Arassalaýjy pyçaklary nädip dogry gurmaly?

2023.4.27 软 ah Leah

 

Penjireli süpürgiçlerdiýlip hem atlandyrylýaraýna arassalaýjy pyçaklar, ýagyşda, garda we beýleki howa şertlerinde aýdyň görünmek arkaly ýol howpsuzlygyny üpjün etmekde möhüm rol oýnaň.Şonuň üçin süpürgiçlere, şemal aýnalaryna ýa-da heläkçilige ýol bermezlik üçin süpürgiç pyçaklarynyň dogry gurnalandygyna göz ýetiriň.Süpürgiç pyçaklary gurlanda görmeli käbir çäreler.

1. Gabat gelmek: Süpürgiçleriň hemmesi awtoulag modellerine laýyk däl.Şonuň üçin gurnama işine başlamazdan ozal awtoulagyňyz üçin süpürgiç pyçaklaryňyzyň bardygyny üpjün etmek zerurdyr.Awtoulag gollanmasyny barlaň ýa-da dogry ölçeg arassalaýjy pyçaklaryň bardygyna göz ýetirmek üçin dükanyň içindäki hünärmen bilen maslahatlaşyň.

2. Penjiräni arassalaň: Gurmazdan ozalarassalaýjy pyçaklar, penjiräni düýpli arassalamak gaty möhümdir, sebäbi galyndylar we hapalar täze süpürgiç pyçaklarynyň has çalt könelmegine sebäp bolar.Penjireden hapa ýa-da galyndylary aýyrmak üçin aýna arassalaýjy ýa-da sabynly suw ulanyň.

3. Köne süpürgiç pyçagyny aýyryň: Köne süpürgiç pyçagyny aýyrmak üçin goýberiş tablisasyny tapmak üçin eliňizi ýokary galdyryň we aşak basyň.Soňra pyçagy süpürgiç ýygnagyndan ýuwaşlyk bilen aýyryň.Süpüriji goluň aýna penjiresine garşy yza çekilmezligi üçin seresap boluň, sebäbi aýna penjiresini döwüp ýa-da zaýalap biler.

4.Täze arassalaýjy pyçagy guruň: ilki bilen täze süpürgiç pyçagyny süpürgiç goluna süýşüriň.Pyçagyň goltugynyň çeňňegine gabat gelýändigine göz ýetiriň.Soňra süpürgiç goluny aýna penjiresine tarap çekiň we pyçaklar bir ýere gaçmaly.Beýleki süpürgiç üçin şol bir prosesi gaýtalaň.

5. Süpürgiçleri barlaň: Täze süpürgiç pyçaklaryny guranyňyzdan soň, arassalaýjylaryň kadaly işleýändigine göz ýetiriň.Olary açyň we aýna penjiresini dogry arassalandyklaryny we stakanda yz ýa-da tegmiller galdyrmandygyny barlaň.Haýsydyr bir mesele ýüze çyksa, gurmak işini barlaň ýa-da hünärmen bilen maslahatlaşyň.

6. Yzygiderli hyzmat etmek: Süpürgiç pyçaklary ähli howa şertlerine sezewar bolýar we wagtyň geçmegi bilen könelýär.Şonuň üçin pyçaklar we aýna aýnalary arassalamak we könelişenligini barlamak arkaly yzygiderli saklanmalydyr.Pyçaklary her alty aýdan bir ýyla yzygiderli çalyşmak, olaryň täsirli we täsirli bolmagyny üpjün eder.

Sözümiň ahyrynda, dogry gurmaksüpürgiçýollaryň howpsuzlygyny saklamak we olaryň niýetlenilişi ýaly işlemegi üçin möhümdir.Elmydama awtoulagyňyzyň dogry ölçegli süpürgiç pyçaklarynyň bardygyna göz ýetiriň, penjiräni arassalaň we täzelerini gurmazdan ozal köne pyçaklary seresaplylyk bilen aýyryň.Şeýle hem, pyçaklaryňyzy yzygiderli bejermek we barlamak olaryň ömrüni uzaltmaga we olaryň niýetlenilişi ýaly işlemegine kömek eder.Bu çäreleri ýerine ýetirmek bilen, aýna arassalaýjylaryňyzy netijeli işledip bilersiňiz we howa şertlerine garamazdan ýoly anyk görkezip bilersiňiz.


Iş wagty: 28-2023-nji aprel