Arassalaýjy pyçak meselesi ýüze çykanda näme ederdiňiz?

süpürgiç

Penjireli arassalaýjy pyçaklarislendik ulagyň howpsuzlyk ulgamynyň möhüm bölegi bolup durýar.Rainagyş, gar ýa-da gar ýaly amatsyz howa şertlerinde penjiräniň üsti bilen aýdyň görünmegi üpjün etmek üçin jogapkärdirler.Süpürgiç pyçaklar işlemezden, sürüjiler ýolda päsgelçilikleri görüp bilmezler we sürmek esasanam howply bolar.

Hytaýyň awtoulag senagaty standarty QC / T 44-2009 “Awtoulag şemaly elektrik süpürgiç”, süpürgiç doldurgyçlaryndan başga, arassalaýjynyň iş ukybynyň bolmalydygyny kesgitleýär.Süpürgiç rezin doldurmak üçin 5 × 10⁴ süpürgiç siklinden az bolmaly däldir.

 

1. Süpürgiçiň hakyky çalyşmagy

Umuman aýdanyňda, süpürgiçiň çalyşmagy 1-2 ýyl töweregi.Diňe süpürgiç doldurgyç çalşylsa, her alty aýdan bir ýyla çalyşmaly bolup biler.

Mundan başga-da, awtoulaglara hyzmat ediş gollanmalarynyň köpüsinde süpürgiç pyçaklarynyň yzygiderli barlanmagy göz öňünde tutulýar.

Mysal üçin, Buick Hideo hyzmat ediş gollanmasynda 6 aýlyk ýa-da 10,000 kilometrlik gözleg göz öňünde tutulýar;“Volkswagen Sagitar” -yň tehniki gollanmasynda 1 ýyllyk ýa-da 15,000 kilometrlik gözleg göz öňünde tutulýar.

 

2. Näme üçin süpürgiçleriň kesgitlenen uzak ömri ýok?

Süpürgiçleriň “ömri” üçin adatça birnäçe sebäpler bar. Birinjisi, süpürgiç rezin doldurgyçlarynda köp geýýän gury galyndy. Ikinjisi güne täsir etmekdir.Güne täsir etmek, süpürgiç reziniň doldurylmagyna we gatylaşmagyna sebäp bolar we öndürijiligi peseler.

Mundan başga-da, süpürgiç goluna we süpürgiç motoryna zeper ýetirjek käbir nädogry amallar bar, olara hem üns bermeli.

Mysal üçin, maşyny ýuwanyňyzda süpürgiç goluny gaty döwmek, süpürgiçini gyş aýnasynyň aýnasynda doňdurmak we süpürgiçini eremezden zor bilen başlamak tutuş süpürgiç ulgamyna zeper ýetirer.

 

3. Nädip baha bermelidiginisüpürgiççalyşmalymy?

Ilki bilen seretmeli zat, gyryjynyň täsiri.Arassa däl bolsa, ony çalyşmaly.

Saç syrmak arassa bolmasa, köp ýagdaýa bölmek mümkin.Jübi telefonymyzyň ekrany ýagty däl ýaly, batareýadan çykyp biler ýa-da ekrany döwülip ýa-da anakart döwülip biler.

Umuman aýdanyňda, süpürgiç gyrylandan soň uzyn we inçe suw bellikleriniň doldurylmagy galdyrylýar, köpüsi süpürgiç doldurgyçlarynyň gyrasy geýilýär ýa-da şemal penjiresinde keseki bir zat bar.

Süpürgiç bilen süpürilse, aralyk döwükler bar we ses birneme güýçli bolsa, rezin doldurgyçlaryň garramagy we gatylaşmagy ähtimal.Gyrkylandan soň has uly ýalpak suw bellikleri bar bolsa, süpürgiçiň aýna penjesine berk birikdirilmedik bolmagy, süpürgiçiň deformasiýasy ýa-da süpürgiç kassasynyň basyşy ýeterlik däl. Şeýle hem aýratyn bir ýagdaý bar, ýagny , penjiräniň üstünde ýag plyonkasy bar bolsa, arassalanmaz.Süpürgiçleri düýbünden günäkärläp bolmaz.

Mundan başga-da, süpürgiçde adaty bolmadyk sesiň bardygyny ýa-da ýokdugyny görüp bilersiňiz.Süpürgiç motorynyň sesi birden ýokarlansa, bu garrylygyň ýalňyşlygynyň başlangyjy bolup biler.Süpürgiç motorynyň adaty bolmadyk sesinden başga-da, süpürgiç rezin doldurgyçlarynyň gatylaşmagy, süpürgiç goltugynyň garramagy we boş nurbatlar süpürijiniň adaty bolmadyk sesine sebäp bolar.

Şol sebäpdensüpürijiişleýän wagty öňküsinden has güýçli bolýar, bu bölekleri barlamaly.Süpürgiç çalşylmaly bolsa, süpürgiç çalşylmaly we motor abatlanylmaly, bu hem käbir howplary azaldyp biler.

 

Umuman aýdanyňda, süpürgiçiň çalyşmagy takmynan 6 aý-1 ýyl, ýöne ony çalyşmalymy ýa-da ýokmy, arassalaýjynyň iş ýagdaýyna baglydyr.Süpürgiç hakykatdanam arassa däl bolsa ýa-da döwmek prosesinde birneme uly adaty bolmadyk ses bar bolsa, sürüjiniň howpsuzlygy üçin ony çalyşmak iň gowusydyr.Arassalaýjy pyçak öndüriji hökmünde, ýüze çykyp biljek islendik meseläni çözmäge kömek edip bileris we gyzyklanýan bolsaňyz, gysga wagtda biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


Iş wagty: Maý-05-2023