Qualityokary hilli süpürgiç nädip saýlamaly?

Qualityokary hilli süpürgiç nädip saýlamaly

Şeýle-de bolsasüpürijiazajyk komponentdir, ýagyşly günlerde syýahat edeniňde zerurdyr.

Käbir awtoulag eýeleri ulandylarsüpürgiçuzak wagtlap;süpürgiçler ýagyşy dogry aýyryp bilmeýändigi sebäpli, olary yzygiderli çalyşmaly.

Şeýlelik bilen, a saýlamaga nädip gitmeli?ýokary hilli süpürgiç?

Süpürgiç saýlanyňyzda göz öňünde tutulmaly ilkinji möhüm faktor, awtoulagyňyzdaky süpürgiç birleşdirijisidir.

Satyn almalyawtoulag süpürgiçleribirleşdirijilere gabat gelýär ýa-da olary gurup bilmersiňiz.Ativea-da bolmasa, birleşdirijileri a bilen çalşyp bilersiňizköp funksiýaly süpürgiç.

Bazarda süpürgiçleriň iki görnüşi bar:metal süpürgiçlerweÇarçuwaly süpürgiçler.

Metal arassalaýjy pyçaklarköp sanly programma we goldaw ýerleri bar.Güýç käwagt deň däl we galyndylar arassa däl.

Sebäbişöhle süpürgiçlerçarçuwasy ýok, rezin listiň hemmesi maşyna ýapyşýaraýna aýnasysüpürgiç pyçaklaryna birmeňzeş basyş ýaýratmak, arassa süpürmek effekti bermek, has gowy görünmegi üpjün etmek we sürüjiniň howpsuzlygyny goramak.

Netijede ,.ýumşak süpürgiçköp ýagdaýlarda gowy saýlawdyr.

Mundan başga-da, awtoulag eýeleri süpürgiç saýlaýarka dürli materiallaryň işleýşini gözden geçirmeli.

1. Kauçuk

Süpürgiçiň işi, aýnadaky suwy süpürmekden başga-da, şöhlelenmekden we döwülmezlik üçin penjirede inçe “suw plyonkasy” döretmekdir.

Netijede, süpürgiçleri saýlanyňyzda, rezin süpürgiçleri aýna ýakyn saklamak üçin çeýe we çygly bolmaly.Bu, gözüňizi erkin saklamak bilen arassa süpürmäge kömek edýär.

2.Siz erkin

Käbir pes hilli süpürgiçler ýagyş suwlarynyň hemmesini awtoulagyň penjirelerinden wagtynda çykaryp bilmeýärler, netijede gyrylandan soň “bulaşyklyk” ýüze çykýar.

Netijede, süpürgiç saýlanyňyzda, zolakly arassalaýjylar möhümdir.Rainagyş damjalaryny derrew aýryp biler, suwuň yzlaryny yzda galdyrman, aýdyň görünýär.

3.Anti silkmek

Rainagyşly günlerde süpürgiçler titräp biler, bu diňe bir görünişiň bir bölegini gizlemän, ýagyşy ýeterlik derejede aýyryp bilmeýär.

Netijede, süpürgiç pyçagy saýlanyňyzda, sarsdyrmaga garşy has gowy öndürijiligi bolmaly we mümkin boldugyça şemal penjiresine ýakyn bolmaly, netijede pyçak üçin umumy yzygiderli güýç ulanylýar.

Süpürgiç satyn almazdan ozal ýokarda görkezilen maglumatlary ýatda saklaň.


Iş wagty: Iýul-14-2023