Qualityokary hilli süpürgiç pyçaklar

Gysga düşündiriş:

SG620

Model belgisi: SG620

Hiliň öň tarapy süpürgiç arassalaýjy pyçak, awtoulag bazarlarynda elmydama meşhurdyr. Bazarda 99% ulagy ýerleşdirip biler. Awtoulaglaryňyzy ulananyňyzda gaty aňsat gurnama.Premium ýokary hilli süpürgiç süpürgiç pyçaklar, süreniňizde ýel güýjüni tutmak üçin aero spoiler bilen gelýär.Ygtybarly sürmegi dowam etdirmek üçin awtoulaglaryňyzda ýokary hilli şemal aýna arassalaýjynyň bolmagy gaty möhümdir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model belgisi: 620

Giriş:

 620 sany süpürgiç süpürgiç

Qualityokary hilli öň tarapsüpürgiç süpürgiçlerköp adapterli bazardaky 99% awtoulaglara laýyk gelýär.Çydamly, aşaga çydamlylygy we güýji bolan POM adapteri.

Tebigy rezin doldurma: Teflon bilen örtülen, Taýlanddan getirilen garşylyk we garrylyga garşy rezin.

Leeke SK6 bahar polat: windel aýnasyna gaty laýyk we ýatdan çykmajak we poslama garşylyk, çydamlylyk.

TPR Spoiler: könelişme, berklik, çaltlyk we könelişme.Deflektoryň dizaýny, ýokary tizlikli sürmek üçin süpürgiç süpürgiçini laýyklaşdyrýar.

Önümiň parametri:

Haryt: SG620

Görnüşi: öň tarapysüpürgiç süpürgiçler

Sürüji: çep el sürmek

Adapter: 15 POM adapteri 99% ulag bazaryna laýyk gelýär

Ölçegi: 12 '' - 28 ''

Kepillik: 12 aý

Material: POM, TPR, sink garyndysy, Sk6, Tebigy rezin doldurma

Şahadatnama: ISO9001 & IATF16949

 

Önümiň artykmaçlygy:

Designedörite dizaýn edilensüpürgiçköp adapterli we öz içerki bazarymyz patentine eýe.Öndüriji satyjy hökmündeaýna arassalaýjy pyçaks, hil biziň ähli işlerimiziň özenidir.Bu täze dizaýn awtoulagynyň öňündäki süpürgiç arassalaýjy pyçaklar, täze bazary ele almaga we has gowy iş gazanmaga kömek eder. Sürüjini has ygtybarly goramak üçin her bir sürüji üçin ýokary hilli süňksiz aýna arassalaýjylary bolmaly.

 

Gaty we standart hil gözegçilik ulgamy:

Hil ähli işleriň özenidir. Durnukly we gowy hil müşderiler bilen hyzmatdaşlygymyzyň esasyny düzýär.Aşakdaky ädimlerdäki berk gözegçilik ulgamymyz:

1. Çig mallaryň hemmesi çig mal gaplamak (reňk gutusy, pvc gutusy we ş.m.) ýaly zähmetimizdäki ähli synagdan geçmeli.
2. Süňksiz süpürgiç pyçagy, UV maşynlarynda synagdan 72 sagatdan geçmeli, hiç haçan ak we şekilli bolmaz.
3. Bahar polatynyň ähli radianyna gözegçilik etmek üçin kompýuter ulanmak. We hünärmenlerimiz tarapyndan gaýtadan gözden geçirildi.
4. Süňksiz süpürgiç rezin doldurgyçlary UV enjamynda 72 sagat synagdan geçmeli.Dartyş synag enjamy

5. Süpürmek öndürijiligi 50,0000 aýlawdan ýokary synagdan geçirilmelidir.

 

Awtoulag zapas şaýlary pudagynda öň + süpürgiç arassalaýjy pyçaklary we yzky süpürgiçleri öndürmek boýunça 18 + ýyllyk tejribe bilen, diňe bir süpürgiçiň hiline gözegçilik etmek, täze süpürgiç dizaýny we täzeden gözden geçirmek bilen çäklenmän, satuwdan soňky hyzmat barada hem alada edýäris.Köp ýyllyk tejribe we gowy abraý bilen, hyzmatdaş müşderileriň hemmesi SO GOOD premium-hilinden gaty kanagatlanýarlarsüpürgiç süpürgiçler,Elmydama müşderiniň ilkinji saýlawy bolarys diýip umyt edýäris!

 

 

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň