Nädogry ululykdaky arassalaýjy pyçaklary ulansaňyz näme bolar?

Uzak wagtlap nädogry ululykdaky süpürgiç pyçaklaryny ulansaňyz, awtoulagyňyz birnäçe netijelere sezewar bolup biler.Süpürgiç pyçaklaryň esasy wezipesi, ulag süreniňizde görüşiňize päsgel berip biljek ýagyş, gar, gar ýa-da başga ýagyşlary süpürmekdir.Emma süpürgiç pyçaklaryň hemmesiniň deň derejede döredilmeýändigine we nädogry ululykdaky pyçagy saýlamagyň awtoulagyňyza zyýan ýetirip biljekdigine düşünmek möhümdir.

 

Ilki bilen, gaty gysga ýa-da gaty uzyn pyçak ulansaňyz, awtoulagyňyzyň şemalyna laýyk gelmez.Bu, ulag süreniňizde görüşiňize täsir edip biljek tegmilleri we çyzyklary galdyryp, aýna penjiresiniň tutuş ýerini arassalap bilmejekdigini aňladýar.Mundan başga-da, gaty gysga pyçaklar süpürgiç elleriň aýna penjiresine urmagyna sebäp bolup, aýnanyň ýüzüne çyzylmalara, ýarylmalara ýa-da çiplere sebäp bolup biler.

 

Ikinjiden, awtoulagyňyz üçin gaty agyr süpürgiç pyçagyny ulanýan bolsaňyz, süpürgiçleriň hereketine gözegçilik edýän süpürgiç motoryna aşa köp basyş edip biler.Netijede, süpürgiç motory wagtyndan öň ýanmagy mümkin, bu bolsa gymmat bahaly abatlamaga sebäp bolup biler.Has agyr süpürgiç pyçaklary, sürüp barýarkaňyz we ýolagçylaryňyzy howp astynda goýup bilýän süpürgiçleriň elleriniň gysylmagyna ýa-da gaçmagyna sebäp bolup biler.

 

Üçünjiden, awtoulagyňyz üçin gaty ýeňil awtoulag süpürgiç pyçaklaryny ulanýan bolsaňyz, gar ýa-da buzy netijeli aýyryp bilmezler, şemalyň penjiresinde galyndylaryň döremegine sebäp bolup bilerler.Bu görünmeklige täsir edip, betbagtçylyklara sebäp bolup biler.Mundan başga-da, ýeňil pyçak penjiräňize laýyk gelmezligi mümkin, her süpürilenden soň stakanyň üstünde çyzyklar ýa-da tegmiller bolýar.

 

Dördünjiden, awtoulagyňyzyň ýasamagyna we modeline laýyk gelmeýän süpürgiç pyçaklaryny ulansaňyz, käbir problemalara sebäp bolup biler.Mysal üçin, awtoulagyň eýesi awtoulagyň aýratynlyklaryna laýyk gelmeýän yzky arassalaýjy pyçaklary gursa, nawigasiýa şemalynyň sesini, görnükliligini peseldip biler we hatda sürüp barýarka uçýan pyçaklary hem başdan geçirip biler.

 

Bäşinjisi, nädogry ululykdaky süpürgiç pyçagyny ulanmak, aşa könelmegine we hatda pyçagyň wagtyndan öň işlemegine sebäp bolup biler.Bu, aýna penjesiniň howply, howply bolmagyna we amatsyz howa şertlerinde ulag süreniňizde görünmegini çäklendirip biler.

 

Altynjy, nädogry ululykdaky süpürgiç pyçaklary ulanmak ýangyjyň netijeliligine hem täsir edip biler.Agyr süpürgiç pyçaklar işlemek üçin has köp güýç talap edýär, bu bolsa ýangyjyň sarp edilişini ýokarlandyrýar we ýangyç tygşytlylygyny peseldýär.Wagtyň geçmegi bilen bu MPG bahalarynyň peselmegine we gazyň has ýokary bolmagyna sebäp bolup biler.

 

Sevenedinji, gaty kiçi ýa-da gaty uly köne aýna arassalaýjy pyçaklar, häzirki zaman ulaglarynda has giňden ýaýran ýagyş duýgur ulgamyna hem päsgel berip biler.Bu ulgamlar ýagyşy we beýleki ýagyşlary kesgitlemek we süpürgiçleri awtomatiki işletmek üçin datçikleri ulanýarlar.Nädogry gurnalan süpürgiç pyçaklary datçikleriň näsaz işlemegine sebäp bolup biler, netijede süpürgiçiň nädogry ýa-da öňünden aýdyp bolmajak hereketine sebäp bolup biler.

 

Netijede, nädogry ululykdaky süpürgiç pyçaklary ulanmak ulagyňyzyň kepilligini ýatyrar.Awtoulag öndürijileriniň köpüsi her model üçin ýörite süpürgiç pyçaklaryny maslahat berýärler we bu görkezmeleri ýerine ýetirmezlik kepilligiňizi ýatyryp biler.Nädogry ululykdaky pyçagy ulananyňyzdan soň başga ulagda kynçylyk çekseňiz, bu gaty gymmat bolup biler.

 

Sözümiň ahyrynda, dogry ölçegli süpürgiç pyçaklaryny saýlamak, awtoulagyňyzyň howpsuz we gowy işlemeginde möhüm rol oýnaýar.Saýlamak üçin köp wariant bilen, awtoulagyňyza dogry pyçak saýlamak kyn bolup biler.Emma nädogry ululykdaky süpürgiç pyçagyny ulanmagyň netijelerine düşünmek bilen, uzak möhletde size peýdaly boljak habarly karar berip bilersiňiz.


Iş wagty: 12-2023-nji maý