hoş geldiňiz

  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

 • Qualityokary hilli ýük awtoulag şemaly arassalaýjy

  Qualityokary hilli ýük awtoulag şemaly arassalaýjy

  Täze önümimiz bilen tanyşdyrmak - TheAhyrky awtoulag süpürgiç pyçaklary!Bularýokary hilli süpürgiç pyçaklaryiň palçykly, iň ýagyşly ýa-da garly ýollarda süreniňizde-de size aýdyň görnüş bermek üçin döredildi.

   

  NOOK element: SG912

  Görnüşi:Truckük awtoulaglary we awtobuslar üçin agyr süpürgiç;

  Sürüji: Sag we çep el sürmek üçin laýyk gelýär;

  Adapter: 3 adapter;

  Ölçegi: 32 ”, 36”, 38 ”, 40”;

  Kepillik: 12 aý

  Material: POM, sink- ergin tekiz polat, 1,4 mm sowuk togalak list, tebigy rezin doldurma

  OEM / ODM: Hoş geldiňiz

  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

 • Hytaý köpugurly şöhle süpürgiç pyçaklary

  Hytaý köpugurly şöhle süpürgiç pyçaklary

  Ösen tehnologiýa bilen işlenip düzülen, has ygtybarly sürmek üçin aýdyň görüşi üpjün edýär.Bu köpugurly şöhle süpürgiç pyçaklary, bazardaky 99% awtoulaglara laýyk bolmagy üçin aşaga çydamly TPR gyryjy, 13 POM adapteri, ýokary tizlikli sürmek üçin süpürgiçiň laýyk bolmagy üçin garrylyga garşy rezin we deflektor dizaýnyny kabul edýär.Bizden edilen ähli tagallalar, her bir sürüjiniň ýolda özüni gowy duýmagyny üpjün etmegi maksat edinýär.
  Görnüşi:Köpugurly şöhle arassalaýjy pyçaklar
  Sürüji: Çep we sag el sürmek
  Adapter: POM adapterleri 99% awtoulaglara laýyk gelýär
  Ölçegi: 12 ”-28”
  Ulanylýan temperatura: -40 ℃ - 80 ℃
  Kepillik: 12 aý
  Material: 13 POM adapteri, TPR spoiler, SK5 bahar polat, tebigy rezin doldurgyç
  OEM / ODM: Hoş geldiňiz
  Gelip çykan ýeri: Hytaý köp wezipeli şöhle süpürgiçleri üpjün ediji
  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

 • Qualityokary hilli täze köpugurly süpürgiç

  Qualityokary hilli täze köpugurly süpürgiç

  SG708S gyzgyn satuwköpugurly arassalaýjyAkylly we innowasiýa adapter ulgamy bolan Europeewropa bazaryndaky dizaýn, 10 adapter 10-dan gowrak dürli süpürgiç goluna laýyk bolup biler, täze ulag modelleri üçin göni we çalt örtüp biler.

  Görnüşi:lomaý täze köpugurly süpürgiç

  Sürüji: Çep we sag el sürmek

  Adapter: 10 POM adapteri 99% awtoulag modellerine laýyk gelýär

  Ölçegi: 12 '' - 28 ''

  Kepillik: 12 aý

  Material :: POM, PVC, Sink-ergin, Sk6, Tebigy rezin doldurma

  Ulanylýan temperatura: -60 ℃ - 60 ℃

  Hyzmat: OEM / ODM

  Paket: Reňk gutusy, gülgüne, PVX

  Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

  Gelip çykan ýeri: Hytaý

 • Hytaýdan “Premium Multi Adapter” süpüriji satyjy

  Hytaýdan “Premium Multi Adapter” süpüriji satyjy

  “Premium Quality Multi Adapter Wiper Blades” öndürmek biziň esasy wezipämiz we awtoulag bazarynda hakykatdanam meşhur.19 ýyllyk tejribesi bolan köp adapter süpüriji satyjy hökmünde, süpürgiç pyçagyny dizaýn etmegiňize ýa-da täzeden gözden geçirmegiňizi goşmak bilen, öz süpürgiç pyçaklaryňyzyň markasyny ýasamaga kömek edip bileris. Mundan başga-da, önümimiz metal pyçaklar, gibrid arassalaýjy pyçak, uniwersal süpürgiç. pyçaklar, takyk süpürgiç pyçak, yzky süpürgiç, gyş pyçaklary we ş.m.Global müşderiler bilen uzak möhletli iş alyp barmak üçin ýokary hilli arassalaýjy pyçaklar elmydama edýäris.

 • Seasonhli möwsümde köp birikdirijiler şöhle süpürgiç

  Seasonhli möwsümde köp birikdirijiler şöhle süpürgiç

  Süpürgiç pyçak, sürüjiniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin awtoulag böleklerinden biridir.Süpürgiç pyçagy ýagyş damjalaryny wagtynda aýyryp bilmese, sürüjiniň görüşine we kokpitdäki sürüjilik howpsuzlygyna aňsatlyk bilen täsir eder.Seasonhli möwsümde köp birikdiriji şöhle süpürgiç pyçagy 99% Awtoulag modeline laýyk gelýär.

 • Köpugurly ýumşak süpürgiç pyçak satyjysy

  Köpugurly ýumşak süpürgiç pyçak satyjysy

  Model NOOK: SG690

  Bu köpugurly ýumşak süpürgiç pyçagyny ulanmak aňsat we 4 adapterli bazardaky 99% Amerikan, Europeanewropa we Aziýa awtoulaglaryna laýyk gelýär we ýokary hilli, gowy süpürmek we bäsdeşlik ukyby bilen müşderilerimize rahatlyk, howpsuzlyk we ýokary sürüş ukybyny getirýär. bahasy.

   

 • Agyr metal metal süpürgiç pyçaklary

  Agyr metal metal süpürgiç pyçaklary

  Süpürgiç pyçaklary çözüjiniň öňdebaryjy pudagy hökmünde bu dizaýny awtobuslar ýa-da ýük awtoulaglary üçin maslahat berýäris.Bu Heavy Duty Blade, iň arassa görmek we aňsat gurnamak üçin premium tebigy rezin süpüriji elementi ulanýar.SG908 metal arassalaýjy, howa şertleriniň hemmesi bilen awtobuslara we ýük awtoulaglaryna laýyk gelýär.

 • Hytaýda köp adapterli süpürgiç lomaý satuw

  Hytaýda köp adapterli süpürgiç lomaý satuw

  Bu innowasiýa egriçarçuwaly süpürgiçAjaýyp süpürmek ýerine ýetirijiligi üçin hatda dartgynlylygy we ýel ekrany bilen yzygiderli aragatnaşyk saklamagy üpjün edip biljek dizaýn.19 ýyldan gowrak tejribe hökmünde Hytaýda köp adapterli süpürgiç lomaý lomaý, gymmat bahadan ajaýyp öndürijiligi üpjün edýän möwsümleýin pyçaklary dizaýn ediň, süpürgiç bazarynda elmydama edýäris.

 • “Premium Quality Universal Windshield Süpürgiç Zawody”

  “Premium Quality Universal Windshield Süpürgiç Zawody”

  Model belgisi: SG520

  “Premium Quality Universal Windshield Wipers” bilen üpjün etmek biziň esasy wezipämizdir we awtoulag markalarynda elmydama meşhurdyr. Bazardaky 99% ulaga laýyk gelýär.SG520 uniwersal aýna arassalaýjy pyçaklar sürüp barýarka ýel güýjüni tutmak üçin PVC gyryjy bilen gelýär. Bu gaty tygşytly we bazarda meşhur.

 • Seasonhli möwsümleýin uniwersal tekiz süpürgiç bilen üpjün ediji

  Seasonhli möwsümleýin uniwersal tekiz süpürgiç bilen üpjün ediji

  Model NOOK: SG511

  Süpürgiç pyçaklar sürüjä penjiräniň daşyndaky dünýäni aýdyň görmäge we öýüňize rahat we howpsuz ýoldaş bolmaga mümkinçilik berýär.Universalhliumumy süpürgiç 99% ulaga laýyk bolup biler, ony professional uniwersal tekiz süpürgiç üpjün edijisinden satyn almak zerur.Rainagyşly we garly howada sürmek, syýahat howpsuzlygyny goramak üçin gowy gözýetim berýär.