Önümler

 • CHINA-dan iň oňat köpugurly süpürgiç öndüriji

  CHINA-dan iň oňat köpugurly süpürgiç öndüriji

  Model belgisi: SG836

  Giriş:

  Quietuwaş we täsirli süpürmek / Teflon örtük-asuda ýerine ýetirijiligi üçin ýokary hilli rezinli SG836 köpugurly süpürgiç, howa şertleriniň hemmesine laýyk gelýär.Siziň üçin has ygtybarly sürmek üçin arassalaýjy pyçagyň optimal şemal kontaktyna göz ýetirmek üçin bahar polatynyň dürli basyşy bilen tapawudyň ululygy

 • Awtoulaglaryň köpüsi üçin täze hereketlendiriji süpürgiç

  Awtoulaglaryň köpüsi üçin täze hereketlendiriji süpürgiç

  Model belgisi: SG550

  Giriş:

  Köpugurly gibrid süpürgiçde 5 adapter bar, bu adapterleri üýtgedip, gurmak aňsat we ähli howa şertlerine laýyk gelýän ulaglaryň 99% -ine laýyk gelýär.Size täze howpsuz sürmek tejribesini beriň.Dünýä müşderilerine köp funksiýaly gibrid süpürgiç Blade çözgütleriniň we hünär hyzmatlarynyň doly toplumyny hödürleýäris.OEM / ODM / ODM kabul edýär we müşderileriň öz dizaýnyny kabul edip bileris!

 • Seasonokary öndürijilik Möwsüm çarçuwasynyň arassalaýjy pyçaklary

  Seasonokary öndürijilik Möwsüm çarçuwasynyň arassalaýjy pyçaklary

  Model belgisi: SG308

  Giriş:

  Sowuk togalanan list çarçuwa üçin dürli ululyklara görä ulanylýar, çarçuwa dürli çarçuwada halta bolar we poroşok bilen 2-3 gezek pürkmeli, poslama garşy güýçli we howa deşikleri bar, akymy ugrukdyryp biler, has durnukly.SG308 çarçuwaly arassalaýjy pyçagyň galyňlygy 1,2 mm, süpürilende has durnukly.

 • Iň gowy gar gyş arassa görnüşi Köpugurly gyzdyrylan awtoulag süpürgiç pyçaklary

  Iň gowy gar gyş arassa görnüşi Köpugurly gyzdyrylan awtoulag süpürgiç pyçaklary

  Model belgisi: SG907

  Giriş:

  Vehicleyladylan süpürgiç pyçaklar, ulagyň polo positiveitel we otrisatel batareýa polýuslaryna gönüden-göni birikmek arkaly, temperatura 2 dereje ýa-da ondan pes bolanda we hereketlendiriji işleýän wagtynda oturtmak we ýylatmak aňsat bolýar.Çalt ýylatmak, doňan ýagyşyň, buzuň, garyň we ýuwujy suwuklygyň döremeginiň öňüni almaga kömek edýär, netijede görnükliligi ýokarlandyrýar we has ygtybarly sürýär.

 • Hytaýda köp adapterli gyş süpürgiç öndüriji

  Hytaýda köp adapterli gyş süpürgiç öndüriji

  Model belgisi: SG890

  Giriş:

  SG890 Ultra howa gyş süpüriji, awtoulagyň öň aýnasyndan ýagyş, gar, buz, ýuwujy suwuklygy, suwy we / ýa-da galyndylary aýyrmak üçin ulanylýan enjam, 99% Amerikan, Europeanewropa we Aziýa awtoulaglaryna laýyk gelýär, uly funksiýa, Bu henizem dowam edip biler aşa şertlerde gowy işläň we müşderilerimize gowy sürmek şertlerini getiriň.

 • Iň oňat öň aýna ekranly awtoulag süpürgiç pyçaklary

  Iň oňat öň aýna ekranly awtoulag süpürgiç pyçaklary

  Model belgisi: SG310

  Giriş:

  SG310 metal süpürgiç A + Grade rezin ulanýar we köne pyçak üçin ajaýyp çalyşma.Uv stabilizatorlary bilen bejerilen iň ýokary hilli 100% tebigy rezinden öndürilen premium arassalaýjy pyçak doldurgyçlary.Dürli çarçuwany birleşdirmek üçin gyrymsy agaç we perçin.Soňra rezin doldurmak bilen birleşmek üçin tekiz polat simden peýdalanyň we ahyrsoňy tutuş bölegini dyrnaklardan geçiriň we gulp nokadyny has durnukly etmek üçin rentgen enjamyny ulanyň.

