Gündelik durmuşda süpürgiç pyçaklaryňyzy nädip saklamaly?

Awtoulagyňyzy saklamakaýna arassalaýjy pyçaklarýagyşda, garda ýa-da garda süreniňizde görnükliligi we howpsuzlygy üpjün etmek möhümdir.Windel aýnasy arassalaýjy pyçaklar, şeýle hem bellidirýel ekrany arassalaýjy, erbet howada süreniňizde zerurdyr.Penjiräňizi arassa we päsgelçiliksiz saklamak üçin şol süpürgiç pyçaklara baglysyňyz, şonuň üçinem iň gowy görünmegini dowam etdirmek has möhümdir.Bu makalada süpürgiç pyçaklaryňyzy her gün nädip saklamalydygyny ara alyp maslahatlaşarys.

 1 süpürgiç

Ilki bilen awtoulag süpürgiç pyçaklaryny yzygiderli arassalamaly.Bu olaryň wagtyň geçmegi bilen könelmegine ýa-da netijesiz bolmagyna sebäp bolup biljek hapa we galyndylardan halas bolmagyny üpjün edýär.Pyçagy ýuwaşlyk bilen süpürmek we gurluşy aýyrmak üçin çygly mata ýa-da kagyz polotensasyny ulanyň.Bu, amatsyz howa şertlerinde näçe sürýändigiňize baglylykda her hepde ýa-da zerur bolanda edilip bilner.

 

Başga bir möhüm tarapysüpürgiçleri saklamakhaçan çalşylmalydygyny bilýär.Wagtyň geçmegi bilen pyçaklar könelýär we ýagyşy ýa-da beýleki ýagyşlary arassalamakda has täsirli bolýar.Pyçaklaryň arassalanmaýan çyzyklaryny ýa-da ýerlerini görseňiz, olary çalyşmagyň alamaty.Öndürijileriň köpüsi süpürgiç pyçaklaryny her alty aýdan bir gezek çalyşmagy maslahat berýärler, ýöne bu olary näçe ulanýandygyňyza we sürüjilik şertleriňize baglydyr.

 

Dogry saklamaksüpürgiçhem möhümdir.Ulanylmaýan wagty olaryň arassa we gurakdygyna göz ýetiriň.Bu çyglylyga ýa-da ýowuz şertlere sezewar bolanda posuň ýa-da beýleki zeperleriň öňüni almaga kömek edýär.Awtoulagyňyzy saklanyňyzda, süpürgiçleriň gün şöhlesine ýa-da has çalt könelmegine sebäp bolup biljek beýleki elementlere duçar bolmazlygy üçin süpürgiçleriň aşaky ýagdaýdadygyna göz ýetiriň.

 

Bu maslahatlardan başga-da, awtoulag süpürgiç pyçaklaryňyzy nähili ulanýandygyňyza üns bermek möhümdir.Olary gury penjirede ulanmakdan gaça duruň, sebäbi bu olaryň süýräp, has çalt könelmegine sebäp bolar.Versearamaz howa şertlerinde ulag süreniňizde, pyçaklaryň tizligini we ýygylygyny zerur bolanda sazlaň.Bu, penjiräniň ýa-da pyçaklaryň özlerine zeper ýetirmezden suwy we beýleki ýagyşlary netijeli aýyrmagyny üpjün edýär.

 

Ahyrynda, awtoulagyňyzda ýokary hilli süpürgiç pyçaklaryny ulanmagy unutmaň.Saýlamak üçin dürli görnüşler we markalar köp, şonuň üçin gözlegleriňizi geçirmek we ulagyňyza we sürüjilik zerurlyklaryňyza laýyk birini saýlamak möhümdir.Çydamly materiallardan ýasalan we ýagyşda we garda gowy görünýän pyçaklary gözläň.

 

Sözümiň ahyrynda, amatsyz howada howpsuz we netijeli sürmegi üpjün etmek üçin süpürgiç pyçaklaryny saklamak zerurdyr.Bu makalada görkezilen maslahatlara eýerip, arassalaýjy pyçaklaryňyzyň ömrüni uzaldyp, uzak wagtyň dowamynda wagtyňyzy, puluňyzy we lapykeçligiňizi tygşytlap bilersiňiz.Täze sürüji bolsaňyz ýa-da diňe ulagyňyza hyzmat ediş tertibini gowulaşdyrmak isleýän bolsaňyz, süpürgiç pyçaklaryňyzy saklamak awtoulagyňyzyň iň gowy görünmegini üpjün etmegiň möhüm bölegidir.


Iş wagty: 21-nji aprel -2023