Zeper ýeten şemal arassalaýjy pyçaklar bilen näme etmeli?

täze süpürgiç alyň

Erbet howada sürmek kyn bolup biler, esasanam döwülen aýna arassalaýjy pyçaklar bilen iş salyşýan bolsaňyz.Nädogry süpürgiç pyçaklar, görünişiňize täsir edip biler we güýçli ýagyşda ýa-da garda sürmegi howpsuz edip biler.Bu meseläni derrew çözmek we zeper ýetenleri çözmek üçin zerur çäreleri görmek möhümdiraýna arassalaýjy pyçaklar.

 

Ilki bilen, alamatlaryny tanamak hökmandyrsüpürgiçzyýan.Penjiräňizdäki çyzyklary ýa-da çişirilenleri duýsaňyz ýa-dasüpürgiçulananyňyzda adaty bolmadyk gykylyk sesleri çykýar, süpürgiçleriň zeper ýetmegi ähtimal.Mundan başga-da, pyçaklar uly bölekleri ýitirse, ýarylsa ýa-da şemal aýnasy bilen dogry aragatnaşyk saklamasa, bular derrew ünsi talap edýän alamatlardyr.

 

Muny kesgitläniňizden soňaýna arassalaýjy pyçaklarhakykatdanam zeper ýetdi, meseläni düzetmegi gijikdirmezlik iň gowusydyr.Bu meseläni äsgermezlik etmek diňe bir pyçaklaryňyza däl, eýsem penjiräňize hem zyýan ýetirip biler.Mundan başga-da, siziň bilen sürmeksüpürgiçlerişlemezlik howpsuzlyk töwekgelçiligini döredýär, sebäbi bu ýoly görmek ukybyňyza zyýan ýetirýär.Bagtymyza, zeper ýeten şemal arassalaýjy pyçaklar bilen iş salyşmak gaty ýönekeý.

Bu meseläni çözmegiň ilkinji ädimi, awtoulagyňyza laýyk çalyşma ululygyny kesgitlemekdir.Bu maglumatlary, adatça, awtoulagyňyzyň eýesiniň gollanmasynda ýa-da awtoulag zapas şaýlary dükanynyň işgärinden sorap bilersiňiz.Satyn alanyňyzdaarassalaýjy pyçaklar, jübüt satyn almagy ýatdan çykarmaň, sebäbi yzygiderli işlemegi üpjün etmek üçin iki pyçagy bir wagtda çalyşmak akyllydyr.

Zeper ýeten şemal arassalaýjy pyçaklary çalyşmak birneme ýönekeý iş.Ilki bilen göteriňsüpürgiç golypenjireden dik durýança ýapyň.Soňra süpürgiç ýygnagynyň aşaky böleginde kiçijik bir tab ýa-da düwme taparsyňyz.Köne pyçagy goluňyzdan çykarmak üçin bu goýmany basyň ýa-da süýşüriň.Indi täze pyçagy gurmagyň wagty geldi.Täze pyçagyň çeňňegini ýa-da gysgyjyny süpüriji gol bilen deňleşdiriň we ýerine basýança berk basyň.Ahyrynda, aýna penjiresine biraz suw sepip, işleýşini barlamak üçin süpürgiç pyçaklaryny işjeňleşdirip, çalt synag ediň.

Öňüni almak bejergiden elmydama gowudyr.Geljekde aýna arassalaýjy pyçaklaryňyza zeper ýetmezligi üçin yzygiderli tehniki hyzmaty we barlaglary dowam etdirmek möhümdir.Süpürgiç pyçaklaryny yzygiderli arassalaň, esasanam tozanly ýa-da buzly şertlerde, işine päsgel berip biljek galyndylary ýa-da kirleri aýyrmak üçin.Mundan başga-da, gury penjirede süpürgiçleri ulanmakdan gaça duruň, sebäbi bu pyçaklara gereksiz stres döredip, ömrüni gysgaldyp biler.Netijede, işleýän wagtyňyz üýtgeşik seslerden ýa-da netijeliligiň ýitirilmeginden habardar boluňaýna süpürgiçler, sebäbi bular ünsi talap edýän meseläni görkezip biler.

Sözümiň ahyrynda, zeper ýeten şemal arassalaýjy pyçaklar bilen iş salyşmak derrew hereket etmegi we dogry çalyşmagy talap edýär.Pyçagyň näsazlygynyň alamatlaryny bilmek we meseleleri derrew çözmek bilen, kyn howa şertlerinde-de anyk, ygtybarly sürüjini üpjün edip bilersiňiz.Süpürgiç pyçaklary yzygiderli saklamak we hyzmat etmek geljekdäki zeperleriň öňüni almaga kömek eder we netijede ömrüni uzaldar.Drivingadyňyzdan çykarmaň, sürüjilik dünýäsinde zeper ýeten süpürgiçleri bejermek üçin az mukdarda maýa goýum ýoluňyzyň howpsuzlygyny goramak üçin uzak ýol geçip biler.


Iş wagty: Iýul-26-2023