Süpürgiç gyşda doňan bolsa näme etmeli?

2023.7.20 软 文 图片

Gyş, ýalpyldawuk garyň we ot bilen rahat agşamlaryň jadyly möwsümidir.Şeýle-de bolsa, esasanam ulaglarymyz üçin käbir kynçylyklary döredýär.Adaty bir gyş dilemmasy doňmak bilen baglanyşyklysüpürgiç.Biz bu ygtybarly enjamlara bil baglaýarysaýnalary arassalamakwe ulag süreniňizde görnükliligini üpjün ediň.Onda, süpürgiç pyçaklaryňyz gyşda doňsa näme ederdiňiz?Bu meseläni netijeli çözmek üçin käbir peýdaly maslahatlary öwreneliň.

Birinjiden, öňüni almak möhümdir.Öňüni alyş çäreleri görmek uzak möhletde wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlap biler.Süpürgiç pyçaklarynyň doňmagynyň öňüni almagyň bir usuly, süpürgiç pyçaklaryny seresaplylyk bilen ýokaryk galdyryp, olary uzakda goýmakdyraýna aýnasyawtoulag duralgasynda.Bu kiçijik hile, saklaýşy ýaly ajaýyp täsir edip bilerpyçaklardoňan temperaturada şemal penjiresine ýapyşmakdan.

Şeýle-de bolsa, özüňiz tapsaňyzawtoulag arassalaýjy pyçaklardoňdular, ýagdaýy düzetmek üçin ädimler bar.Başlamazdan ozal, süpürgiçleri eritmek üçin hiç wagt gyzgyn ýa-da gaýnag suw ulanmaly däldigini bellemelidiris.Temperaturanyň duýdansyz üýtgemegi aýnanyň ýa-da pyçaklaryň döwülmegine sebäp bolup biler, netijede gaty abatlanylýar.Munuň ýerine has ygtybarly usuly saýlaň.

Wayollaryň biri, gyş şertleri üçin niýetlenen bahalandyryjy ergini ýa-da aýna ýuwujy suwuklygy ulanmakdyr.Bu önümlerde süpürgiçdäki buzlary eretmäge kömek edip biljek antifriz häsiýetleri bar.Diňe ergini pyçaklara sepiň we birnäçe minut oturyň.Pyçagy penjiräniň penjiresinden ýuwaşlyk bilen galdyryň we süpürgiçleri açyň.Çözüwiň wesüpürgiç hereketigalan buzlary aýyrmaga kömek etmelidir.

Eger haýsydyr bir bahalandyryjy suwuklyk ýa-da şemal ýuwujy suwuklyk ýok bolsa, alkogol erginini hem synap bilersiňiz.Spreý çüýşesinde alkogol sürtýän bir bölek suwy iki bölege garmaly we süpürgiç pyçaklaryna çalyň.Öňki usula meňzeş ýaly, birnäçe minut oturyň, soňra öwrüp durkaňyz pyçaklary şemal aýnasyndan çykaryňsüpürgiçlerüstünde.

Käbir hadysalarda boýnuň üstünde galmagy mümkinsüpürijipyçaklar.Bu ýagdaýda köne moda tirsek ýagyna ýüz tutup bilersiňiz.Softumşak mata ýa-da gubka alyp, ýyly suwa batyryň.Pyçaklary ýyly mata ýa-da gubka bilen çalyň we buzuň eremegine kömek etmek üçin ýeňil basyş ediň.Buz gowşap başlansoň, pyçaklary penjiräniň penjiresinden çykaryň we galan buzy aýyrmak üçin süpürgiçleri açyň.

Süpürgiç pyçaklaryny üstünlikli eredensoňam, penjiräňizi arassalamakda henizem täsirli bolup bilmejekdigini ýatdan çykarmaly däldiris.Amal wagtynda çyzyklar ýa-da çişikler başdan geçirýän bolsaňyz, pyçagy düýbünden çalyşmagy göz öňünde tutup bilersiňiz.Süpürgiçlerde gyş şertleri agyr bolup, adatdakysyndan has çalt könelmegine sebäp bolup biler.Satyn alyňýokary hilli gyş süpürgiç pyçaklarysowuk temperaturalara garşy durmak we amatly öndürijiligi üpjün etmek üçin niýetlenendir.

Umuman aýdanyňda, gyşda doňdurylan süpürgiç pyçaklar bilen iş salyşmak, başdan geçirmeler bolup biler.Şeýle-de bolsa, birnäçe seresaplylyk we ýönekeý usullar bilen bu meseläni netijeli çözüp bilersiňiz.Awtoulag duralgasynda süpürgiç pyçaklaryny galdyryň, suwuklygy ýa-da spirtli içgileri ulanyň we boýnuňy aýyrmak üçin ýyly suwdan ýuwaşlyk bilen ulanyň.Gerek bolsa maýa goýuňgyş süpürgiçlerüçinaýdyň görüşwe gyşda howpsuz syýahat.Roadol howpsuzlygyna zyýan bermezden gyşyň gözelliginden lezzet almaga taýyn boluň.


Iş wagty: Iýul-20-2023