Näme üçin awariýa ýüze çykanda süpürgiçler awtomatiki usulda açylýar we güýçli çişýär?

Bir gezek gördüňizmi?awtoulag süpürgiçlerihaçan bolsa awtomatiki işjeňleşerulagçynlakaý çaknyşyk boldumy?

19

Köp adamlar heläkçilik ýüze çykanda sürüji aljyraňňy ýagdaýda ellerini we aýaklaryny kakdy we degdi diýip pikir edýärsüpürgiçsüpürgäniň açylmagyna sebäp boldy, ýöne asla beýle däl.

 

Aslynda munuň sebäbiaýna arassalaýjyhem bir bölegidirsürüjilik howpsuzlygy ulgamy.Howp çyralary ýaly, käbir ulaglar gyssagly tormoz ulanylanda gyssagly tormoz duýduryşyny döreder we howp çyralary çalt ýanar.

 

Süpürgiç üçin hem edil şonuň ýaly.Ulag çaknyşanda we ECU gözegçiligini ýitirýärsüpürijisüpürgiç bellenilen tertibe laýyklykda iň ýokary dişli awtomatiki usulda açar.

 

Dizaýnyň başynda süpürgiç iki aýry ulgam tarapyndan dolandyrylýar.

 

Bir ulgam, penjiräni kadaly arassalamak üçin süpürgiçleri ulanalyň.Başga bir ulgamhowpsuzlygypikirler.Adatdan daşary ýagdaý ýüze çykanda, güýçli çaknyşyk hökmünde, penjiräniň üstünde görmek çyzygyna täsir edip biljek suwuk ýa-da gum bolup biler.

 

Bu wagt programma süpürgiçini çalt aýyrmak we bermek üçin iň çalt işleýärsürüjisigowy görüş, gaçmak we öz-özüňi halas etmek mümkinçiligini artdyrmak we ýitgileri azaltmak.

 

Şonuň üçin ulanmalydyrysýokary hilli süpürgiçlersebäbi sürüjilik howpsuzlygynda möhüm garnituradyr!


Iş wagty: 13-2023-nji oktýabr