 • Iň oňat awtoulag şemaly uniwersal gibrid süpürgiç pyçagy

  Iň oňat awtoulag şemaly uniwersal gibrid süpürgiç pyçagy

  Model belgisi: SG320

  Giriş:

  Gözleg we gözleg bölümimiz giňeltmek mümkinçiligini getirýär.Muny kanagatlandyrmak üçin gibrid süpürgiç pyçak diapazony indi has özboluşly dizaýn boldy we her bir komponentiň gurluşy has gowy gabat gelýär we şeýlelik bilen rezin doldurmak üçin galyp we ekstruziýa laýyk gelýär.

 • Awtoulag bölekleri Univershliumumy şemal penjiresi Bäş bölüm arassalaýjy pyçak

  Awtoulag bölekleri Univershliumumy şemal penjiresi Bäş bölüm arassalaýjy pyçak

  Model belgisi: SG500

  Giriş:

  SG500 süpürgiç pyçaklary, U-Hook adapteri bilen ähli howa öndürijiligine laýyk gelýär Japaneseaponiýa we Koreýa ulaglarynyň 99% -ine çenli.Üç bölüm arassalaýjynyň kämilleşdirilen wersiýasy.Arassalaýjynyň bäş bölüm gurluşy, şemal aýnasy bilen has gowy ýapylyp, rezin doldurmagyň deňlik basyşyny we täsirli süpürgiç edip biler.Howa we ultramelewşe zeperlerine garşy durýan materiallar iň gowusydyr.

 • Köp funksiýaly çarçuwasyz arassalaýjy pyçagyň täze modeli

  Köp funksiýaly çarçuwasyz arassalaýjy pyçagyň täze modeli

  Model belgisi: SG680

  Giriş:

  SG680 köp funksiýaly süpürgiç Has rahat ulanmak we geýmek garşylygy we garrylyga garşy Teflon bilen örtülen tebigy rezin, güýçli funksiýalaryň, ajaýyp dizaýnyň we birinji derejeli hiliň talaplaryna laýyk gelýär.Sansyz stres nokatlary bar, birmeňzeş stresiň ulanylmagy, has sürüş şertlerine sebäp bolýar, dürli ululykdaky süpürgiçleriň dürli basyş aralygy bolýar, bu süpürgiçleri aýna bilen has oňatlaşdyrýar we size howpsuz syýahat edýär.

 • Awtoulaglaryň 99% -i üçin täze köpugurly süpürgiç

  Awtoulaglaryň 99% -i üçin täze köpugurly süpürgiç

  Model belgisi: SG820

  Giriş:

  Köpugurly arassalaýjy pyçak UV şöhlelerine, ozona we kislotalara çydamly, şonuň üçin adaty rezin süpürgiçler bilen deňeşdirilende ep-esli ömri tygşytly.Öňdebaryjy tehnologiýa bilen işlenip düzülen SG820, aýdyň görnüşi üpjün edýär, has ygtybarly disk üpjün edýär.KOREBIR TERJIME EDIP BOLANOK

 • Köp funksiýaly şöhle süpürgiçiniň täze modeli

  Köp funksiýaly şöhle süpürgiçiniň täze modeli

  Model belgisi: SG827

  Giriş:

  SG827 köp funksiýaly şöhle süpüriji, has rahat ulanmak we geýmek garşylygy we garramak garşylygy üçin Teflon bilen örtülen tebigy kauçuk we güýçli funksiýalaryň, ajaýyp dizaýnyň we birinji derejeli hiliň talaplaryna laýyk gelýär.14 adapterli täze, akylly innowasiýa ulgamy, her süpürgiç pyçagy 14-den gowrak dürli arassalaýjy gol-köp klipli, 99% täze ulag modelleri üçin göni we çalt örtülendir.